e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Sierpień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • VAT w Norwegii

  Firma Norweska wymaga od nas zgłoszenia w Biurze Podatkowym w Norwegii i otrzymanie numeru rejestracyjnego w Norwegii w celu wystawiania faktur z podatkiem Vat (norweskim). Czy posiadanie przez nas europejskiego numeru Vat-u w Polsce jest wystarczające i honorowane przez stronę norweską? Czy też (...)

 • Oświadczenie o braku majątku wspólnego

  Podczas rozprawy rozwodowej, na pytanie czy posiadamy wspólny majątek oboje z mężem złożyliśmy oświadczenie, że nie i zostało to zapisane w stenogramie z rozprawy. Jednak były mąż w chwili obecnej żąda zwrotu pewnych sprzętów pozostawionych w domu, który zamieszkuję z małoletnim dzieckiem (...)

 • Podział majątku małżonków

  Jaki rodzaj majątku wspólnego małżonków podlega podziałowi w trakcie rozwodu? Jeżeli małżonkowie nie mieszkają razem od 1,5 roku to czy można domagać się podziału wynagrodzenia za ten okres? Czy wcześniejsze oszczędności, lokaty, obligacje, które zostały przez jednego z małżonków (...)

 • Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

  Jakie zasady odprowadzania podatku VAT od zaliczek istniały przed zmianą przepisów, która miała miejsce w 2004 r.? Jaka była kwota zwolnienia od podatku VAT przed wspomnianą zmianą? Od kiedy zmiany przepisów z 2004 r. dokładnie zaczęły obowiązywać?

 • Dług celny-przedawnienie egzekwowanych należności

  Dług celny powstał 15.09.1994 r. Tytuł wykonawczy z dnia 27.02.1998 r. Od 2000 r jest egzekwowany przez komornika z renty w wysokości 657,10 zł brutto. Potrącana kwota to 164,28 zł. Uważam, że roszczenie to uległo przedawnieniu (minęło 10 lat). Czy mogę złożyć skargę na czynności komornika, (...)

 • Natychmiastowa wykonalność decyzji

  Otrzymałam Decyzję uchylająca zaskarżaną przeze mnie Decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. W terminie 30 dni od doręczenia, mogę złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy mogę i na jakiej podstawie wnioskować o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności (...)

 • Naliczanie odsetek ustawowych

  30.06.2001 r. minął termin spłaty zobowiązania w wysokości 70.000 zł. Został on określony aktem notarialnym. Począwszy od 2002 r. dłużnik spłacał niewielkie kwoty. Do dzisiaj jednak kwota nie została spłacona. Jak należy prawidłowo naliczać odsetki? Czy umniejszając za każdym razem (...)

 • Szkolenie osoby wykonującej czynności agencyjne

  W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 125 poz 1053) w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, wskazane są osoby, które ze (...)

 • Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

  Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu?

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zatrudnia około 100 osób. Firma działa od 10 lat. Czy taka firma może nie tworzyć funduszu świadczeń socjalnych? A jeśli musi go stworzyć, to czy może stosować pomniejszone odpisy na fundusz socjalny?

 • Umorzenie zaległości podatkowej wobec gminy

  Czy składając wniosek o umorzenie podatku rolnego Urząd Gminy może żądać mojego rozliczenia rocznego PIT? Czy za umieszczenie kontenera na śmieci na mojej posiadłości mogę żądać od Urzędu Gminy opłaty? Zaznaczam, że jest to kontener dla wszystkich mieszkańców o pojemności ok. 300 (...)

 • Zwrot nie zamówionej przesyłki

  Otrzymałem jako firma nie zamówioną przesyłkę (jakiś środek odtłuszczający), chciałem zwrócić otrzymaną paczkę na koszt nadawcy, zadzwoniłem do nadawcy z pytaniem o adres, na który mam odesłać paczkę. Pani odbierająca telefon poinformowała mnie, że nie mogę odesłać przesyłki (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1303 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1302 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1301 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1300 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Poz. 1299 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2005

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2005

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2005

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2005

  Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badan zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1290 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1289 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki" we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych" w Łodzi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw