e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odszkodowanie za przestój w transporcie

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Wykonując usługi często zdarza się, że samochód wraz z kierowcą ma przymusowy postój ze względu na niedochowanie przez nabywcę starań, by wykonać np. rozładunek towaru z mojego samochodu. W wyniku tego ponoszę koszty (...)

 • Darowizna pieniężna dla córki

  W dniu 15.01.2007 r. rodzice przekazali mi darowiznę w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy wspólny z moim małżonkiem. Została sporządzona umowa darowizny tylko dla mnie. Złożyłam do Urzędu Skarbowego druk SD-Z1, umowę darowizny i wyciąg z konta bankowego. Urzędniczka w US (...)

 • Eksmisja byłej małżonki z mieszkania

  Posiadam mieszkanie własnościowe (nabyte przed ślubem), w którym zamieszkuję z żoną i z dziećmi. Wkrótce rozpocznie się sprawa rozwodowa i na czas procesu sąd zapewne zadecyduje o sposobie korzystania z tego lokum. Będąc jeszcze w związku mam obowiązek zapewnić pozostałym współlokatorom (...)

 • Zastraszanie świadka

  Niedawno odbyła się kolejna rozprawa o podział majątku. Po jakimś czasie zwrócił się do mnie świadek, który zeznawał w mojej sprawie powołany przeze mnie. Powiedział, że druga strona w sprawie dzwoniła do niego z żądaniem, aby odwołał swoje niekorzystne dla strony przeciwnej zeznania. (...)

 • Zasiłek pielęgnacyjny dla pacjenta w hospicjum

  Pan X trafił do hospicjum, które w całości refundowane jest z Narodowego Fundusz Zdrowia. Czy Pan X ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej?

 • Czy zezłomowane odpady stanowią przychód?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji siatki ogrodzeniowej; podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych; jestem podatnikiem VAT. Drut ocynkowany, jak i powlekany kupuję w transzach spinanych obręczami stalowymi. Sprzedaje je na skupie złomu, jak i odpady poprodukcyjne. Jak (...)

 • Refaktura za zużycie prądu a przychód

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych, jestem VAT-owcem, a podatek dochodowy płacę na zasadach ogólnych. Za zużycie energii otrzymuję od zakładu energetycznego fakturę. W dalszej kolejności wystawiam osobom najmującym tzw. refaktury na zwrot zużytego prądu. (...)

 • Samochód w spółce cywilnej

  W działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników w spółki cywilnej, każdy z nich wykorzystuje swój samochód prywatny, by zaliczać w koszty zużycie paliwa prowadzone są odrębnie dwie ewidencje przebiegu pojazdu. Na podstawie dowodów wewnętrznych wpisywane są koszty eksploatacji (...)

 • Ujawnienie przestępstwa w procesie cywilnym

  Do sądu został złożony pozew o zapłatę na podstawie podrobionych dokumentów (umowa) zawierających dopiski odręczne, których nie ma na oryginale posiadanym przez pozwanego. Pozwany napisał sprzeciw i załączył swoją kopię umowy, na której tych dopisków nie ma. Według pozwanego takie (...)

 • Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. został odrzucony z przyczyn formalnych. Co oznacza określenie: "z przyczyn formalnych"?

 • Egzekucja kosztów sądowych

  Firma wniosła pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi. Został wydany nakaz zapłaty, który jest już prawomocny i posiada klauzulę wykonalności. Firma z uwagi na to, że dłużnik nie płaci wystąpi do komornika. W nakazie są też określone koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa, które winien (...)

 • Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

  Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą po 1/3 części gospodarstwa rolnego o powierzchni 3.20 ha. Jego żona od maja 1997 r. do października (...)

 • Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

  Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 • Odpowiedzialność małżonka podatnika

  W 2003 r. urząd skarbowy wystawił tytuł egzekucyjny przeciwko małżonkowi w związku z zaległościami w podatku VAT za rok 1998, następnie uzyskał on klauzulę wykonalności i na takiej podstawie uzyskał wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości. Urząd skarbowy do dnia dzisiejszego nie wystawił (...)

 • Pełnomocnik ustanowiony bez formy pisemnej

  Nieżyjący właściciel sprzedał przed śmiercią osobie trzeciej samochód w drodze umowy pisemnej. Umowa została sporządzona przez pełnomocnika nieżyjącego właściciela-sprzedawcy. Pełnomocnik został ustanowiony ustnie przez właściciela-sprzedawcę. Jak należy formalnie sfinalizować przejęcie (...)

 • Wydawanie kserokopii i odpisów akt sprawy

  W styczniu rozpoczęła się w sądzie przeciwko mnie sprawa karna, w której jestem oskarżony o zniszczenie mienia wartości 1000 zł .W sprawie występuję sam, bez obrońcy. Sąd przeprowadził już przesłuchanie części świadków i wyznaczył kolejny termin. W związku z tym, iż do akt sprawy (...)

 • Osoba reprezentująca pracodawcę w sp. z o.o.

  Zarząd spółki z o.o. jest wieloosobowy i w takim przypadku reprezentować powinni go co najmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i prokurent. Czy prezes zarządu spółki z o.o. w takim przypadku może jednoosobowo reprezentować spółkę jako pracodawcę w myśl art. 3[1] kodeksu (...)

Artykuły i poradniki

 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach tylko do 1 marca

  W dniu 1 marca upływa ustawowy termin przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (zgodnie z art. 98 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Sprawozdania za 2006 rok należy przekazywać drogą elektroniczną (on-line) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej UZP. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 162 z 2007

  Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 77 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącego tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 416) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Belgii w celu realizacji jej programu wzmocnienia w 2007 r. infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 414)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do grypy ptaków w Korei Południowej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 410) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w pasmach częstotliwości 2 GHz celem wdrożenia systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 409) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/7/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, lambda-cyhalotryny, fenmedifamu, metomylu, linuronu, penkonazolu, pimetrozyny, bifentryny i abamektyny (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/6/WE z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metrafenonu, bakterii Bacillus subtilis, spinosadu i tiametoksamu jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 142/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1610/2006 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 327/98 i rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych dla transzy obejmującej lipiec 2006 r., w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz ryżu i ryżu łamanego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków” (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Pomoc państwa (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 21/05 (ex PL 45/04) — Poczta Polska: rekompensata z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych — 2004–2005 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 140/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Soufflenheim”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Borgarting Lagmannsrett na mocy orzeczenia tego sądu z dnia 9 października 2006 r. w sprawie KLM Royal Dutch Airlines przeciwko Staten v/Finansdepartementet (Sprawa E-4/06)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 139/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Oslo Tingrett na mocy orzeczenia tego sądu z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Ladbrokes Ltd. v Staten v/Kultur- og kirkedepartementet and Staten v/Landsbruks- og matdepartementet (Sprawa E-3/06)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (  Dz.U. L 407 z 30.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Informacja dla czytelników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Informacja dla czytelników

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 137/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)