Archiwum 16 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zbycie udziałów w spółce a majątek wspólnoty

  Jestem udziałowcem spółki z o.o. Założyłam ją w 1990 r. na minimalny wtedy kapitał zakładowy (o ile pamiętam 1.000.000 starych złotych). Potem został podniesiony do wymaganych obecnie 50.000 zł. Chcę obecnie sprzedać moje udziały. Jestem mężatką, mamy wspólność majątkową. Spółkę (...)

 • Odmowa przyznania wcześniejszej emerytury

  Pracuję 34 lata w pracach wymienionych w dziale III wykazu B i ZUS odmówił mi emerytury. 05.05.2007r. skończyłem 58lat. Pracuję w hucie przy wytopie stali. Czy mam prawo uzyskać emeryturę?

 • Małżeństwo zawarte za granicą - rozwód w Polsce

  W roku 1999 zawarłem związek małżeński w Niemczech (w/g przepisów niemieckich), małżonka posiada obywatelstwo niemieckie, natomiast ja jestem obywatelem polskim. Posiadam aktualnie (nabyte w związku z małżeństwem), prawo pobytu na terenie Niemiec. W roku 2003 zgłosiłem w gminie trwały (...)

 • Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

  Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. Czy mogę się teraz starać o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu?

 • Konsekwencje niepłacenia składek ZUS

  Prowadzę jednoosobową działalność, jednakże nie płacę składek ZUS. Jakie konsekwencje ze strony ZUS mogą mi grozić?

 • Rozpoznanie zażalenia w postępowaniu upadłościowym

  W postępowaniu upadłościowym mojego dłużnika sędzia komisarz odrzucił moje zażalenie na wcześniejsze swoje postanowienie. Powodem było złożenie zażalenia po terminie. Złożyłem kolejne zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia załączając dowód nadania listu na poczcie w wymaganym (...)

 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie

  Jeżeli dobrze zrozumiałam odpowiedz na moje pytanie nie mogę w jednym wniosku wystąpić o ubezwłasnowolnienie matki i siostry. Czyli muszę wnieść dwa odrębne wnioski do sądu. Jakie załączniki muszę załączyć do wniosku lub wniosków? Czy wystarczy opinia lekarza psychiatry dotycząca choroby? (...)

 • Wniosek o wydanie klauzuli wykonalności

  Kobieta posiada prawomocny wyrok sądu orzekający separację z mężem. Sąd przyznał jej prawo do opieki nad dziećmi, zasądzając alimenty od męża. Mąż jednak ani razu nie zapłacił zasądzonych alimentów. Kobieta chciałaby dochodzić swoich praw. W jaki sposób może uzyskać klauzulę wykonalności (...)

 • Wymiar czasu pracy a liczba godzin ponad wymiar

  Szpital chce zatrudnić lekarza na 1/2 etatu. Czas pracy dla lekarzy wynosi obecnie 7 godz. 35 min. Zgodnie z art. 151 § 5 kodeksu pracy "należy określić dopuszczalną liczbę nadgodzin". Jak należy rozumieć ten przepis? Czy pracodawca może ustalić dowolną liczbę nadgodzin, na którą zgodzi (...)

 • Odległość budynku od działki niezabudowanej

  Inwestor zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza realizację przedmiotowej inwestycji. Działka sąsiadująca z projektowanym od strony południowej (...)

 • Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności

  Dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności.Aktualnie otrzymała wezwanie do stawienia się w areszcie w danym terminie. Czy można jeszcze napisać do sądu wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności? Czy razem z tym wnioskiem należy informować sąd, (...)

 • Roszczenie windykacyjne

  Jakie kroki muszę podjąć, by skutecznie pozbyć się z nieruchomości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca posiadał umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. umowa ta zawarta została na czas określony do końca lutego 2007 r.i nie została przedłużona. Kilkukrotnie wysyłane zostały wezwania (...)

 • Deklaracja roczna PIT-4R

  Prowadzę sprawy kadrowo-płacowe. Odprowadzam do Urzędu Skarbowego podatek od wynagrodzeń pracowniczych. Deklaracji PIT-4 nie składam, bo nie ma obowiązku. Czy za rok 2007 mam obowiązek złożyć roczną deklarację za odprowadzone zaliczki?

 • Święto a dzień wolny od pracy

  Zatrudniam pracowników w podstawowym systemie czasie pracy. Czy jestem zobowiązany jako pracodawca oddać pracownikom dzień wolny za dzień 1 listopada?

 • Dodatek stażowy

  Zauważyłem, że mój były pracodawca, gdzie byłem zatrudniony na umowę o pracę , nie wypłacał mi przez kilka lat wysługi lat. Zakład pracy został zlikwidowany a jego obowiązki przejął nowy pracodawca. Zamierzam wystąpić do sądu pracy o te należności (jak rozumiem -obecnie z Funduszu (...)

 • Wolontariusze a koszty

  Czy w fundacji są kosztami uzyskania przychodów: wyżywienie wolontariuszy, którzy cały dzień budują pensjonat służący celom statutowym fundacji, koszty dojazdów do pracy wolontariuszy j.w., zakwaterowania wolontariuszy j.w.? Czy poniesione koszty j.w. są kosztami uzyskania przychodów?

 • Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością

  Komornik wszczął egzekucja z nieruchomości. W księdze wieczystej oprócz informacji o wszczętej egzekucji pojawiła się informacja "o ograniczeniu w rozporządzaniu nieruchomością". Czy powyższy wpis o ograniczeniu w rozporządzaniu blokuje w jakiś szczególny sposób możliwość sprzedaży (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne