e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Sierpień 2007

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

  W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i zmiany, nie uwzględniając jednak czynnika temperatury w tym okresie. Rozliczenie to wygląda więc jak ryczałtowy ekwiwalent za (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 890 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 59 z 27.2.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3700) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4857 — 3i/Accord) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami w odniesieniu do migdałów i produktów z nich otrzymanych pochodzących lub wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3613) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2007

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali, pochodzących z Republiki Korei i Malezji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2007

  Bilans alkoholu etylowego w UE 25 za rok 2006 [Zestawiony dnia 4 lipca 2007 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2336/2003]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2007

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 25,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 9]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2007

  Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), [  Dz.U. C 247 z 13.10.2006, str. 1,  Dz.U. C 153 z 6.7.2007, str. 5,  Dz.U. C 182 z 4.8.2007, str. 18]

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 83. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4773 — 3i/Eltel) (1)