e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

  Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

 • Pożyczka od spółki dla wspólnika

  Czy możliwe jest udzielenie przez spółkę pożyczki jedynemu wspólnikowi spółki z o.o.? Jeśli tak, to jaka jest procedura?

 • Orzekanie o winie po wcześniejszej separacji

  Żona wniosła o separację podając za przyczynę zupełny rozkład małżeński, psychiczne znęcanie się nad nią męża. Mąż nie zgadzał się na separację twierdząc, że podłożem wniosku o separację jest poznanie przez żonę innego mężczyzny. W czasie rozpraw nie udowodniono żonie, aby (...)

 • Podrobiony podpis

  Odkryłam niedawno, iż na dokumentach wystawionych przez organ administracji samorządowej został podrobiony podpis zarówno mój jak i mojego męża. Podpis ewidentnie wizualnie odbiega od naszych oryginalnych podpisów. Osoba, która dopuściła się fałszerstwa nie posiadała naszego pełnomocnictwa (...)

 • Kontrola gminy przez NIK

  Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP?

 • Odpowiedzialność na podstawie art.156 kk

  Zgodnie z treścią art. 156 kk pozbawienie człowieka słuchu jest karalne. W zależności od okoliczności, jeśli sprawca działał nieumyślnie podlega mniejszej karze, niż gdyby działał umyślnie. Jednym z ubocznych efektów działania antybiotyków z grupy aminoglikozydów ( np. Gentamycyna, (...)

 • Wezwanie do stawiennictwa w czasie pracy

  Dostałem wezwanie z sądu (wydział karny) do stawiennictwa na określony dzień jako świadek. Czy muszę na ten dzień wziąć np. 1 dzień urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek zwolnienia z pracy (bez potrącenia wynagrodzenia) na czas odbywającej się rozprawy? Nie jest to rozprawa z powództwa (...)

 • Egzekucja na rzecz ZUS a zwrot VAT

  Zalegałem ze składkami w ZUS. Urząd Skarbowy jako organ egzekucyjny dla ZUS wystawił tytuły wykonawcze wzywające mnie do zapłaty zadłużenia i rozpoczął czynności egzekucyjne. Jednakże tenże Urząd Skarbowy od ponad roku prowadzi czynności kontrolne w sprawie zwrot VAT dla mnie, o który (...)

 • Rozprawa apelacyjna

  Czy rozprawa apelacyjna może nie zostać zakończona w dniu wyznaczonym?

 • Zmianau udziałów we wspólnocie mieszkaniowej

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powstałej z zasobów gminnych, zażądał od gminy jako dotychczasowego właściciela sporządzenia inwentaryzacji budowlanej budynku, gdyż okazało się, że lokale wydzielane były w oparciu o nieścisłe pomiary, co doprowadziło do sytuacji, że udziały nie odnosiły (...)

 • Wymagalność wierzytelności

  Posiadam wierzytelność na postawie prawomocnego wyroku sądu. Dłużnikiem jest osoba fizyczna. Wyrok sądu nakazuje zwrócenie mi zagarniętej przez dłużnika kwoty w określonym terminie. Termin upłynął, dłużnik nic nie zapłacił. Czy wierzytelność ta jest w całości bezsporna, wymagalna (...)

 • Świadczenie usług przez wspólnika spółki z o. o.

  Czy wspólnik spółki z o. o. (ma 80% udziałów) może podpisać umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług ze spółką z o. o. , w imieniu której występuje zarząd? Czy jest to dopuszczalne w świetle art. 176 ksh, gdy nie ma żadnych zapisów w umowie spółki na ten temat? Nie chodzi o (...)

 • Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami drewna z lasów państwowych. Jak określić właściwość miejscową i rzeczową sądu: cywilny, czy gospodarczy? Wartość (...)

 • Emerytura wojskowa a praca za granicą

  Czy emeryt wojskowy otrzymujący świadczenie emerytalne w kraju, ma obowiązek zgłosić w Wojskowym Biurze Emerytalnym fakt podjęcia stałej pracy za granicą? Jeśli tak, to czy świadczenie emerytalne zostanie wstrzymane, całkowicie czy częściowo, zakładając, iż zarobki poza krajem przekraczają (...)

 • Roszczenia męża wobec byłej żony

  Czy można wytoczyć powództwo cywilne przeciwko byłej żonie o zwrot poniesionych na nią kosztów utrzymania i płacenia wspólnych małżeńskich długów już po rozwodzie, podczas gdy eks małżonka uciekła do USA z zamiarem pozostania tam? Jakie są szanse odzyskania od niej długu?

Artykuły i poradniki

 • Jakość w prawie unijnym

  W sprawach jakości największe znaczenie wśród aktów pr. UE mają dyrektywy, które można podzielić na 2 grupy: dyrektywy starego podejścia oraz dyrektywy nowego podejścia - wydawane od 1985 r. W UE obszar obowiązkowy (regulowany) oparty jest o dyrektywy nowego podejścia, których celem jest (...)

Zmiany w Prawie • Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

  W zasadzie 25 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 347 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt SK 4/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za udzielenie i zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmianę zezwolenia na import produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 344 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 343 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 342 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 341 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 338 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 244 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2006

  Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2006

  Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2006

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2006

  Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 6 lutego 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2006 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2006

  Uchwala Senatu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2006

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu prac Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie praw i głosów z akcji BPH przez UniCredito Italiano S.p.A.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2006 z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4059 — Swiss Re/GE Insurance Solutions)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie na temat wprowadzenia w życie europejskiego paktu na rzecz młodzieży