Archiwum 11 Sierpień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odbiór weksla z depozytu sądowego

  3 lata temu oddałem weksel do depozytu sądowego. Chciałem się dowiedzieć, co muszę zrobić, aby odebrać ten weksel z depozytu? Czy może to zrobić inna upoważniona osoba?

 • Sprzedaż towaru przy likwidacji działalności

  Z żoną prowadzimy oddzielną działalność gospodarczą z zastosowaniem książki przychodów i rozchodów, przy czym nie jesteśmy płatnikami VAT. Aktualnie żona zamierza zrezygnować z części działalności likwidując handel, a pozostawiając jedynie usługi. Po takiej likwidacji pozostanie (...)

 • Udokumentowanie czynszu za lokal

  W chwili obecnej zajmuję lokal użytkowy na podstawie sporządzonej w formie pisemnej umowy na czas określony - okres 15 lat. Umowa została zawarta ze Spółdzielnią Pracy - właścicielem nieruchomości - która to w okresie późniejszym (2002 rok) została postawiona w stan upadłości. Wyznaczony (...)

 • Wzmianki w księdze wieczystej

  Kupuję mieszkanie na rynku wtórnym. Sprawdzając księgę wieczystą mieszkania zauważyłem wpisane wzmianki w dziale I-SP- "Spis spraw związanych z własnością". Są to dwie wzmianki z 2004 i 2006 roku. Czy kupując takie mieszkanie mogę sprawdzić czego dotyczą w/w wzmianki? Jeżeli wzmianki (...)

 • Wykonanie zastępcze rozbiórki garażu

  Ponad dwa lata temu kupiliśmy od osoby prywatnej działkę przeznaczoną pod tereny mieszkaniowe. Zgodnie z zapisem notarialnym, sprzedający zobowiązał się do usunięcia na własny koszt blaszanego garażu stojącego na terenie działki. Termin usunięcia minął dwa lata temu. Garaż jest ujęty (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo poboru dla obecnych akcjonariuszy?

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach pozwolić na wyburzenie?

 • Skutki zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

  Od 2003 roku użytkuję lokal mieszkalny w budownictwie zakładowym bez tytuły prawnego. Nie jestem zameldowany w tym lokalu, gdyż zarządca uniemożliwia to od kilkunastu lat. Sprawa o nabycie tytułu najemcy została rozstrzygnięta na korzyść zarządcy nieruchomości przez sąd rejonowym i sąd (...)

 • Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

  Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia?

 • Protokolant a skład orzekający

  Posiadam odpisy wyroków sądu I, II instancji w tej samej sprawie. W składach orzekających są wymienieni między innymi protokolanci. Odpis wyroku SN wymienia jedynie trzech Sędziów SN. Czy to oznacza, iż w składzie orzekającym Sądu Najwyższego nie zasiada protokolant ?

 • Oznaczenie adresu pozwanego na pozwie

  Wiem, że gdy okaże się, iż adres powoda podany w pozwie jest nieaktualny to sąd wzywa do podania aktualnego a gdy to nie nastąpi w terminie, postępowanie zostaje zawieszone. Czy tak samo jest, gdy podam adres, który jest adresem firmy pozwanego i jest to inny adres niż jego prywatny - zameldowania? (...)

 • ZUS od premii dla członka zarządu spółki akcyjnej

  Członek zarządu z tytułu uchwały WZA ma otrzymać premię roczną uzależnioną od dochodu firmy. Czy od takiej premii należy odprowadzić składki ZUS?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1049 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1048 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1047 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1046 z 2006

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 2006

  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1044 z 2006

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 2006

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 2006

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2006

  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2006

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2006

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2006

  Komunikat Nr 8/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 579 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2005 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"

 • Monitor Polski Poz. 578 z 2006

  Zarządzenie Nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski Poz. 577 z 2006

  Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 68. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4313 — Goldman Sachs/Borealis/GICSI/Associated British Ports (II)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4214 — Alcatel/Lucent Technologies) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4204 — Cinven/UPC France) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4327 — Egis/Alpine/Hochtief-Austrian Highway A5) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro