Archiwum 2 Marzec 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Świadczenie usług najmu między małżonkami

  Zaciągnąłem kredyt inwestycyjny na zakup budynku, do którego chcę przenieść siedzibę swojej firmy. Budynek jest duży, więc część tego budynku, chcę udostępnić mojej żonie na prowadzenie jej działalności. Koszty amortyzacji, kredytu, wszelkie opłaty, jak prąd, woda, gaz, podatek od (...)

 • Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie

  W jakim terminie należy wnieść do sądu pozew o odszkodowanie przez pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracodawcy?

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, gmina może na podstawie kpa, na tym etapie zawiesić postępowanie na 12 miesięcy zgodnie z ustawą o planowaniu (...)

 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

  Czy jest obowiązek wysyłania do kontrahenta oryginału i kopii faktury korygującej VAT i domagania się podpisania kopii i jej odesłanie do wystawcy faktury?

 • Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.

  Chcę zbyć w całości moje udziały w spółce z o.o. (posiadam 11%). Napisałem pismo do prezesa zarządu o chęci zbycia udziałów - dostałem propozycję ich odkupienia przez jednego z udziałowców (prezesa) po cenie, która jednak mnie nie satysfakcjonuje. Wiem również, iż Zgromadzenie Wspólników (...)

 • Termin sporządzenia uzasadnienia

  Wnioskowałem o przesłanie uzasadnienia wyroku z sprawy cywilnej, w której byłem powodem. Ile czasu ma sąd na przesłanie uzasadnienia wyroku? Jakie przepisy regulują terminy odpowiedzi sądu na pismo wnioskodawcy o odpis wyroku z sprawy wraz z uzasadnieniem?

 • "Lokal zamienny" od spółdzielni

  Czy ustawa z dnia 21 czerwca 2001 "o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego" jest aktem prawnym, którego muszą przestrzegać również Spółdzielnie mieszkaniowe? Problem polega na tym, że Spółdzielnia mieszkaniowa zawarła z lokatorem umowę najmu, (...)

 • Prawo odmowy zeznań córki będącej świadkiem

  Jestem świadkiem na sprawie u mojego ojca , czy mogę skorzystać z prawa odmowy zeznań? jeśli tak to który jest to artykuł kodeksu?

 • Definicja przetwarzania danych

  Czy samo spojrzenie, wgląd, przeczytanie danych osobowych można zaliczyć do przetwarzania danych osobowych?

 • Możliwość dalszej gry wygraną rzeczową

  Czy gry na automatach na punkty tzw. czasówki - wrzucasz monetę i od szczęścia lub umiejętności zależy, czy można zdobyć punkty i dłuższy czas gry, jest grą na automatach w rozumieniu ustawy i wymaga zezwolenia? Czy wygrane punkty i możliwość dłuższej gry to wygrana rzeczowa ? Jakie (...)

 • Obowiązki wynajmującego i najemcy

  Kto zgodnie z prawem odpowiada za wymianę wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym najemca czy właściciel lokalu?

 • Zrzeczenie się dziedziczenia

  Spadek po matce dziedziczą ustawowo trzy siostry i córka zmarłego brata. Najważniejszym składnikiem spadku jest nieruchomość - dom mieszkalny. Jedna z sióstr chce zrzec się swojego udziału tylko na rzecz córki (ma jeszcze syna). Czy może tego dokonać? Czy zrzeczenie musi mieć miejsce przed (...)

 • Zameldowanie, a długi za czynsz

  Mieszkanie spółdzielcze, rodzice są najemcami. Córka lat 20, zostałą wyrzucona z domu przez rodziców - alkoholików. Dalej jest tam zameldowana. Rodzice zalegają za czynsz za okres wielu miesięcy. Z rodzicami mieszka jeszcze małoletni - 9 lat, syn. Czy istnieje niebezpieczeństwo zażądania (...)

 • Przywrócenie do pracy a zapłata wynagrodzenia

  Pracodawca zwolnił znajomą z pracy dyscyplinarnie. Prawdziwym powodem było jednak to, że znajoma jest w ciąży. Po dwóch miesiącach znajoma wygrała spór z pracodawcą o przywrócenie do pracy - to była jedyna podstawa jej roszczenia. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy może ponownie (...)

 • Rozliczenie nakładów

  W trakcie trwania małżeństwa kupiliśmy z żoną samochód. Kosztował on 12. 000 zł. 4 300 zł zapłaciłam ja, pieniędzmi, które uzyskałem ze sprzedaży samochodu, który to zakupiłem jeszcze w okresie kawalerskim za pieniądze które zarobiłem. Pozostałą kwotę dołożyliśmy razem z żoną (...)

 • Zniesławienie funkcjonariuszy publicznych a Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Jestem oskarżony o zniesławienie funkcjonariuszy publicznych i inne. W trakcie postępowania prokuratorskiego, złożyłem do prokuratora pismo, aby umorzono warunkowo wobec mnie postępowanie karne (zachodzi taka mozliwość). Niestety - prokurator nie przychylił się do mojej prośby, bo dostałem (...)

 • Sposób wyceny akcji w spółce akcyjnej

  W jaki sposób można wycenić aktualną wartość akcji w spółce akcyjnej nie notowanej na giełdzie?

 • Roszczenie do notariusza

  Przez wpisaną służebność w KW nie mogę zaspokoić swojej wierzytelności, czyli odzyskać pieniędzy lub sprzedać nieruchomości w tym samym celu. Sprzedawca nie jest wypłacalny i ta droga także wyklucza w/w cel. Dlatego też chcę pozwać notariusza o zwrot/ zapłatę całej mojej wierzytelności, (...)

 • Podatek od terenów rekreacyjno-wypoczynkowych

  Czy za grunty sklasyfikowane w ewidencji jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), na których zorganizowano nieodpłatne miejsca wypoczynku (biwaki, parkingi, ruiny zamczysk) udostępnione do publicznego korzystania, Nadleśnictwo zobowiązane jest do płacenia podatku od nieruchomości?

 • Dwie umowy o pracę z różnymi pracodawcami

  Pracownicy są zatrudnieni przez dwie siostrzane spółki A i B. W każdej spółce pracownik ma umowę na pół etatu i wykonuje pracę pod tym samym adresem, na tym samym stanowisku, przed tym samym komputerem. W spółce A pracuje od 9-13, w spółce B od 13 do 17. Pracownik po godzinie 13 zmienia (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2006

  Ustawa Budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2006

  Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu stołów prasowalniczych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy (Dz.U. C 29 z 4.2.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  F-Kajenna: Obsługa regularnych usług lotniczych — Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert złożonego zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 na wykonywanie regularnych usług lotniczych między, z jednej strony, Cayenne a, z drugiej strony, Maripasoula, Saül i Grand-Santi przez Saint-Laurent-du-Maroni (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr S 10 z dnia 17.1.2006, procedura otwarta, 10383-2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2006

  Uzupełnienie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich RTD w ramach programu szczegółowego w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji: Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (FP6-2006-Mobility-13) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 35 z dnia 11 lutego 2006 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Decyzja Rady 2006/172/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 11/06 — Działania mające na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1368) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3099 – Areva/Urenco) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3676)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 2 marca 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 43/2005 (ex N 99/2005) — koszty osierocone — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Zmiana wprowadzona przez Francję dotycząca zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie regularnych usług lotniczych między portami lotniczymi w Rennes i w Mulhouse

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3905 — Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3099 — Areva/Urenco (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 128. posiedzeniu w dniu 23 września 2004 r. dotycząca wstępnego projektu Decyzji w sprawie COMP/M.3099 — Areva/Urenco/ETC

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2006 z dnia 1 marca 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu brytyjskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotakania wyjaśniające w sprawie COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach w dziedzinie konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 131. posiedzeniu Komitetu w dniu 22 kwietnia 2005 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3178 — Berteslmann/Springer/JV

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2006 z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,32 % na dzień 1 marca 2006 r. — Kursy walutowe euro