Archiwum 21 Maj 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Udowodnienie stopnia pokrewieństwa

  Otrzymałem darowiznę od wujka (wujek to brat mojej babci). Na mocy art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy do II grupy podatkowej zalicza się m.in. zstępnych rodzeństwa. Zatem do tej grupy zaliczony będzie wnuk brata darczyńcy, czyli ja. Złożyłem zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (...)

 • Kontrola dochodów i wydatków

  Urząd kontroli skarbowej kontroluje moją osobę z dochodów i wydatków za rok 2002 i poprosił mnie o stan początkowy moich oszczędności na dzień styczeń 2002. Czy w takim wypadku muszę udokumentować swoje dochody za okres od 1996 do końca 2001, biorąc pod uwagę, że w tym okresie prowadziłem (...)

 • Opodatkowanie prezentów ślubnych

  W 1996 roku z okazji ślubu dostaliśmy wraz z małżonką od rodziny zamieszkałej na stałe w USA 5000 dolarów na budowę domu. Z pozostałych kwot od innych gości uzbierało się około 20.000 zł (suma prezentów w gotówce) od około 90 osób. Czy w tamtym okresie powinniśmy takie "prezenty" (...)

 • Skarga na czynności komornika - zwrot opłaty

  Dłużnik wniósł skargę na czynności komornika do sądu rejonowego uiszczając wpis sądowy w wysokości 100 zł. Po doręczeniu komornikowi odpisu skargi dłużnika, komornik zawiadomił sąd, że uwzględnił skargę w całości. Sąd na posiedzeniu niejawnym w związku z pismem komornika umorzył (...)

 • Wspólnota w prawie budowlanym

  Wspólnota ma 8 wyodrębnionych mieszkań. W głosowaniu jeden głos- jeden właściciel podjęto uchwałę o zgodzie na adaptację poddasza dla jednego ze współwłaścicieli naszej nieruchomości. Uchwała została zaskarżona, nie została podpisana żadna umowa przekazania poddasza do adaptacji (...)

 • Zgoda matki na zawarcie małżeństwa przez nieletnią

  Nieletnia kobieta (17 lat) jest w ciąży i chciałaby wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa. Ojciec dziewczyny nie żyje, a matka ma ograniczoną władzę rodzicielską w stosunku do niej. Czy zgoda w ogóle np. matki jest bezwzględnie potrzebna na zawarcie małżeństwa (...)

 • Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

  Małżeństwo zalegało z opłatami za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej. Z tego powodu zostało pozbawione członkostwa w spółdzielni. Spółdzielnia sprawę skierowała do sądu, który wydał prawomocny wyrok nakazujący opróżnić lokal mieszkalny w momencie otrzymania praw do lokalu socjalnego. (...)

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

 • Zeznanie pod przysięgą

  Czy jako uczestnik postępowania w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności mogę żądać odebrania przyrzeczenia o zeznaniu prawdy lub żądać od sądu uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy w stosunku do drugiego uczestnika postępowania? W jakiej formie to powinno (...)

 • Nagrania z kamery przy bankomacie

  Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych kwot, z bankomatów, o czym dowiedziałem się, kiedy po kilku miesiącach, na podstawie korespondencji przesłanej mi przez (...)

 • Zaświadczenie komornika o umorzeniu postęowania

  Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne o alimenty na wniosek dłużnika. Czy mogę wystąpić o wydanie zaświadczenia o umorzeniu tegoż postępowania i jakie przepisy to regulują? Co powinno zawierać takie zaświadczenie?

 • VAT na używany samochód ciężarowy

  Czy przy sprzedaży 12 letniego samochodu ciężarowego, od którego odliczony był w 1996 r. przy zakupie VAT, należy naliczyć VAT, bo czy jest podstawa prawna zwalniajaca środki transportu powyżej 10 lat z VAT? Według mojej opinii brak takich podstaw proszę o potwierdzenie.

 • Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

  W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł 26 [1] ustawy o związkach zawodowych nakłada na pracodawcę w razie przejścia zakładu pracy na (...)

Artykuły i poradniki

 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym

  Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jakie zatem obowiązki może w Twoim zakładzie pracy wykonywać młodociany pracownik? (...)

 • Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, która powoduje, że mniejsza niż dotychczas liczba samochodów jest uważana za samochody ciężarowe dla celów podatku dochodowego. Jest to oczywiście zmiana niekorzystna dla podatników, gdyż posiadanie (...)

 • Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

  W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. moment powstania przychodu został określony nieco inaczej (art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT) niż dotychczas. Ogólna zasada w przypadku osób prawnych nie uległa jednak większym modyfikacjom. Za datę powstania przychodu (...)

 • Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

  Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)

 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ustawie. Nie można unieważnić postępowania o zamówienie publiczne z innych przyczyn niż określone w ustawie. Zamawiający (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 1206 z 2004

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transportu na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rezerwach państwowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców,ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2007

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2007

  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2007

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2007

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 369 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 maja 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 368 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 367 z 2007

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 366 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 365 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych

 • Monitor Polski Poz. 364 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 363 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 362 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 361 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2007

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 359 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2007 r. nr 1131-12-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2007 r. nr 112-13-07 o nadaniu stopni oficerskich generałów i damirałów

 • Monitor Polski Poz. 357 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr 1131-11-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 356 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-33-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 355 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-32-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 354 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-31-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 353 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-30-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 352 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-29-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 351 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-28-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-27-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr Z.110-26-207 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-10-07 o odwołaniu dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-12-07 o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 112-11-07 o nadaniu stopnia generała dywizji

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2007 r. nr 110-25-2007 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2007 r. nr 110-24-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2007 r. nr 110-23-2007 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2007

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Michała Drzymały, bohatera narodowego

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w 55. rocznicę nadania pierwszej audycji przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa

 • Monitor Polski Poz. 339 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2006 r. (podczas Prezydencji fińskiej)

NA SKÓTY