e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Luty 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. W roku 2006 podpisałem umowę na realizację usługi na kwotę 280 000 zł.Czas realizacji 01.2006 do 28.02.2007 r. W umowie zawarłem m.in. w warunkach płatności, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie roboty (...)

 • Sprzedaż wierzytelności wobec upadłej spółki

  Nasza Spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Upadła spółka wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, w której prowadzi działalność handlową. Zgodnie z art. 90 Prawa Upadłościowego i Naprawczego (...)

 • Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. został odrzucony z przyczyn formalnych. Co oznacza określenie: "z przyczyn formalnych"?

 • Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

  Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą po 1/3 części gospodarstwa rolnego o powierzchni 3.20 ha. Jego żona od maja 1997 r. do października (...)

 • Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

  Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 • Pełnomocnik ustanowiony bez formy pisemnej

  Nieżyjący właściciel sprzedał przed śmiercią osobie trzeciej samochód w drodze umowy pisemnej. Umowa została sporządzona przez pełnomocnika nieżyjącego właściciela-sprzedawcy. Pełnomocnik został ustanowiony ustnie przez właściciela-sprzedawcę. Jak należy formalnie sfinalizować przejęcie (...)

 • Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

  Zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy i w takim przypadku reprezentować powinni go co najmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Czy prezes zarządu spółki z o.o. w takim przypadku może jednoosobowo reprezentować spółkę jako pracodawcę w myśl art. 3[1] kodeksu (...)

 • Moment złożenia wniosku o zwrot kosztów sprawy

  Złożyłem wniosek o zmianę opiekuna prawnego wnosząc jednocześnie chęć sprawowania takiej opieki. Obecny opiekun może stawiać opory stąd na sprawę być może wezmę adwokata. Mam pytanie na temat zwrotu kosztów. Kiedy należy składać wniosek w sprawie zwrotu kosztów sądowych, bądź w (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe prawo spółdzielcze), którego działalność budzi sprzeciw u wielu mieszkańców budynku. (...)

 • Dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu

  Jesteśmy w trakcie rejestracji sp z o.o. Do których urzędów potrzebne jest przedstawianie umowy najmu lokalu? Z tego, co wiem, to przy rejestracji w KRS nie jest ona wymagana, ale w dalszej części rejestracji któryś urząd wymaga tej umowy.

 • Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

  Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał się poważnych uchybień w zapisach tych protokołów. Zamierzam zgłosić ten fakt organom (...)

 • Użyczenie samochodu od sąsiada

  Mam znajomego sąsiada, od którego chciałem użyczyć nieodpłatnie stary samochód osobowy. Jest on mi potrzebny do pracy. Umowę chcę podpisać na kilka miesięcy. Sąsiad jest emerytem i obecnie z samochodu nie korzysta. Nie prowadzi on żadnej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji (...)

 • Testament notarialny

  Testament został spisany u notariusza. Gdzie przechowywany jest oryginał takiego testamentu?

 • Wypowiedzenie umowy leasingu

  Strony zawarły umowę leasingu. Korzystający spóźnił się z zapłatą raty. Po skutecznym terminie zapłaty raty leasingowej, leasingodawca wypowiedział umowę następnego dnia po otrzymaniu zapłaty? Czy finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę i pobrać opłatę karną za przywrócenie umowy (...)

 • Odpowiedzialność za nie wniesienie wkładów

  1.09.2004 roku dwie firmy współpracujące ze sobą założyły nową spółkę - spółkę z o.o. Umowa zawarta była w formie aktu notarialnego. Zgodnie z umową udziały miały być opłacone gotówką. Jeden ze wspólników opłacił swoją część udziałów pod koniec września, drugi dopiero (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku jednego spadkobiercy

  Małżeństwo posiadało tylko jedno dziecko - syna, po śmierci rodziców syn wyjechał na stałe poza granice kraju ponad 20 lat temu. Sprawy spadkowe nie zostały uregulowane do tej pory. W chwili obecnej syn chciałby uporządkować te sprawy i przeprowadzić postępowanie spadkowe i wystąpić o (...)

 • Dzień przeliczania kursu

  Firma otrzymuje fakturę od kontrahenta z UE i przelicza kwotę wykorzystując średni kurs euro NBP na dzień wystawienia faktury. Czy należy wykorzystać kurs euro ogłoszony przez NBP w danym dniu, czy też kurs dnia poprzedniego? Tzn. czy kursy ogłaszane przez NBP są kursami odpowiednimi dla danego (...)

 • Potrącanie pożyczki z trzynastki

  Pracownik (nauczyciel) otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, ratami potrącaną z listy płac. W tej chwili już nie pracuje (przebywa zagranicą) i nie spłaca pożyczki. W lutym zgodnie z przepisami zostanie mu naliczone wynagrodzenie dodatkowe "13". Czy jest możliwość potrącenia mu tego (...)

Artykuły i poradniki

 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

  W dniu 1 marca upływa ustawowy termin przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Sprawozdania za 2006 rok należy przekazywać drogą elektroniczną (on-line) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP. (...)

 • Kto skorzysta z amnestii maturalnej, a kto już nie?

  Zgodnie z obowiązującą od zeszłego roku nowelizacją rozporządzenia dotyczącego m.in. tzw. amnestii maturalnej, aby otrzymać świadectwo maturalne przy zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym, tak jak i na podstawowym, maturzyści z jednego przedmiotu egzaminacyjnego mogą uzyskać mniej niż (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 160 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 159 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 158 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy badaniu mięsa na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich

 • Dziennik Ustaw Poz. 154 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 153 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Poz. 152 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własny użytek

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 146 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty

 • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania

 • Monitor Polski Poz. 109 z 2007

  Komunikat Nr 2/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 108 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 107 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 106 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2006 o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 105 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 104 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 103 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 102 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu odznaczenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Międzynarodowej Rady Kawy w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2001 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 5 do 9 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 132/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz pszenicy zwyczajnej i jęczmienia znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych niektórych państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa nr C 1/2004 — Ustawa regionalna nr 9/98. Sprostowanie i rozszerzenie toczonego postępowania C 1/2004 na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 130/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Kursy walutowe euro