Archiwum 9 Luty 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podział zysków w spółce komandytowej

  Jestem jedynym właścicielem dwóch sp. z o.o. i zastanawiam się nad utworzeniem sp. komandytowej, w której jako osoba fizyczna i jedna ze spółek z o.o. bylibyśmy komandytariuszami, a druga sp. z o.o. - komplementariuszem. Zakładam, że jedna ze spółek z o.o. (komandytariusz) będzie prowadziła (...)

 • Fundusz remontowy we wspólnocie

  Wkrótce odbędzie się pierwsze zebranie nowopowstałej wspólnoty mieszkaniowej. Czy obowiązkiem prawnym wspólnoty jest utworzenie funduszu remontowego? Czy jako wspólnota mieszkaniowa mamy obowiązek posiadania konta na wpłaty składek funduszu remontowego? Czy z funduszu remontowego realizuje (...)

 • Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

  Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka czynszu + wysokość comiesięcznych świadczeń (śmieci, woda, ścieki). Czy w przypadku, kiedy najemca lokalu mieszkalnego nie (...)

 • Nagrywanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej

  Zwołałem zebranie właścicieli (członków) wspólnoty mieszkaniowej. Chcę zapytać uczestników o zgodę na rejestrowanie fonii na zebraniu. Czy muszę pytać o zgodę na nagrywanie w tym przypadku skoro sam jestem uczestnikiem spotkania? Co w przypadku, kiedy takiej zgody udzieli troje członków (...)

 • Postępowanie w sprawach pomocy społecznej

  Jestem pracownikiem socjalnym. Aktualnie w naszym MOPSie jest praktyka którą pragnę zweryfikować. Mianowicie zdarzają sie przypadki, że dostaję informację, że ktoś potrzebuje pomocy, np. od sąsiada, przedszkola itp. Udaję się do tej osoby i okazuje się, że ta osoba nie chce żadnej pomocy. (...)

 • Dodatek mieszkaniowy a użyczenie

  Mieszkam w mieszkaniu udostępnionym mi przez znajomych, którzy mają do tego lokalu spółdzielcze własnościowe prawo. Mieszkam tam na zasadzie ustnej umowy o użyczeniu i opłacam czynsz. Chcę wystąpić o dodatek mieszkaniowy, jednak z tego, co wiem, muszę mieć tytuł prawny do lokalu. Podobno (...)

 • Apelacja od części wyroku rozwodowego

  W dniu wczorajszym odbyła się ostatnia rozprawa rozwodowa. Sąd nie orzekał o winie na wniosek obydwu stron. Mąż zarabia 5 tys. netto, w tym 1200 podstawy, a reszta diety (jest kierowcą samochodu ciężarowego). W sądzie złożył zaświadczenie o zarobkach na kwotę 1200 zł i oświadczenie pracodawcy, (...)

 • Wyjazdy w teren a delegacje

  Jestem pracownikiem socjalnym, często muszę jeździć w teren, aby przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Czy do odbywanych przeze mnie podróży mają zastosowanie przepisy dotyczące podróży służbowych, a jeśli nie, to w jaki sposób powinno następować rozliczenie z tytułu wydatków (...)

 • Przejście pracowników

  Mamy kilka działów w ramach spółki A. Pracowników jednego z działów chcemy przekazać do nowo utworzonej przez spółkę A spółki. Pracowników tego działu chcemy przekazać wraz z ich stanowiskami pracy (komputery, oprogramowanie), ale bez projektów ponieważ wszystkie realizowane projekty (...)

 • Samowolna budowa

  Pan X wybudował na swojej działce dom w roku 2006, postawiony w miejsce odkrytej wiaty zadaszonej na granicy z sąsiadem. 9 lat temu uzyskał zgodę na piśmie na postawienie na granicy posesji budynków garażowych, nie budynków mieszkalnych. I takie budynki 9 lat temu postawiono, gdzie na ich końcu (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 130 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Naturalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 2007

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 2007

  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 2007

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2007

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 99 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 98 z 2007

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 97 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 96 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 95 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2006 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 93 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 92 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2006 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4578 — LBO France/Santé partenaires) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3333 — Sony/BMG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 109/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny (Coxidin) jako dodatku do pasz (  Dz.U. L 31 z 6.2.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 123/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 122/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) — Komunikat przyjęty przez XXXVI COSAC — Helsinki, 20-21 listopada 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach (grupa zaszeregowania AD15)