e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzekucja administracyjna z nieruchomości

  Jak rozumieć art. 12 § 1 i art. 13 ustawy z 6.09.2001r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 125 poz. 1368) w kontekście sformułowania "w takim przypadku stosuje się przepisy dotychczasowe"? Czy mowa tu o przepisach dotychczasowych dotyczących (...)

 • Zbieg egzekucji - tryb postępowania

  Czy jeżeli komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek Urzędu Skarbowego (obok innych wierzycieli), to czy stosuje się wtedy również ustawę o postępowaniu w administracji w zakresie wierzytelności Urzędu Skarbowego?

 • Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

  W dniu 23.10.2006 r. nabyłem wierzytelność wobec spółki akcyjnej. W dniu 29.10.2006 r. postanowieniem sądu spółka ta została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółce tej jestem winien pieniądze, dług ten powstał przed ogłoszeniem upadłości z możliwością (...)

 • Dostęp administratora do skrzynek pocztowych

  W naszym osiedlu mamy skrzynki pocztowe starego typu. Listonosz otwiera wszystkie boksy i od tyłu wrzuca korespondencję. Od jakiegoś czasu wielu osobom giną różne listy, w tym i listy z banku ze stanem kont, które są wysyłane zwykłą pocztą. Ostatnio zorientowaliśmy się, że administrator (...)

 • Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  30.10.2006 roku Sąd wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu spółce akcyjnej. Zarząd spółki pracuje nad układem. Wierzyciel upadłej spółki pismem z dnia 17.11.2006 roku (do spółki wpłynęło 23.11.2006 roku) powiadomił upadłą spółkę o dokonaniu przelewu (...)

 • Zaspokajanie potrzeb rodziny

  Sąd zasądził alimenty na dwoje dzieci w rodzinie nie rozwiedzionej. Jednakże mąż, który ma płacić te alimenty, stwierdził, iż żadnych alimentów i tak płacić nie będzie. Jak można wyegzekwować te alimenty, jeśli faktycznie tych alimentów płacić nie będzie? Czy jest możliwość (...)

 • Opłata sądowa od pozwu zbiorowego

  Zamierzam wraz z innymi pracownikami pozwać pracodawcę o to samo roszczenie. Zmierzamy do tego by, np. 50 pracowników reprezentował przed sądem jeden profesjonalny pełnomocnik. Wartość przedmiotu sporu na jednego pracownika wynosi ok. 20.000 zł. Wartość przedmiotu sporu dla 50 pracowników (...)

 • Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

  Zostały powierzone mi pewne środki pieniężne w celu inwestowania przez okres ok. 5 lat. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mam zgłosić (wyjaśnić) tę sytuację przed urzędem skarbowym? Czy muszę zakładać działalność gospodarczą, aby móc realizować taką działalność, czy możliwe (...)

 • Zmiana prezesa zarządu w spółce z o.o.

  Do tej pory w spółce z o.o. jedyny wspólnik był jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu. Teraz w spółce z o.o. zmieni się prezes zarządu, zarząd będzie nadal jednoosobowy. Jakie formalności trzeba wypełnić? Jakie konkretnie dokumenty należy złożyć do KRS?

 • Opodatkowanie zwróconego zadatku

  Sprzedający nie wywiązał się z zawartej (pomiędzy osobami fizycznymi) umowy. Kupujący wystąpił o zwrot wpłaconego zadatku. Zadatek został zwrócony w podwójnej wysokości. Czy zwrócony w podwójnej wysokości zadatek stanowi przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 22/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 21/2006 z dnia 14 września 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 20/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Nowy skład Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4401 — Basell/Münchsmünster Cracker and associated assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4427 — SHV/Mammoet) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3958 — Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4478 — KKR/Goldman Sachs/Kion) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu rozszerzenia cła antydumpingowego nałożonego na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo — Pomoc państwa nr C 38/2006 (ex NN 93/2005) — Program poprawy warunków w przedsiębiorstwach rybnych — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 19/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym