Archiwum 19 Kwiecień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odliczanie VAT gdy spóźniona rejestracja VAT

  Firma nasza nie była podatnikiem VAT. Przeoczyliśmy moment kiedy powinniśmy ze względu na wysokość obrotów zarejestrować się jako podatnik VAT. 28.03.07 r. przekroczyliśmy limit obrotów, a 18.04.07 r. zarejestrowaliśmy się jako podatnik VAT. Od kiedy możemy odliczać VAT od dokonanych zakupów?

 • Montaż wykładzin a KPiR

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie remontów i usług budowlanych. Często korzystam z usług firm obcych, głównie zlecam instalację wykładzin giętkich. Kontrahent montuje wraz z dostawą wykładziny. W jakiej pozycji KPiR wpisać montaż wykładzin (usługa łącznie z wykładziną (...)

 • Podatek dochodowy i VAT od podzielonej działki

  W 2005 roku zakupiliśmy z mężem działkę (współwłasność majątkowa), którą podzieliliśmy w roku 2007. Mają już inne numery niż ta zakupiona w 2005 roku. Chcemy sprzedać jedną z tych działek (tak naprawdę chcieliśmy sprzedać obie, ale obawiamy się podatku VAT za sprzedaż 2 działek) (...)

 • Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego lokalu

  Uzyskałem nakaz zapłaty dnia 12.01.2004 r. Wystąpiłem z wnioskiem o egzekucję do komornika o zajęcie wszelkiego majątku ruchomego i nieruchomego. Komornik w dniu 23.06.2004 wszczął egzekucję z ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. (...)

 • Zakładanie podsłuchu w telefonie

  Czy jeśli mam słuszne przypuszczenia i dowody, że mój brat założył w telefonie rodziców podsłuch, podsłuchuje rozmowy i wykorzystuje ich treść do publicznej wiadomości, mogę złożyć doniesienie do prokuratury? W którym artykule kodeks karny opisuje tego rodzaju przestępstwo?

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Skierowanie do domu pomocy społecznej

  Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W/w osoba do 03.03.2007 przebywała w schronisku dla bezdomnych. (...)

 • Usługi hotelowe a koszty

  Prowadzę działalność związaną z usługami remontowymi. Często z pracownikami wyjeżdżam poza siedzibę firmy. Nocujemy w hotelach czy pensjonatach. Czy posiadając fakturę na zakup usług hotelowych mogę bezpośrednio zaliczyć w koszty działalności gospodarczej, czy do tych kosztów muszę (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. 2 lata temu wynająłem to mieszkanie małżeństwu z dwójką dzieci. Jednak od 4 miesięcy nie płacą oni czynszu. Dodam, że zawarłem z nimi umowę cywilno-prawną (nie był to przydział kwaterunkowy). W umowie jest zaznaczone, iż w razie zalegania z (...)

 • Obowiązek zwrotu znalezionych pieniędzy

  Moja sześcioletnia siostrzenica znalazła na terenie szkoły 150 zł, po czym pobiegła do pani świetliczanki i chciała jej te pieniążki oddać. Pani świetliczanka stwierdziła że skoro je znalazła to niech sobie je zatrzyma i coś za nie kupi, co też siostrzenica uczyniła. Kupiła sobie jakąś (...)

 • Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

  W listopadzie 2006 r. członek spółdzielni mieszkaniowej został wykluczony uchwałą rady nadzorczej. Mieszkanie ma status spółdzielczego lokatorskiego. W ustawowym terminie zaskarżył tę uchwałę do sądu i oczekuje obecnie na wyznaczenie terminu rozprawy. Statut spółdzielni podaje jedynie, (...)

 • Przestępstwo fałszywych zeznań

  Podczas postępowania sądowego (proces cywilny) świadek, pomimo że został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i po odebraniu od niego przyrzeczenia, zeznał świadomie nieprawdę. Fakt ten został udowodniony w sądzie, m.in. dokumentami stwierdzającymi, że w (...)

 • Kontrola projektu budowlanego

  Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w stosunku do zatwierdzonego projektu, ale i sam projekt wraz z decyzją ostateczną posiada wady prawne (...)

 • Zmiana opiekuna prawnego

  Skierowałem sprawę do sądu rodzinnego o zmianę opiekuna prawnego dla dorosłej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie z racji niewłaściwie sprawowanej opieki przez obecnego opiekuna ( bicie i zaniedbania opieki ). Rozumiem, że moja rola będzie podwójna tzn. występuje jako strona w sprawie i (...)

 • Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

  Kupiłem działkę, do której dojazd jest poprzez inną działkę, która jest drogą dojazdową i, w której nabyłem też udziały. Ponadto sprzedający oświadczyli w akcie notarialnym, że działka ma dojazd do drogi publicznej(gminnej). Jak się okazało później działka, która jest drogą dojazdową, (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Wycofanie pracownika z ZUS a podatek

  Zatrudniam w mojej firmie 6 pracowników. Od 01.03.2006 r. przyjęta została pracownica na czas określony do 28.02.2007 r. Po miesiącu wykonywanej pracy pracownica dostarczyła L-4 z kodem B (ciąża). W czerwcu 2006 r. została przeprowadzona kontrola ZUS, a w lipcu otrzymaliśmy decyzję z ZUS, (...)

 • Powołanie pracownika do służby wojskowej

  Pracownik otrzymał kartę powołania do służby wojskowej na dzień 9.05.2007 r., na okres 9 miesięcy. Wymiar jego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. Za rok 2007 nie wykorzystał żadnego dnia urlopu. Wiem, że będę musiał wypłacić dwutygodniową odprawę oraz wynagrodzenie za 8 dni maja. Czy (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 473 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 2007

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4593 — voestalpine/Dancke) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2007

  Lista organizacji międzybranżowych uznawanych w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Informacja odnośnie do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji (Niniejsza informacja zastępuje informację opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 92 z 16 kwietnia 2005 r., str. 2)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2007

  Sprawozdanie końcowe Funkcjonariusza ds. Przesłuchań w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Surowiec Tytoniowy Hiszpania (opracowane zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS Komisji z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 382. posiedzeniu komitetu w dniu 18 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Surowiec Tytoniowy Hiszpania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE (Sprawa COMP/C.38.238/B.2) – Surowiec tytoniowy – Hiszpania (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4030)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 381. posiedzeniu komitetu w dniu 11 października 2004 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/C.38.238/B.2 — Sutowiec Tytoniowy Hiszpania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4570 — AREVA/Repower) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4589 — Delta Lloyd/Erasmus Groep) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych