Archiwum 14 Lipiec 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającą na podstawie umów o pracę około 130 pracowników. Czy w związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia komórki (stanowiska) dla pracownika, który musiałby zajmować się sprawami związanymi z wojskowością lub obronnością (...)

 • Obowiązek alimentacyjny a ciąża i macierzyństwo

  Moja żona ma szesnastoletniego syna z poprzedniego małżeństwa. Na jego utrzymanie płacimy ojcu dziecka ustanowioną przez sąd rentę alimentacyjna w wysokości 500 zł. Ojciec syna ma przyznaną sądownie opiekę nad nim. Ojciec jest dobrze zarabiającym lekarzem ortopedą. Jego dochody wynoszą (...)

 • Zaliczenie wierzytelności na cenę nabycia

  Odbyła się I licytacja ruchomości, wnioskuję o II termin, czy mogę we wniosku o II termin wnioskować równocześnie, że gdyby II licytacja okazała się bezskuteczna to chcę przejąć ruchomość na własność, czy mam prawo wnioskować wtedy o zaliczenie mojej wierzytelności na poczet ceny (...)

 • Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

  Otrzymałam odmowną decyzję na wniosek o wcześniejszą emeryturę. Pomimo tego, iż spełniam warunek wieku i czasu lat składkowych i nieskładkowych. Mam 57 lat, 37 lat przepracowanej i udokumentowanej pracy składkowej i nieskładkowej. Odmowną decyzję odnośnie wcześniejszej emerytury otrzymałam (...)

 • Termin instrukcyjny

  Otrzymałam z sądu akt oskarżenia. W pouczeniu określono, że w terminie 7 dni od doręczenia aktu oskarżenia mam obowiązek zgłoszenia wszystkich znanych mi dowodów niezbędnych do rozpoznania sprawy. Termin ten ma charakter instrukcyjny. Co oznacza to pojęcie? Czy odpowiedź na akt oskarżenia (...)

 • Podpis z datą pewną

  W ramach zawartej umowy o współpracy gospodarczej do naszego kontrahenta dostarczaliśmy towar w partiach z dopiskiem na fakturze - Przedmiot sprzedaży staje się własnością odbiorcy po uiszczeniu zapłaty zgodnie z art. 589 kc W ubiegłym roku wystąpiliśmy do sądu gospodarczego o wydanie nakazu (...)

 • Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

  W ubiegłym roku osiągnąłem przychód ze sprzedaży papierów wartościowych; powyższa transakcja była zrealizowana ze stratą. Czy pomimo tego ze nie osiągnąłem dochodu, a jedynie przychód ze sprzedanych akcji powinienem złożyć w US deklarację PIT-38?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 881 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 880 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 879 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

 • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 877 z 2006

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2006

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 2006

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 874 z 2006

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 873 z 2006

  Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 514 z 2006

  Komunikat Nr 7/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 513 z 2006

  Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 512 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 511 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 510 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 509 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 508 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 10 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 507 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-29-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 506 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-28-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 505 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-5-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 504 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-4-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 503 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-3-06 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 502 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-2-06 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2006 r. nr Z. 110-28-2006 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-27-06 o powierzeniu pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-25-06 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-12-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-11-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-10-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych

 • Monitor Polski Poz. 494 z 2006

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Monitor Polski Poz. 493 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania (  Dz.U. L 187 z dnia 8.7.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2006

  2006/492/WPZiBDecyzja MONUC SPT/2/2006 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 2866/98 w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro oraz walutami Państw Członkowskich przyjmujących walutę euro (CON/2006/36)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie dwóch projektowanych decyzji Rady dotyczących programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program Perykles) (CON/2006/35)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports (II)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Lons-le-Saunier) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1067/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2006 r. wysokość diet dziennych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro