Archiwum 20 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Handel złomem

  Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak należy rozliczać faktury zaliczkowe? Jakie znaczenie podatkowe ma moment dokonania płatności? (...)

 • Remanent na dzień 31 grudnia

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży pasz i koncentratów dla trzody chlewnej. Dostawy ww. towarów otrzymuję po ciągle zmieniających się cenach. W spisie remanentowym mam towar w różnych cenach zakupu, ale jest to ten sam artykuł , o tym samym składzie, wartości i komponentach. Którą (...)

 • Darowizna a niedostatek darczyńcy

  Po dokonaniu darowizny darczyńca znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ma bardzo niską rentę, dług w funduszu alimentacyjnym, obowiązek płacenia bieżących alimentów na małoletnie, uczące się dziecko. Darczyńca posiada jednak mieszkanie własnościowe, w którym mieszka. Czy (...)

 • Wspólnota małżeńska a majątek odrębny

  Pod koniec grudnia 2007 chcemy wziąć ślub, aby od przeszłego roku móc wspólnie się rozliczać przed urzędem skarbowym. W styczniu 2008 (już po zawarciu związku małżeńskiego) mam podpisać akt notarialny na kupno mieszkania (na własność), które chcemy wspólnie, aby było tylko moim (...)

 • Pouczenie strony w postępowaniu administracyjnym

  Od kilku miesięcy mam problemy z załatwieniem sprawy w urzędzie. Co chwilę brakuje jakiegoś dokumentu, o którym urzędnik nie wspominał na początkowym etapie załatwiania sprawy. Chcę mieć pewność, że w przyszłości taka sytuacja już nie wystąpi. Prosiłem urzędnika o wypisanie poszczególnych (...)

 • Własność dokumentacji geologicznej

  W sierpniu 1995 r. została zatwierdzona uproszona dokumentacja geologiczna złoża piasku. Firma która starła się o zatwierdzenie dokumentacji (firma mojej mamy) przekazała mi dokumentację w formie darowizny. Ja uzyskałem koncesje na wydobycie kopaliny w 1997 roku. W roku 2008 koncesja na wydobycie (...)

 • Podatek od nieruchomości związanych z działalności

  Prowadzę firmę (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) polegającą na wydobyciu kopalin. Z końcem roku 2008 kończy się koncesja na wydobycie. Ostatnie lata były bardzo słabe w sprzedaży kopaliny co doprowadziło do konieczności zamknięcia zakładu i likwidacji firmy. Mimo to, (...)

 • Dostęp do informacji publicznej

  Pewna firma dystrybucyjna zwróciła się do Urzędu Gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji w sprawie wykazu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i napojów alkoholowych na terenie gminy. Firma wnioskuje o podanie adresów i nazw sklepów lub innych obiektów, w których taka sprzedaż (...)

 • Sprzedaż mieszkania i nierozwiązana umowa RTV

  W maju 2005 roku sprzedałam mieszkanie i równocześnie zapłaciłam ostatni raz abonament radiowo - telewizyjny. Niestety nie zgłosiłam rezygnacji. W październiku 2007 roku chciałam znowu zacząć opłacać abonament radiowo - telewizyjny i przy okazji wypełniania formularza zorientowałam się, (...)

 • Roszczenia regresowego dłużników solidarnych

  W związku z nieuregulowanymi płatnościami kontrahent wniósł do sądu sprawę o wydanie nakazu zapłaty, ale pominął jednego ze wspólników, który w międzyczasie ze spółki wystąpił. W czasie, gdy dług powstał, niepozwany przez kontrahenta wspólnik był jeszcze wspólnikiem tej spółki. (...)

 • Koszty komornicze a umorzenie egzekucji na wniosek

  Po zlikwidowanej spółce cywilnej pozostały niezapłacone zobowiązania wobec jej kontrahenta. Komornik sądowy prowadził przez trzy lata nieskuteczną egzekucję. Następnie jeden z byłych wspólników spółki cywilnej zawarł z wierzycielem ugodę. Żadna ze stron nie powiadomiła o tym fakcie (...)

 • Roszczenie dochodzone w walucie obcej

  Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską w euro po kursie z dnia przedłożenia dokumentów z wyliczeniem do Sądu. Obecnie kurs euro znacznie (...)

 • Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

  Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy do wniosku o uzyskanie koncesji i dalszą działalność potrzebny jest projekt zagospodarowania złoża (wg opinii niektórych Starostw) (...)

 • Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

  Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. Jakie dokumenty i pozwolenia należy posiadać, aby móc składować ziemię i gruz w wyrobisku poeksploatacyjnym po wygaśnięciu (...)

 • Umyślne wprowadzenie funkcjonariuszy w błąd

  W czerwcu tego roku razem z kolegą popijaliśmy piwo na ławce na jednym z wrocławskich podwórek. Kolega pił tradycyjne piwo, ja spożywałem piwo bezalkoholowe. Straż miejska, zaalarmowana doniesieniem jednego ze świadków, po jakimś czasie zjawiła się na miejscu. W momencie przybycia SM nie (...)

 • Konkubinat a status uchodźcy

  Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (karty) stałego pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy, tolerowany itd lub jakikolwiek inny (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

  Spółka chce zawrzeć umowę wynajmu lokalu od właściciela na okres 3 miesięcy z 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia. Czy jest to możliwe zawarcie takiej umowy?

 • Kontrola kominiarska w spółdzielni

  Dwa tygodnie temu spółdzielnia mieszkaniowa wywiesiła na klatkach informacje o terminie przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych. Miały się odbywać w powszedni dzień w godzinach 16:30 do 17:30. Niestety w w/w godzinach nikogo z członków rodziny nie ma w domu, ponieważ my z mężem pracujemy (...)

 • Rolnik VAT-owcem

  Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

 • Kurs euro na fakturze

  Wykonujemy usługi transportowe na rzecz firmy z UE. Wystawiamy faktury uproszczone w walucie obcej euro. Jaki zastosować kurs euro ogłoszony przez NBP?

 • Wynagrodzenie zleceniobiorcy

  Jestem przedstawicielem spółki z o.o., w której zawarto umowę zlecenia. Zgodnie z tą umową, wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacane jest w cyklu miesięcznym (sprzątaczka). Art. 744 k.c. mówi o wypłacie wynagrodzenia zleceniobiorcy po wykonaniu zlecenia. Czy można zrobić zarzut do b. r., że (...)

 • Warunki umowy o pracę na zastępstwo

  Pracownicy, zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki (pełny etat), udzielono urlopu bezpłatnego na okres od 21.11.2007 r. do 30.06.2008 r. Stanowisko sprzątaczki jest wpisane w schemat organizacyjny firmy. Zachodzi konieczność zastępstwa pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego. Czy zatrudniając (...)

 • Świadczenia z ZFŚS a niepełny etat

  Firma przekazuje swym pracownikom kupony podarunkowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uzależniając ich wartość od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Tak obliczona wartość kuponu dla jednego z pracowników wynosi X zł. Czy mając na uwadze, że pracownik (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne