Archiwum 24 Kwiecień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Śmierć posiadacza rachunku a dziedziczenie

  Mój tata posiadał oszczędności w SKOK kilka lokat. Zmarł w lutym 2004 r. Jeszcze nie przeprowadziłam postępowania spadkowego ani nie wystąpiłam z wnioskiem o nabycie spadku. Czy SKOK słusznie straszy mnie, że po upływie jakiegoś czasu może zająć lokaty taty i nie wypłacić spadkobiercom? (...)

 • opodatkowanie podatkiem VAT usług elektronicznych

  Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Czy dla opodatkowania nie w Polsce lecz przez nabywcę usługi ma znaczenie czy nabywca poda nam swój numer identyfikacji podatkowej w USA? Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT w sytuacji jeśli (...)

 • Przedawnienie zaliczki we wspólnocie

  Członek wspólnoty mieszkaniowej płaci tzw. zaliczkę na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy - podobno nie znaczy to to samo, co czynsz, jaki płaci zwykły lokator (pomimo nawet, że w tym samym budynku mieszka). Czy w/w opłaty ponoszone przez członków wspólnoty są należnościami okresowymi (...)

 • Spółka z o.o. w organizacji jako komplementariusz

  Zarejestrowalismy spółkę z o.o. (została sporządzona umowa notarialna; wymagane dokumenty i opłaty zostały złożone w KRS), czyli powstała spółka z o.o. w organizacji. Czy taki podmiot może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

 • Spółka komandytowa w organizacji

  Jesteśmy w trakcie rejestracji spółki z o.o., która ma zostać komplementariuszem w spółce komandytowej. Chcemy żeby ta spółka komandytowa podpisała umowę najmu na lokal w którym będzie prowadzona działalność spółki. Czy istnieje analogiczna forma prawna dla spółki komandytowej jak (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za pełnienie funcji członków zarządu. Ogółem wynagrodzenie miesięczne nie przekracza limitu określonego (...)

 • Egzekucja z majątku następcy prawnego dłużnika

  Sąd nadał na rzecz wierzyciela tytuł wykonawczy. Czy nadanie klauzuli wykonalności na rzecz wierzyciela wyklucza nadanie w trybie art. 788 kpc klauzuli wykonalności na rzecz jego następcy prawnego?

 • Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

  Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności i czy będę musiał płacić ZUS jeśli będę posiadał odpowiedni areał i zostanę objęty (...)

 • Rekultywacja powierzchni ziemi

  Art. 6.1. ustawy o ochronie środowiska nakazuje zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Art. 7.1. ww. ustawy mówi o tym, kto ponosi koszty usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska. Poza tym cały rozdział omawia kary za różnego typu działania negatywnie oddziaływające (...)

 • Wysłuchanie wierzyciela w trybie art. 827 kpc

  Komornik poinformował, że postępowanie egzekucyjne w sprawie jest całkowicie bezskuteczne. Ustalił, że dłużnik nigdzie nie pozostaje w stosunku pracy, świadczeń rentowych nie pobiera. Dłużnik oświadczył, że nie prowadzi faktycznie działalności gospodarczej, a utrzymuje się z drobnych (...)

 • Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód

  Między małżonkami pozostającymi w separacji od ponad roku przesyłana jest poczta mailowa, w której jeden z małżonków śle listy delikatnie mówiąc niemiłe, ale też maile te ukazują zupełny i trwały rozpad małżeństwa. Czy poczta mailowa może być dowodem w nadchodzącej sprawie rozwodowej? (...)

 • Ujawnienie danych z treści aktu oskarżenia

  W sprawie (art. 212 kk) o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego złożyłam akt oskarżenia do sądu. Na pierwszej rozprawie tzw. ugodowej wyraziłam zgodę na zawarcie ugody, a oskarżony poprosił prowadzącego rozprawę sędziego o przemyślenie warunków ugody i wyznaczenie innego terminu. (...)

 • Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości

  Mam zajęte przez komornika mieszkanie oraz wyznaczony termin wyceny tej nieruchomości - mieszkania własnościowego 50m. Czy mogę go sprzedać za oszacowaną przez biegłego od nieruchomości kwotę i np. powiększoną o 2 tyś zł. z tym, że należności ze sprzedaży były by podzielone na wszystkich (...)

 • Osądzenie po raz drugi

  Jak mnie poinformował klient - wierzyciel, złożył przeciwko dłużnikowi zawiadomienie do prokuratury o oszustwie, a prokurator skierował akt oskarżenia do sądu. Jednakże sąd uniewinnił dłużnika wskazując (podobno), że wierzyciel nie dochodził swych roszczeń na drodze cywilnej. Sprawdziłem (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. W deklaracji wekslowej wyraźnie określono, że jest zabezpieczeniem wykonania tylko konkretnego (...)

 • Apelacja oskarżyciela posiłkowego

  Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym z art. 286 kk, którą wniósł oskarżyciel publiczny, chce złożyć apelację do sądu nadrzędnego, ponieważ nie zgadza się z uniewinnieniem oskarżonego. Czy oskarżycielowi posiłkowemu przysługuje prawo wniesienia (...)

 • Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

  Mam dwa samochody jeden zakupiony w 2003 roku (amortyzawany liniowo) i drugi z 2006 (jeszcze nie amortyzowany). W 2006 przewiduję stratę w dochodach. Chcę amortyzować obydwa samochody minimalnie (z 20% na 1%). Zakładam, że zmianę dokonałem 01.01.2006r. Jakie są warunki zmniejszenia stawki amortyzacji (...)

 • Opodatkowanie VAT usług informatycznych

  Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Jak ze strony VAT będzie to opodatkowane? Czy ma znaczenie, czy nabywca usługi podał swój numer VAT w USA?

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 500 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

 • Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 481 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 480 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 479 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw Poz. 478 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Protokół 3 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu UE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniająca Protokół 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej