Archiwum 27 Czerwiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Reklamacja towaru przez konsumenta

  Dnia 16-04-2007 złożyłam osobiście reklamacje w sklepie obuwniczym o następującej treści: - nowe obuwie zostało zakupione w lutym 2007 - po 2 miesiącach zaczęły się odklejać podeszwy i zaczęła się łuszczyć się skóra Zażądałam zwrotu pieniędzy, gdyż naprawa nie mogła wchodzić (...)

 • Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

  Trzy lata temu sąd na mocy ugody orzekł o formie kontaktów ojca z dzieckiem, oraz ustalił miejsce pobytu dziecka przy matce. W tym roku ojciec wniósł do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka przy nim. Sąd nie uwzględnił jego wniosku. Art.577 kpc mówi, że miejsce pobytu może być (...)

 • Nadzór kuratora

  Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi kuratora. Od kiedy można oczekiwać tego nadzoru kuratora? Czy dopiero po dacie uprawomocnienia się (...)

 • Nabycie nieruchomości na licytacji a służebność

  Kupiłem nieruchomość od komornika z odcinkiem prywatnej drogi - ulicy. Przed licytacją komornik ogłosił, ze wszelkie roszczenia z tytułu hipotek, służebności itp. wygasają, o ile nikt takowych nie zgłosi. W KW nic nie było i wierzyłem, że przysługuje mi czysty tytuł własności. Po wielu (...)

 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości a odpis KW

  W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na nieruchomości mojego dłużnika, otrzymałam od komornika wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma w postaci obowiązku dostarczenia do niego odpisu Kw nieruchomości dłużnika pod rygorem zwrotu wniosku. Nie posiadam jednak takich informacji, (...)

 • Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

  Pracodawca wypowiedział pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony powyżej 6 miesięcy i z możliwością jej wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem. Pracownik poprosił o wycofanie wypowiedzenia i zatrudnienie na innym stanowisku zgodnie z orzeczeniem lekarskim. Czy (...)

 • Depozyt nieprawidłowy a PCC

  Po przeczytaniu opinii z dnia 09.06.2006 pod tytułem "Czy musisz zapłacić podatek, gdy najbliższa rodzina oddaje ci do dysponowania gotówkę - opinia prawna" mam pytania dotyczące różnicy w traktowaniu depozytu nieprawidłowego oraz pożyczek przez organy skarbowe. Czy w omawianej opinii prawnej (...)

 • Umorzenie egzekucji i upadłość przedsiębiorcy

  Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dla firmy-dłużnika. Nakaz wysłano do komornika. W trakcie okazało się, że dłużnik jest w stanie likwidacji. Chodzi o likwidację zgodnie z prawem upadłościowym, a nie z ksh. Wysłano więc do sądu zgłoszenie wierzytelności. Komornik przysłał (...)

 • Wstrzymanie egzekucji komorniczej

  Komornik ma tytuł wykonawczy na moje nazwisko. Ja chcę dojść do porozumienia ze swoim dłużnikiem i spłacić mu dług z pominięciem kosztów i problemów komorniczych! Jakie dokumenty - pisma - powinienem dostać od dłużnika w przypadku dojścia z nim do porozumienia - aby przedstawić je komornikowi? (...)

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z "R" na "B"?

 • Obowiązki policji

  W jakich sytuacjach w życiu społecznym policja ma obowiązek interweniować i jakimi artykułami prawnymi jest to regulowane?

 • Wydziedziczenie bez przyczyny

  Moja babcia zmarła w styczniu br. Babcia zapisała cały swój spadek swoim córkom, wydziedziczając dzieci swojego zmarłego syna tzn. mnie wraz z siostrą. 28 czerwca odbędzie się posiedzenie o stwierdzenie nabycia spadku. Chciałbym podważyć przesłanki wydziedziczenia. Dodam, że babcia spisując (...)

 • Dochody konkubenta byłej żony a alimenty dla córki

  Konkubent byłej żony nie pracuje. Była żona wystąpiła do Sądu o podwyższenie alimentów. Nie chce ujawnić źródła dochodów konkubenta, twierdząc, że nie jest on stroną w postępowaniu. Adwokat powódki twierdzi, że żyje ona z nim w luźnym związku. Sąd poinformował mnie, że nie może (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu bydła

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2007

  Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2007

  Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2007

  Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 766 z 2007

  Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 208/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowującego, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (  Dz.U. L 61 z 28.2.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2007

  Dyrektywa Komisji 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4745 — Cerberus/Promontoria/Focus) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2007

  Pomoc państwa — Węgry — Pomoc państwa nr C 10/07 (ex NN 13/07) — Ulgi podatkowe od odsetek w rozliczeniach w ramach grupy kapitałowej — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2007 z 26 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  F-Le Passage: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych na trasie Agen (La Garenne) — Paryż (Orly) — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.4525 — Kronospan/Constantia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. dostosowujące, w wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)