Archiwum 4 Czerwiec 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpisy aktualizacyjne

  Firma prowadzi pełną księgowość. Jakie znaczenie dla ustalenia zobowiązań podatkowych mają odpisy aktualizacyjne zapasów zmieniające ich wartość (tak na plus, jak i na minus)?

 • Zakup udziałów w Spółce z o.o.

  Jakie konsekwencje w podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT ma zakup udziałów przez jedną sp. z o.o. w drugiej spółce z o.o.?

 • Cesja wierzytelności (zmiana wierzyciela)

  Jakie znaczenie w podatku dochodowym od osób prawnych ma cesja wierzytelności między dwoma firmami?

 • Darowizna a zachowek

  Matka mojej znajomej, na podstawie umowy darowizny sporządzonej notarialnie, przekazała jednemu z czwórki dzieci dom i prawdopodobnie 7 ha ziemi. Matka jakiś czas temu zmarła. Oczywiście testamentu nie pozostawiła. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej i z tego co wiem, to po ojcu nie było przeprowadzone (...)

 • Skutki wadliwego prowadzenia księgi akcyjnej

  Jakie konsekwencje grożą w przypadku braku księgi akcyjnej lub nierzetelnego jej prowadzenia? Jakie przepisy k.s.h. to regulują?

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje za niedopełnienie obu w/w obowiązków?

 • Instalacja klimatyzatora na budynku

  Zamierzam zainstalować klimatyzatory zewnętrzne na zewnątrz mojego lokalu (jestem właścicielem lokalu, a cały budynek w którym jest mój lokal jest własnością spółdzielni mieszkaniowej). Wymiary klimatyzatorów 300x700x300 cm. Spółdzielnia wyraża zgodę pod warunkiem, że starostwo da (...)

 • Przeniesienie własności jednostek funduszu

  Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

 • Moment ustania stosunku pracy na mocy art. 52 kp

  Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2007r. do 22.12.2007r. Pracownik od dnia 01.06.2007r. nie przychodzi do pracy. W dniu dzisiejszym tj. 04.06.2007r. zadzwoniłem do pracownika do domu i babcia przekazała ,że taka osoba nie mieszka tutaj , bo się wyprowadziła. (...)

 • Odwołanie pracownika na podstawie art. 52 kp

  Pani X była pracownikiem zatrudnionym na podstawie powołania w JST zgodnie z zakresem czynności sekretarza urzędu pełniła obowiązki kadrowej oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostki. W dniu 6 grudnia odwołana ze stanowiska przedstawiła zwolnienie L4, na którym przebywała pół roku. (...)

 • Kserowanie kart płatniczych

  Z jednym z klubów fitness (prestiżowym) należy zawrzeć umowę na czas przynajmniej 12 m-cy. Płatność jest w formie stałego comiesięcznego obciążania rachunku karty kredytowej. W tym celu należy podać numer karty. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność jak powyżej ma prawo żądać (...)

 • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

  Jestem nauczycielką. Od 25 lat jestem zatrudniona na podstawie mianowania w szkole podstawowej na pełny etat na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego. Na terenie tej samej gminy pracuję dodatkowo w gimnazjum na pół etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pedagoga. (...)

 • Kopia raportu z przeszukania

  W piątek 25 maja zapukała do moich drzwi Policja z nakazem przeszukania mieszkania w poszukiwaniu "nielegalnej działalności/produkcji". Niczego nie znaleziono; ktoś najprawdopodobniej wprowadził Policje w błąd. Po przeszukaniu policjanci pytali mnie czy przesłać mi kopię raportu z przeszukania. (...)

 • Zaginięcie tytułu wykonawczego

  W wyniku postępowania sądowego uzyskałam nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulą wykonalności. Niestety w wyniku pewnych zawirowań ( przeprowadzka) oryginał tegoż nakazu utraciłam ( zaginął). Komornik nie chce przyjąć kopii. Czy są szanse aby sąd wydał jeszcze raz oryginał tego tytułu? (...)

 • Mieszkanie w TBS po rozwodzie

  Jako rodzina trzy osobowa otrzymaliśmy przydział na mieszkanie z zasobów TBS z udziałem gminy. Partycypantem jest gmina. Jedynym kosztem jaki płaciliśmy była kaucja zabezpieczająca w wysokości około 5 tyś zł. Do przydziału mieszkania zostaliśmy zakwalifikowani na podstawie przepisów ustawy (...)

 • Podatek od pożyczki dla firmy zagranicznej

  Osoba fizyczna zamieszkała w Polsce chce pożyczyć pieniądze spółce z siedzibą za granicą (i bez zakładu lub oddziału w Polsce). Pożyczkodawca jest jednocześnie głównym udziałowcem pożyczkobiorcy. Czy tego rodzaju umowa zawarta w Polsce podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

 • Sposób wykazania niekaralności

  W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane do komisji rewizyjnej muszą ubiegać się i przedstawić Stowarzyszeniu zaświadczenie o niekaralności?

Zmiany w Prawie • Zmiany w samorządach prawniczych

  Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt SK 36/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 2007

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt K 42/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz oraz pasz leczniczych w ramach urzędowej kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 651 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007