Archiwum 24 Maj 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wysokość alimentów dla byłej żony

  Jestem w trakcie rozwodu (z winy żony). Żona żąda ode mnie alimentów w kwocie 400 zł (na własne potrzeby). Nadmieniam, że otrzymuje ona 1200 zł renty. Nasze małżeństwo trwało rok, z czego razem byliśmy jedynie 120 dni. Pozostały okres przebywała w swoim domu z mężczyzną, z którym (...)

 • Uwzględnienie uzupełnienia apelacji

  Powód złożył pismo procesowe "uzupełnienie apelacji". Czy sąd apelacyjny ma obowiązek rozpatrzyć argumenty zawarte w dodatkowym, złożonym już po apelacji, ale jeszcze przed rozprawą, pismie procesowym nazwanym "uzupełnienie apelacji"?

 • Zmiana wysokości alimentów

  Żona kłamała co do wysokości jej wynagrodzenia na sprawie o alimenty, w związku z czym zasadzono mi 600 złotych na jedyne dziecko z pensji w wysokości 1400 złotych netto. W jaki sposób teraz w świetle dowodów jej kłamstwa próbować zmniejszyć zasądzone alimenty? W chwili obecnej straciłem (...)

 • Kserokopie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej

  Nasz Zarządca odmawia kserokopii uchwał podjętych na zebraniu wspólnoty tłumacząc, ma taką opinie prawną od swojego prawnika. Naszym zdaniem kserokopie uchwał są jednym z elementów kontroli nad Zarządcą i nie chcemy z takiej możliwości zrezygnować. Czy Zarządca może odmówić właścicielowi (...)

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, który zmarł pozostawiając mi w spadku ten dom. Wszystkie swoje oszczędności włożyłam w ten dom, zarabiam mało, nie mam juz (...)

 • Wyrok karny w sprawie o rozwód

  Prowadzone jest dochodzenie w sprawie o znęcanie się męża nad rodziną. Po jej zakończeniu zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy męża za rozkład małżeństwa. Z literatury wiem, iż ewentualny wyrok skazujący, będzie brany pod uwagę przez sąd cywilny. Czy jednak do takiego stopnia, (...)

 • Udzielenie absolutorium członkom organów sp.zo.o.

  W 3 osobowy skład Zarządu spółki z o.o. wchodzą wszyscy wspólnicy,z rozłożeniem na głosy 45, 30, 15 co daje łącznie 90 głosów w tym przypadku 100%.Wspólnicy na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników mają podjąć uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i wyboru członków (...)

 • Rozszerzenie pozwu w trakcie procesu

  Mam zawartą z kontrahentem umowę, wedle której powinien on spłacać prowizję za pomoc w zawarciu dla niego kontraktów. Prowizja obejmuje czynności już wykonane i jest spłacana w stałych miesięcznych ratach. Niestety kontrahent zaczął zalegać z częścią jednej raty, a w kolejce czekają (...)

 • Odroczenie rozprawy

  Powód złożył pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wyroku nakazującego mu eksmisję. Przyczyną wyroku było pozbawienie go członkostwa w spółdzielni z tytułu zadłużenia. Powód spłacił zadłużenie w całości i regularnie płaci czynsz. Złożył też deklarację o przyjęcie go do (...)

 • Kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń

  Do firmy komornik przysłał zajęcie komornicze dotyczące pracownika zatrudnionego na pół etatu z wynagrodzeniem 550,00 zł netto miesięcznie. Jest to zajęcie niealimentacyjne. Kwota 936 zł miesięcznie jest wolna od potrąceń. Czy z uwagi na fakt że jest to pół etatu, musimy przekazywać (...)

 • Postępowanie układowe w przypadku egzekucji

  Czy wierzytelności objęte egzekucją mogą podlegać postępowaniu układowemu?

 • Rozpatrywanie decyzji o pozwoleniu na budowę

  28.10.03 złożyłem wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie budynku. Odbiór budynku (komisja) nastąpił 05.11.03. Podczas odbioru powiedziano, że budynek zostaje odebrany pozytywnie, i że w najbliższym czasie otrzymamy pismo o tym zawiadamiające. Dzisiaj (...)

 • Zawiadomienie pracowników o przejęciu

  W przypadku gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe artykuł 23 [1]paragraf 2 Kodeksu pracy nakłada obowiązek informowania przez dotychczasowego i nowego pracodawcę na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, jego przyczynach prawnych, (...)

 • Obowiązek ubezpieczenia osoby współpracującej

  Jestem właścicielem stołówki (jednoosobowa działalność gospodarcza). Czy moja żona, której zatrudnić nie mogę, może pracować i reprezentować firmę w czasie mojej nieobecności? Czy powinienem ją zgłosić jako osobę współpracującą nawet wtedy, jeśli płaci składki ZUS będąc współwłaścicielką (...)

 • Poręczenie wekslowe

  Czy weksel, na którym zapisano adres zamieszkania lub nr dowodu osobistego i PESEL wystawcy (poręczyciela) jest ważny? Czy można takie zapiski stosować? Czy podpis poręczyciela w postaci imienia i nazwiska (bez klauzuli poręczam) złożony na grzbiecie weksla (rewersie) jest traktowany jako poręczenie?

Artykuły i poradniki

 • Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu

 • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2007

  Umowa z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 września 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2007

  Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca norweskiego krajowego programu kontroli trzęsawki owiec oraz dodatkowych gwarancji dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego i przywozu do Norwegii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 29/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. zatwierdzająca plan szczepień ochronnych ptaków utrzymywanych w ogrodach zoologicznych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, przedłożony przez Norwegię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 28/07/COL z dnia 19 lutego 2007 r. dotycząca urzędowego uznania Norwegii za terytorium wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła w zakresie dotyczącym stad bydła

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 394/06/COL z dnia 13 grudnia 2006 r. zatwierdzająca zaktualizowany program usuwania wszystkich ryb zakażonych zakaźną anemią łososia (ISA) w gospodarstwach norweskich przedłożony przez Norwegię

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i dwóch zastępców członków z Łotwy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami w sektorze wina

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 14 do 18 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2007 z dnia 23 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz młodych byków opasowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2007

  Zaproszenia do składania wniosków w ramach programów prac siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  EMAS — System zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego — Lista obiektów zarejestrowanych w Norwegii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2007 z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4518 — Alcoa/Orkla/Soft Alloy Extrusion JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4346 — NTN/SNR) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4643 — CVC/Victor Rijssen/Volker Wessels) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4424 — JT/Gallaher) (1)