Archiwum 30 Listopad 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Zatrudniam pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma się zmienić. Pracownicy mają w teczce akt osobowych już jeden aneks do umowy o pracę. Czy mam zmienić wynagrodzenie minimalne aneksem (czy aneksy się numeruje?) czy może być to w formie porozumienia, (...)

 • Urlop wychowawczy - rozpoczęcie i zakończenie

  Urlop wychowawczy udzielony od 23.08.2007 r. pracownicy przez pracodawcę kończy się 19.02.2008 r. W jakim terminie pracownica musi zgłosić pracodawcy powrót do pracy, a w jakim terminie musi wystąpić z wnioskiem o urlop wychowawczy?

 • Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

  O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej pożyczki w kwocie 27 tys. zł. a druga to niezwrócona zaliczka w kwocie 50 tys. zł. (...)

 • Częściowe przewłaszczenie samochodu

  Skierowałem wniosek egzekucyjny o egzekucję do pojazdu dłużnika. Komornik zajął samochód. Wkrótce z banku otrzymałem wezwanie do zwolnienia tego samochodu spod egzekucji pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, ponieważ samochód jest przewłaszczony ma rzecz banku w 99% jako (...)

 • Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

  Osoba fizyczna prowadzi działalność i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z dniem 30.11. likwiduje działalność. Do 25 grudnia zostanie złożona deklaracja VAT-7 za listopad. Jaki jest termin złożenia do urzędu skarbowego VAT-Z? Czy można złożyć w tym przypadku 25 grudnia wraz (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

  Będąc pozwanym w procesie cywilnym, reprezentowanym przez opłaconego wcześniej adwokata, wygrałem. Sąd oddalił powództwo moich trzech przeciwników, zasądzając jednocześnie od każdego z nich na moją rzecz (a dokładniej dla reprezentowanej przeze mnie spółki z o.o.) koszty zastępstwa (...)

 • Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

  Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza praca. Czy ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe przy umowie zlecenia, gdy zleceniobiorcą (...)

 • Oddział a przedstawicielstwo banku

  Jaka jest różnica między oddziałem a przedstawicielstwem banku?

 • Zgoda na przeprowadzenie mediów w drodze

  Posiadam nieruchomość stanowiącą odrębną działkę budowlaną, do której dojazd doprowadzony jest przez nieruchomość drogową będącą drogą prywatną, w której mam 33% udziału. Współwłaściciele oraz MPWiK zwracają się do mnie o zgodę na przeprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej w postaci dofinansowania specjalistycznych szkoleń z zakresu oprogramowania CAD w wysokości (...)

 • Zmiana lotniska a odszkodowanie

  Rozporządzenie WE nr 261/2004 opisuje zasady wypłacania odszkodowania dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Nie ma w nim natomiast mowy o tym, co w sytuacji, gdy samolot wylądował na innym lotnisku niż docelowe, a transport do miejsca (...)

Artykuły i poradniki

 • Dla kogo renta strukturalna?

  Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1661 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1660 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1659 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1658 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1657 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1656 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2007

  Wspólne działanie Rady 2007/778/WPZiB z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2007

  Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji:I. pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących dla dzieci ISOFIX dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowychII. pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5777) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5693)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4962 — Sun Group/Neckermann.de GmbH) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2007

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Ukrainy; zmiana nazw dwóch przedsiębiorstw, którym przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego dla przedsiębiorstw współpracujących

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac na 2008 r. siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Zmiany obowiązków użyteczności publicznej nałożonych w odniesieniu do regularnych usług lotniczych na trasach w Grecji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie rocznego przedłużenia okresu realizacji dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika IA do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/69/WE z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia difetialonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy na obszarze ICES IV, w wodach WE obszaru II a przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Třeboňský kapr (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 października 2007 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Radylub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 października 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4810 — Moepfer International/Thyssen Krupp/Imperial Logistics/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji typu pojazdów w odniesieniu do ochrony użytkowników pojazdów silnikowych w przypadku zderzenia bocznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)