Archiwum 5 Wrzesień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

  Pytanie dotyczy projektu budowlanego wiaduktu. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dla przebudowy wiaduktu (rozbiórki istniejącego i budowy nowego w miejscu istniejącego w granicach istniejącego pasa drogowego) o określonych parametrach dla określonego przekroju normalnego na drodze w powiązaniu (...)

 • Dostarczenie lokalu zamiennego

  Zajmuję mieszkanie w budynku stanowiącym własność PKP. Od 5 lat Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP nie przedłuża mi umowy najmu lokalu i wzywa mnie do opuszczenia go bez wskazania lokalu zamiennego. W międzyczasie odcięto mi dopływ prądu i wody, aby w ten sposób się mnie pozbyć. Nie mam (...)

 • Przedawnienie tytułu wykonawczego

  Moi rodzice byli wspólnikami spółki cywilnej, która na potrzebę rozwoju działalności zaciągnęła kredyt. Z czasem okazało się, że była to zła inwestycja. Bank wystąpił do sądu o egzekucję długu. W 1999 r. sąd rejonowy wydał w tej sprawie tytuł wykonawczy. W ubiegłym miesiącu komornik (...)

 • Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

  W lipcu 2005 r. zwróciłam się do ZUS o przeliczenie emerytury. Jestem na tak zwanej emeryturze wcześniejszej (nauczyciel), ale w marcu 2005 r. skończyłam 60 lat. Zaznaczyłam, że nadal pracuję, ale proszę o przeliczenie. W odpowiedzi ZUS wydał decyzję o przeliczeniu na nowo stażu i zwiększeniu (...)

 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

  Strona postępowania administracyjnego ustanowiła w sprawie wszczętej swój wniosek pełnomocnika. Pełnomocnikiem została osoba z rodziny. Organ, który prowadził postępowanie, został powiadomiony o pełnomocnictwie. W toku sprawy organ wezwał stronę do stawiennictwa celem złożenia wyjaśnień (...)

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

  W związku z tzw. niżem demograficznym szkoły przyjmują zmniejszone ilości młodzieży. Automatycznie wiąże się to ze zmniejszeniem ilości godzin dydaktycznych (pensum) dla nauczycieli. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, za ich zgodą, istnieje możliwość ograniczenia zatrudnienia (...)

 • Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

  W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym?

 • Wycofanie pojazdu z ruchu a ubezpieczenie OC

  Posiadam samochód, który czasowo wycofałem z ruchu. Czy firma ubezpieczeniowa musi mi zwrócić składkę (niektóre firmy zwracają, a inne nie)?

 • Jdnorazowa zapomoga z tutułu urodzenia dziecka

  Do ośrodka zgłosiła się osoba, która chce złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ta czasowo przebywa na terytorium USA i tam urodzone jest dziecko. Osoba ta posiada obywatelstwo polskie i jest nadal zameldowana na terenie naszej gminy. Czy osobie tej przysługuje (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1126 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dniu 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1125 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1124 z 2006

  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1123 z 2006

  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1122 z 2006

  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 2006

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4316 — Atos Origin/Banksys/BCC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/441/WE z dnia 23 czerwca 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Rumunii (Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4271 — Daikin/OYL) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2006 z dnia 4 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Komunikat Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Obowiązek użyteczności publicznej w odniesieniu do regularnych połączeń lotniczych na terenie Włoch (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1316/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro