e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Wrzesień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

  Jakie aktulanie jest zagrożenie karą za prowadzenie auta po alkoholu? Do ilu promili jest to wykroczenie, a od ilu przestępstwo? Czy lepiej poddać się karze w postępowaniu uproszczonym czy w zwykłym procesie będzie się miało większe szanse na złagodzenie kary?

 • Darowizna czy sprzedaż za symboliczną złotówkę?

  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatku liniowym 19% oraz jestem płatnikiem VATu. Sprzedaję program komputerowy swojego autorstwa. W jaki sposób zawrzeć umowę darowizny lub sprzedać ten program np. jakiejś fundacji, żeby nie ponieść dodatkowych kosztów. Wiem, że mam ograniczone (...)

 • Ulga remontowa a dom letniskowy

  W 2005 roku poniosłem wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont budynku letniskowego. Remont obejmował: - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i piwnic, - ocieplenie ścian zewnętrznych, - modernizację instalacji wodociągowej (...)

 • Opłata za ustanowienie hipoteki

  W jaki sposób naliczana jest opłata za ustanowienie hipoteki? Jaka jest jej wysokość? Czy można nie zgodzić się z kwotą opłaty w przypadku, gdy naliczona została przez bank? Jeśli tak, to w jakim terminie i jakie środki odwoławcze przysługują?

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Składka ZUS od zysku w spółdzielni pracy

  Czy wypłacany zaliczkowo członkom spółdzielni usługowej, zajmującą się głównie ochroną mienia (zaznaczam: nie członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy też spółdzielni kółek rolniczych) zysk roczny jest podstawą do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli (...)

 • Przetarg prywatny a przetarg publiczny

  Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny". Czy zamawiający może odwołać ogłoszony w prasie przetarg przed terminem końcowym (...)

 • Zaliczenie okresów pracy w warunkach szkodliwych

  Ubiegając się o wcześniejszą emeryturę i wnosząc o uznanie, iż praca odbywała się (przynajmniej w pewnym zakresie) w warunkach szkodliwych, jaki organ będzie właściwy do określenia czy i w jakim wymiarze praca ta odbywała się w warunkach szkodliwych i ewentualnego zaliczenia tej okoliczności (...)

 • Separacja a wspólnie zamieszkiwany dom

  Od 3 lat jestem z mężem w separacji orzeczonej w wyroku sądowym; orzeczono również sposób korzystania ze wspólnego dorobku, głównie części mieszkalnej domu jednorodzinnego. Sąd w wyroku niestety nie ustalił kwestii, w jakiej części oboje współmałżonkowie mają ponosić koszty utrzymania (...)

 • Obowiązki małżonków w separacji

  Renowacja, odbudowa części powierzchni dachu nad powierzchnią lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem odrębnej własności rozpoczęła się w trakcie wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Mąż starał się wyegzekwować kwotę poniesionych kosztów trakcie pożycia małżeńskiego, ale spotkał (...)

 • Umowa o prace projektowe a prawo autorskie

  Czy projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i czy dokumentacja projektowa objęta jest prawem autorskim? Czy inwestor zatrudniający inspektora nadzoru do sprawowania nadzoru nad remontem dotyczącym wymiany wewnętrznej instalacji centralnego (...)

 • Pełnomocnictwo a darowizna

  Czy osoba, której ma być przekazana darowizna może być jednocześnie osobą reprezentującą darczyńcę przed urzędami administracji państwowej, samorządowej, w tym Urzędu Skarbowego, sądem wieczystoksięgowym?

 • Mieszkanie po zmarłej dla niespokrewnionego

  Przed 2 tygodniami zmarła moja przyjaciółka (wiek 83 lat, około 40 lat znajomości), w szpitalu, grubo starsza ode mnie, samotna, bez rodziny w pierwszej linii. Mnie zawiadomiła opiekunka społeczna po 2 dniach, przyjechałam wieczorem znad morza na trzeci dzien. Od razu zawiadomiłam jedynego dalekiego (...)

 • Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

  Dostawca usług wystawił nam fakturę dnia 11 stycznia 2002 roku z dziesięciodniowym terminem płatności tj. do dnia 21 stycznia 2002 r. Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się 21 stycznia 2002 roku, czy 22 stycznia 2002 roku? Kiedy roszczenie się przedawnia (załóżmy roboczo, że mamy do czynienia (...)

 • Powództwo przeciwegzekucyjne

  Czy jeżeli zapadł wyrok zapłaty w sprawie, czy można wystąpić z wnioskiem/pozwem o pozbawienie tytułu wykonawczego, wykonalności w całości? Bowiem zasądzono również odsetki. Czy powołując się na ustawę z czerwca 2003 można wnioskować o uchylenie zasądzonych odsetek (transakcja zakupu (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1526 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2005 r. sygn. akt P 17/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1525 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2005 r. sygn. akt K 46/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1524 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2005 r. sygn. akt P 18/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1523 z 2005

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1522 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1521 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1519 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1518 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1517 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1516 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1515 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasiedlania lokali mieszkalnych oraz normatywów zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1514 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1513 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1512 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1511 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1510 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1509 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1508 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1507 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1506 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1505 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1503 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1502 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1501 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1500 z 2005

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw