Archiwum 13 Czerwiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna pomiędzy małżonkami

  Kupiliśmy z mężem mieszkanie do wspólności majątkowej. Stało się to w lutym 2007 roku. Mąż chce przekazać mi swoją część w ramach darowizny do mojego majątku osobistego. Wiem, że w przypadku sprzedaży mieszkania posiadanego krócej niż 5 lat należy uiścić podatek. Czy w związku (...)

 • Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

  Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została skazana za przestępstwo polegające na utrzymywaniu stosunków seksualnych z osobą 16- letnia. (...)

 • Napoje chłodzące dla pracownika w czasie upałów

  Poborcy skarbowi wykonują pracę w terenie w czasie upałów. Czy istnieje podstawa prawna dot. przyznawania poborcom skarbowym napojów w czasie panujących upałów?

 • Uprawnienie do reprezentowania spółki

  W spółce z o.o. jestem zatrudniony na etat jako Dyrektor Generalny. Jednocześnie posiadam udzieloną przez jedynego właściciela i członka Zarządu Spółki prokurę samoistną. Czy w sprawach dot. reprezentowania spółki na zewnątrz powinienem używać pieczątki "prokurent", czy też mogę zamiennie (...)

 • Przedstawienie weksla do zapłaty

  Wypełniłem weksel in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, z datą płatności wekslu, kwotą oraz z klauzulą \"bez protestu\" z miejscem płatności wekslu. Data płatności wyznaczona została w wekslu na dzień 11 czerwca 2007 roku o czym dłużnik wystawca weksla został zawiadomiony w piśmie (...)

 • Poszerzenie okna samowolą budowlaną

  W lokalu komunalnym lokator wymienił okno na nowe zmniejszając trochę otwór okienny. Po 10 latach został wezwany przez ZGN - właściciela do przywrócenia stanu pierwotnego argumentując to samowolą budowlaną. Czy jest to samowola budowlana, a jeśli tak, to jakie czynności należy wykonać, (...)

 • Umorzenie egzekucji a długi

  Po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu niewypłacalności, dziś skontaktowałam się z firmą windykacyjną jednego z wierzycieli, który był umieszczony w planie podziału zajętej nieruchomości i otrzymał część zadłużenia. Przedstawiłam postanowienia (...)

 • Opieka nad dziećmi po śmierci matki

  Następuje rozwód. Prawo opieki nad dziećmi powierzono matce. Ojciec nie ma ograniczonych praw (w zasadzie jest mniej winny rozpadowi, bo matka odchodzi do innego człowieka, z którym chce zawrzeć związek małżeński). Matka ma groźną chorobę. Kto w wypadku śmierci matki będzie sprawował (...)

 • Zgłoszenie nabycia spadku do urzędu

  Mama zmarła w lutym 2006 r. Ponieważ była jedyną właścicielką domu i nieruchomości przed śmiercią w obecności notariusza zapisała cały majątek po równo na pięć osób: tata, dwie siostry, brat i ja. Tata zmarł w marcu 2007 r. W kwietniu złożyliśmy wniosek do Sądu o sądowe stwierdzenie (...)

 • Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

  Jakie znaczenie w podatku dochodowym od osób prawnych ma cesja wierzytelności między dwoma firmami?

 • Uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe

  Moja matka z moim ojcem rozwiodła się, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w banku z kredytem odnawialnym oraz w innych bankach. Jej drugi mąż zmarł. Kredyty pozostały do (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Czy wystawić pracownikowi PIT-11 w lipcu, czy na koniec roku 2007 r.?

 • Praca w szczególnych warunkach w świadectwie pracy

  Zatrudniam pracownika w charakterze instalatora. Ma on w zaświadczeniu lekarskim wpis od lekarza: praca na wysokości do 5 metrów w okularach korekcyjnych. Niedługo kończy sie umowa o pracę i nie będę zawierał z pracownikiem następnej umowy. Czy muszę w punkcie 8 świadectwa pracy wpisać pracę (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2007

  Wspólne działanie Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2007

  Wspólne działanie Rady 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 czerwca 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną novaluron (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2454) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6764) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 6/2006 (ex N 417/2005), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Volkswerft Stralsund (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5790) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszarów ICES IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach ICES Vb, VI, VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2007

  Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa nr C 14/207 (ex NN 15/07) — NGP/Simpe — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u brojlerów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1091/2005 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4612 — Accor/Pierre et Vacances/NewCity JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4722 — PAI/Kaufman&Broad) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustalające ostateczną uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii celem dostarczenia do rafinerii cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4662 — Syniverse/BSG (wireless business)) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Decyzja Rady 2007/384/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (Wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Zaproszenie do składania wniosków — e-Uczestnictwo 2007/1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 146. posiedzeniu Komitetu w dniu 6 grudnia 2006 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 643/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do zalecanego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4666 — KKR/First Data) (1)

NA SKÓTY