e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Faktura korygująca do FV WDT

  1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) Faktura VAT WDT wystawiana jest w obcej walucie bez przeliczania na PLN, natomiast faktura korygująca (...)

 • Sprzedaż działki a VAT

  Jestem właścicielem dwóch działek budowlanych. Jedną z tych działek chcę teraz sprzedać. Jest to działka rolna, ale z uzyskanym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego. Około roku temu sprzedałem już inną działkę bez VAT. Prowadzę działalność gospodarczą, ale nie w zakresie sprzedaży (...)

 • Urlop macierzyński a stawiennictwo w sądzie

  Otrzymałam wezwanie na sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przez mojego byłego męża, jej ojca. W tej chwili jestem na urlopie macierzyńskim, jesteśmy już 3 lata po rozwodzie. Do tej pory kontakty z córką utrzymywali jedynie dziadkowie ze strony byłego męża. Chciałabym wystąpić na (...)

 • Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

  Zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5. Jak należy ten przepis rozumieć? Czy przepis ten mówi o tym, że jeżeli podatnik (...)

 • Egzekucja prowadzona przez ZUS i US

  Jeśli w momencie wydania orzeczenia sądu o egzekucji z prezesa jest on pozbawiony dochodów, to jak rozumiem ZUS i urząd skarbowy stwierdzą, że osoba jest nieściągalna. Jaka jest sytuacja, jeśli później zaczyna ona mieć dochody wyższe niż najniższa krajowa? Czy na poczet długów mogą (...)

 • Zaliczka alimentacyjna a studia zaoczne

  Mam dwie córki (19 i 22 lata). Ponieważ się uczyły, jedna w szkole średniej, druga w dwuletnim studium, pobierały zaliczki alimentacyjne. W tym roku młodsza córka zdała maturę i złożyła dokumenty na studia zaoczne, ale nie pracuje. Panie, które zajmują się w urzędach zaliczkami alimentacyjnymi (...)

 • Zatrudnianie przez prokurenta spółki z o.o.

  Jestem pracownikiem i prokurentem w jednoosobowej spółce z o.o. (prokura samoistna). Szef wydał mi polecenie zatrudnienia grupy pracowników (na podstawie umów o pracę), wśród których jest moja żona. Czy jako prokurent w spółce z o.o. mogę zatrudniać i zwalniać pracowników? Jeśli tak, (...)

 • Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

  Firma, w której pracuję (Firma A) zdecydowała się wydzielić część swojej działalności i przenieść do nowej spółki (Firmy B) założonej właśnie w tym celu. Na miesiąc przed planowanym wydzieleniem firma poinformowała o tym fakcie wszystkich pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy (art. (...)

 • Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

  Wykonuję usługi cykliczne w ramach zamówień publicznych. Odbiorca usług od dłuższego czasu nie płaci za wykonywane przeze mnie usługi. W chwili obecnej jest już kilka przeterminowanych płatności. Czy w tej sytuacji mogę odmówić świadczenia kolejnych usług np. do momentu zapłaty zaległych (...)

 • Powołanie wiceprezesa w jednoosobowej spółce z o.o

  W jednoosobowej spółce z o.o. zarząd składa się tylko z prezesa zarządu, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem. Spółka chce powołać wiceprezesa. Jakie formalności są konieczne? Czy trzeba zmieniać akt założycielski spółki? Gdzie to zgłosić i na jakich drukach?

 • Usługi udostępniania pracowników a VAT

  Firma polska wynajmuje polskich pracowników firmie duńskiej do wykonywania w Danii prac budowlanych. Firma polska nie wykonuje prac budowlanych bezpośrednio, udostępnia jedynie polskich pracowników. Czy są to usługi związane z nieruchomościami? Czy polska firma w tym przypadku musi się zarejestrować (...)

 • Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

  Posiadamy regulamin programu partnerskiego, w którym zakładamy wynagradzanie za promocję naszego serwisu. Regulamin ten dokładnie opisuje sposób naliczania wynagrodzenia, a system informatyczny posiada dokładnie opisane naliczenie wynagrodzenia. Regulamin ten zakłada, iż zbiera się punkty za (...)

 • Podatek od dochodów z działalności MLM

  Uzyskuję dochody z działalności MLM, nie posiadam zgłoszonej firmy. Czy mam obowiązek zgłoszenia dochodów do urzędu skarbowego? A jeżeli tak to czy robię to raz w roku czy na bieżąco? Czy jest określona wysokość dochodów, która podlega obowiązkowi podatkowemu i zgłaszania tego urzędowi (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  Stodoła została odbudowana przez poprzedniego właściciela po pożarze bez wymaganego pozwolenia. Odbudowy dokonano za wiedzą urzędu gminy, za pieniądze wypłacone z ubezpieczenia. Stodołę odbudowywała "cała wieś" w ramach pomocy sąsiedzkiej. 5 lat po odbudowie kupiłem nieruchomość z tą (...)

 • Potwierdzenie fałszerstwa przez prokuratora

  Prokuratura rozpatrując zawiadomienie w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów stwierdziła, że popełniono czyn zabroniony polegający na sfałszowaniu dokumentów, ale ponieważ nie można (zdaniem prokuratora) udowodnić, że urzędnik działał w złej wierze i (...)

 • Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

  Wydano decyzję nakazującą rozbiórkę stodoły należącej do siedliska powołując się na art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego, który mówi o rozbiórce obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenia nie wymaga budowa obiektów gospodarczych (...)

 • Doręczanie pism w postępowaniu karnym

  W jakim terminie przed wyznaczoną rozprawą sąd grodzki (wydział karny) powinien dokonać doręczenia wezwania? Kiedy doręczenie uznaje się za skuteczne?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty i Białej księgi w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony mniejszości i polityki walki z dyskryminacją w rozszerzonej Europie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania tytułu IV część III Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie: i2010: biblioteki cyfrowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania art. 179 i 181a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie trzeciego pakietu środków prawnych na rzecz bezpieczeństwa na morzu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Litewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4049)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotycząca tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania tytułu IV część III Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4024)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Umowa między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Radą Ministrów Ukrainy dotycząca współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1399/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dotyczącą tych postanowień protokołu, które są objęte zakresem zastosowania art. 179 i 181a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1397/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1395/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów w transporcie drogowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1394/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1232/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4264 — Cerberus/GMAC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1393/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4114 — Lottomatica/GTECH) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4350 — Hewlett Packard/Mercury Interactive) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1392/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w września 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4368 — Edison/Eneco Energia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1391/2006 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1390/2006 z dnia 21 września 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 września 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1389/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do 31 grudnia 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1388/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Zgłoszenie zgodne z art. 95 ust. 4 traktatu WE — wniosek o utrzymanie w mocy środków krajowych bardziej rygorystycznych niż przepisy przewidziane przez środku harmonizującym WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1387/2006 z dnia 21 września 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych i wyrównawczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2006 z dnia 21 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów: strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu i wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów