Archiwum 20 Czerwiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawomocność wyroku rozwodowego i alimenty

  Dnia 5 czerwca b.r. zapadł wyrok orzekający rozwód, a także alimenty płatne do 15-go każdego miesiąca. Ponieważ mąż nigdy nie łożył na dziecko, liczyłam na to, że wreszcie, 15 czerwca, otrzymam zasądzone alimenty. Mąż jednak twierdzi, że wyrok uprawomocni się po 21 dniach, a zatem (...)

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

  Wniosłam sprawę o podwyższenie alimentów o 200 zł na dziecko czyli razem 400 zł, na sprawę były mąż stawił sie z adwokatem i okazało sie ze złożył pozew wzajemny o obniżenie alimentów i o zwrot kosztów za jego adwokata i miał go w tej sprawie reprezentować adwokat, sędzia nic nie (...)

 • Braki wniosku o wszczęcie postępowania

  Złożyłem wniosek o warunki zabudowy. Po pewnym czasie zostałem wezwany pismem do uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64 kpa, w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wniosek został uzupełniony (...)

 • Obowiązek tworzenia ZFŚS w trakcie roku

  Zatrudniam jako pracodawca (osoba fizyczna) 18 pracowników, w tym 3 pracowników na 1/2 etatu. Pracownicy zatrudniani otrzymują pismo dotyczące niewypłacania świadczenia urlopowego. Mam zamiar w tym roku zatrudnić kilku pracowników tym samym zwiększyć zatrudnienie. Czy jeżeli w trakcie roku (...)

 • Protokół kasacji wyposażenia

  Planujemy skasować wpisane do ewidencji wyposażenia stare i niekompletne drukarki, maszyny do pisania itp. Co powinien zawierać druk protokołu kasacyjnego i z ilu osób powinna być złożona komisja kasacyjna?

 • Dokonywanie nagrań rozmowy bez zgody rozmówcy

  Klient (konsument) nagrywa rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy serwisowej bez poinformowania o tym fakcie drugiej strony i otrzymania od niej zgody na rejestrację rozmowy przed rozpoczęciem nagrywania. Również firma serwisowa wykonuje takie nagranie bez wiedzy i zgody klienta. Czy klient (...)

 • Absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej

  W spółce z o.o. odbędzie się zgromadzenie wspólników, gdzie będzie głosowanie nad absolutorium za rok 2006 dla organów sprawujących władzę. Były już zarząd, tzn. vice-prezes oraz prokurent, na pewno nie otrzymają absolutorium. Dopuścili się wielu działań na szkodę spółki. Dodatkowo (...)

 • Żądanie rozwodu przez pozwanego i alimenty

  Moja żona złożyła pozew o separację z mojej winy (nie będę się rozpisywał na temat winy, bo to sąd będzie sam oceniał). W pozwie podniosła całkowity rozpad małżeństwa, zażądała alimentów na małoletniego syna (co i tak robię, tj. płacę na niego alimenty) oraz alimenty na siebie, (...)

 • Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

  Jestem najemcą lokalu i mam umowę najmu zawartą na 3 lata, czyli na czas określony. Umowa powinna trwać jeszcze przez rok. Teraz wynajmujący poinformował mnie, że podwyższa mi czynsz od lipca. W umowie nie było żadnych klauzul, ani też nie było wzmianki o możliwości podwyższenia czynszu. (...)

 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

  Na jakich zasadach można otrzymać rozwód kościelny? Moja żona zmarła 10 lat temu. 5 lat temu rodzice martwiąc się o mój stan zdrowia zapoznali mnie z pielęgniarką, która mi sie spodobała i bardzo szybko wprowadziła do mojego domu (mam swoich troje dzieci) ze swoją 10 letnią córeczką, (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać go do obrotu również w kraju (sprawa koncesji jest w tym przypadku oczywista). Czy jest możliwość opatrzenia alkoholu w (...)

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie przepisy regulują dostawy towarów akcyzowych, które będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (...)

 • Termin do zwolnienia policjanta ze służby

  Art. 41 ust. 3 ustawy o Policji wskazuje, iż policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. Jeżeli policjant złożył pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze służby nie wskazując terminu, w jakim zwolnienie ma nastąpić, (...)

 • Korepetycje bez rejestrowania działalności

  Czy nauczyciel może rozpocząć udzielanie korepetycji na podstawie umów zlecenia i z tego tytułu odprowadzać podatek dochodowy, czy też musi rozpocząć działalność gospodarczą? Czy w ogóle wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie czy o dzieło) (...)

 • Zgon i wymeldowanie osoby zmarłej

  Jedno z małżonków umiera. Czy chcąc wymeldować tą osobę z ewidencji w urzędzie miejskim, trzeba tą sprawę załatwić przez sąd? Na jakim formularzu należy to złożyć w sądzie? Czy syn też ma być ujęty w tej sprawie?

 • Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla

  Okazałem wystawcy wypełniony weksel in blanco. Wystawca stwierdził, że to nie jest jego podpis i że prawdopodobnie został podrobiony przez jego pełnomocnika, który poręczył ten weksel. Osoba, która miałaby być wystawcą weksla odmawia jego zapłaty, ale ustnie. Na zawiadomienie o wypełnieniu (...)

 • Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

  Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu się przez ANR skorzystania z prawa do pierwokupu, notarialną umowę przenoszącą własność. (...)

Zmiany w Prawie • Zmiany w BHP

  21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2007

  Decyzja Rady 2007/427/WPZiB z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/15 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/3)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2007

  Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2551)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 686/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 na mięso drobiowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2007

  Wykaz organów centralnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do zajmowania się sprawami związanymi ze zwrotem dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz stosujących art. 3 dyrektywy Rady 93/7/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4536 — Magneti Marelli/Concordia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4593 — Voestalpine/Dancke) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające zalecenie EBC/2004/16 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2007/4)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykazy zarządców zawarte w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Rezolucja Rady z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca europejskiej polityki kosmicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Poprawka do ogłoszeń o konkursach EPSO/AD/94/07 i EPSO/AST/37/07 (  Dz. U. C 45 A z 28.2.2007)