e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Październik 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Apelacja a powództwo cywilne w procesie karnym

  W sprawie karnej z powództwa cywilnego będzie ogłoszony za kilka dni wyrok. Czy każdy wyrok w tego typu sprawie może podlegać apelacji?

 • Cofnięcie zażalenia w sprawie karnej

  W sądzie odbyła się sprawa rozpatrującą zasadność złożonego przeze mnie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania przez prokuratora. Zostały na rozprawie wpisane w protokół zalecenia sądu o powołanie świadka itp i wyznaczono termin kolejnej rozprawy. Nie mam sił na dalsze rozprawy. (...)

 • Służebność mediów

  Stowarzyszenie nasze jest zarządcą terenów, które użytkuje na podstawie umowy z gminą. Bez żadnych uzgodnień oraz zgody z nami czy z gminą, TP S.A. weszło na nasz teren i wkopało sobie na naszej działce wzdłuż drogi kable telefoniczne przez całą długość działki. O tym fakcie dowiedzieliśmy (...)

 • Zmiana obowiązku alimentacyjnego

  Córka wbrew wyrokowi SO rozwodowego mieszka z matką zamiast z ojcem i ma zasądzone alimenty, których nie płaci. Po kilku miesiącach matka uzyskuje wyrok SR zmieniający postanowienie SO rozwodowego zmieniając formalnie miejsce zamieszkania córki na miejsce zamieszkania matki. Ojciec występuje (...)

 • Obniżenie zajęcia komorniczego przez pracodawcę

  Komornik zgłasza do zakładu pracy zajęcie 60% pensji. Czy istnieją przepisy, które zezwalają pracodawcy na rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty niż 60% pensji? Czy stan obciążenia finansów pracownika, np. dzieci na utrzymaniu, są wystarczającą przesłanką do tego, by raty zadłużenia (...)

Akty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 144 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Promowanie przedsiębiorczości kobiet w regionie eurośródziemnomorskim”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 138 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie stosunków między UE a Ameryką Środkową

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 131 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie euroregionów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zdrowie a migracja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 114 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zatrudnienie i przedsiębiorczość — rola społeczeństwa obywatelskiego oraz organów lokalnych i regionalnych z uwzględnieniem kwestii płci”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Flexicurity (wymiar elastyczności wewnętrznej — negocjacje zbiorowe oraz znaczenie dialogu społecznego jako narzędzia regulowania i reformowania rynków pracy)”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli partnerów społecznych w godzeniu życia zawodowego, rodzinnego i osobistego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Zatrudnienie grup priorytetowych (strategia lizbońska)”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Innowacje: wpływ na przemiany w przemyśle i rola EBI”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin COM(2006) 778 wersja ostateczna — 2006/0258 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie codwuletniego sprawozdania z postępów prac nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Galileo na rozdrożu — realizacja europejskich programów GNSS”COM(2007) 261 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2007 r. dotycząca środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5202) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5125) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.121 – Złącza) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4180) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych COM(2006) 869 wersja ostateczna — 2006/0308 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów molwy na obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszaru IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2007

  Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2007 z dnia 25 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarze ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2007

  Projekt obwieszczenie Komisji […] w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Ramowy program energetyki jądrowej przedstawiony zgodnie z artykułem 40 Traktatu Euratom do zaopiniowania Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu”COM(2006) 844 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2007

  Wniosek Dotyczący rozporządzenia Komisji (WE) nr …/… z dnia … r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Zielonej księgi w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej COM(2006) 769 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych COM(2006) 852

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2007

  F-Castres: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) z jednej strony i między Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry) z drugiej strony — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu delegowania obowiązku użyteczności publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie— wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (wersja skodyfikowana)— wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową— wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych COM(2006) 783 wersja ostateczna — 2006/0273 (COD) — COM(2006) 785 wersja ostateczna — 2006/0274 (COD) — COM(2006) 784 wersja ostateczna — 2006/0272 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2007

  F-Castres: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Castres (Mazamet) a Paryżem (Orly) — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu delegowania obowiązku użyteczności publicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające na temat postępowania w sprawie COMP/38.121 — Łączniki (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Opinia przedstawicieli państw EFTA dotycząca wstępnego projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/C.38.121 — Łączniki (Spotkanie w dniu 11 września 2006 r. w sprawie Opinii Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. praktyk ograniczajacych konkurencję i pozycji dominującej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 415. posiedzeniu w dniu 11 września 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.121 — Łączniki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 416. posiedzeniu w dniu 18 września 2006 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/F/C.38.121 — Łączniki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4836 — CVC/Univar) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/ Scapa) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) COM(2007) 236 wersja ostateczna — 2007/0081 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie definicji polityki energetycznej dla Europy (strategia lizbońska)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta COM(2006) 744 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności powietrze–ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie inwestycji w wiedzę i innowacje (strategia lizbońska)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2007 z dnia 26 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (COM (2006) 817 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie potencjału przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (strategia lizbońska)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej COM(2005) 276 wersja ostateczna — 2005/0127 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontynuacji programu prac na rzecz skuteczniejszego wdrażania dyrektywy o ochronie danych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Rezolucja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wkład w posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. — plan działania dotyczący procesu konstytucyjnego”