Archiwum 27 Październik 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwrot kosztów szkolenia przez byłego pracownika

  Spółka z o.o. w lutym tego roku skierowała pracowników na kursy podnoszące kwalifikacje. Spółka pokryła koszty szkolenia, z pracownikami zostały podpisane umowy-porozumienia, w których między innymi jest zapis o zwrocie proporcjonalnej części kosztów w razie rozwiązania umowy o pracę (...)

 • Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny

  Współmałżonek w postępowaniu rozwodowym chce złożyć wniosek o zaspokojenie potrzeb rodziny. Nie wiem, czym to się różni od obowiązku alimentacyjnego. Czy i jakie rodzi to dodatkowe dolegliwości? Czym się różnią alimenty od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny?

 • Wycena przedsiębiorstwa upadłego

  Po ogłoszeniu upadłości poprzez likwidację majątku upadłego syndyk ogłosił przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości z określoną kwotą wywoławczą w wysokości złożonej mu oferty. Jako zainteresowanemu tym przetargiem syndyk w ramach okazania przedmiotu przetargu okazał (...)

 • Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

  Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt na terytorium Polski z zakazem wjazdu na okres 5 lat. On wie, że jestem z nim w ciąży, ale od chwili (...)

 • Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

  Dnia 10.11.2004 r. przegrałem sprawę (wartość przedmiotu sporu - 10 000 zł) z mojego powództwa w sądzie rejonowym (wydział pracy). Sąd zasądził ode mnie na rzecz strony pozwanej 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Występowałem osobiście. Wniosłem apelację do sądu (...)

 • Nota odsetkowa dowodem księgowym

  Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej formie. Pytanie dotyczy dokumentowania odsetek w kontekście ustawy o rachunkowości. Czy nota (...)

 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

  Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem masy spadkowej są: nieruchomość o pow. 531 m2 zabudowana domem mieszkalnym o łącznej pow. (...)

 • Koszty badania sprawozdania finansowego

  Jesteśmy Spółdzielnią, która nie podlega obowiązkowemu badaniu bilansu, chcemy jednak zlecić badanie sprawozdania finansowego - czy poniesiony koszt będzie kosztem uzyskania przychodów?

Opinie prawneProjekty Ustaw • Ochrona od chwili poczęcia

  Co ma się zmienić w Konstytucji? Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje, iż art. 38 Konstytucji ma brzmieć następująco: (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1444 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1443 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1442 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1441 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1440 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1439 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1438 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1437 z 2006

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 759 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 758 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

 • Monitor Polski Poz. 757 z 2006

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski Poz. 756 z 2006

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski Poz. 755 z 2006

  Zarządzenie Nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 754 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 753 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 czerwca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 752 z 2006

  Porozumienie z dnia 19 czerwca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 751 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 750 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 749 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisanym w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 748 z 2006

  Porozumienie o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisane w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2006

  Zezwolenie na przyznanie pomocy państwa w ramach postanowień art. 87 i 88 traktatu WE — Przypadki, w odniesieniu do których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Odpowiedź Prezydencji Rady i Komisji na list od Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  List Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) Stanów Zjednoczonych Ameryki adresowany do Prezydencji Rady i Komisji w sprawie interpretacji niektórych postanowień zobowiązań wydanych przez DHS w dniu 11 maja 2004 r. w związku z przekazywaniem przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)