e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Grudzień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność agencji pośrednictwa pracy

  Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy zagranicą. Mamy zawartą umowę z pracodawcą zagranicznym o dostarczaniu pracowników na określone stanowiska. Pracownicy nie zawierają umów z nami, ale w Polsce podpisują umowy bezpośrednio z pracodawcą zagranicznym. Jeden z pracowników twierdzi, że został (...)

 • Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

  Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytowa, w której wspólnikami będą: planowana spółka z o.o. (komplementariusz ) i ci sami wspólnicy (komandytariusze). Czy wspólnicy spółki z o.o. (...)

 • Umowa spółki pomiędzy spółką i wspólnikami

  Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytową, w której wspólnikami będą: planowana spółka z o.o. (komplementariusz ) i ci sami wspólnicy (komandytariusze). Kto powinien reprezentować (...)

 • Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

  Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi mieszkanie. Nawet gdyby czas spłaty wynosił 10 lat, to wysokość miesięcznych rat i koszty eksploatacyjne mieszkania będą w przybliżeniu równe (lub nawet wyższe) miesięcznym dochodom byłego małżonka, który (...)

 • Korzystanie z informacji geologicznej

  Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego. Spółka musi wykazać się tymi prawami przed organem koncesyjnym (...)

 • Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

  W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji na oprogramowanie. Moja wiedza z zakresu kompetencji policji jest niewielka, więc w pierwszym (...)

Artykuły i poradniki

 • Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

  Co do zasady sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania się w spór - przed Urzędem Patentowym (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1748 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1747 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1746 z 2007

 • Dziennik Ustaw Poz. 1745 z 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (  Dz.U. L 347 z 11.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. rozpoczętych w 2005 r. wspólnotowych prób i analiz porównawczych nasion i materiału rozmnożeniowego Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/5/WE w odniesieniu do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym Asparagus officinalis zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6168) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/687/WE, 2006/875/WE i 2006/876/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2007 r. przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5985)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2007

  Sprostowanie do równowartości progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. C 301 z 13.12.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Pontenx”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Château-Thierry”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4987 — IBM/Cognos) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2007

  Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji WE oraz współpraca sądowa pomiędzy sędziami krajowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 349/07/COL w sprawie skargi dotyczącej Urzędu Okręgowego Møre i Romsdal należącego do Norweskiego Zarządu Dróg

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. otwierające kontyngent taryfowy na wermut i określające sposób zarządzania nim

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego oddzielenia linii produkcyjnych paszy ekologicznej od linii produkcyjnych paszy nieekologicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsa drobiowego pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do reorganizacji Norweskiego Zarządu Dróg oraz ustanowienia Mesta AS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4801 — OEP/Schoeller/SAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4878 — Continental/Siemens VDO) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4823 — Yara/Praxair/JV) (1)