e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż majątku gminy

  Gmina jest właścicielem samochodu, który zamierza sprzedać. Na jakich zasadach musi się to odbyć? Jakie przepisy obowiązują?

 • Darowizna udziałów w spółce z o.o. a podatki

  Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada 50 % udziałów w tej spółce. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 25.000 zł pochodzącym z majątku wspólnego małżonków. Obecnie osoba ta (żona) zamierza przenieść własność posiadanych przez siebie (...)

 • Odliczenie od podatku funduszu remontowego

  Do tej pory odliczaliśmy od podatku w zeznaniu rocznym wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty. Dopiero z odpowiedzi na moje poprzednie pytanie wynikałoby, że były zmiany podatkowe w tej materii. Czy można odliczać od podatku wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty? W zeszłorocznym zeznaniu podatkowym (...)

 • Odmowa wydania archiwum ksiąg

  Przejmuję księgi Klienta od innego biura rachunkowego. W umowie z tamtą firmą Klient ma zapisane, że dyskietki z archiwami ksiąg należą do Klienta. Klient chce kontynuować księgowania w tym samym programie księgowym, niestety biuro to odmówiło ich wydania. Czy biuro ma prawo odmówić wydania (...)

 • Alimenty bez rozwodu i separacji

  Żona nie ma pieniędzy na rozwód - straszy mnie separacją, a ostatnio zakomunikowała mi, że będzie wnosić do sądu pozew o zasądzenie alimentów bez rozwodu czy separacji. Do tej pory cały czas przekazuję żonie pieniądze na tzw. utrzymanie ( tak jak pewnie robi większość mężów w normalnych (...)

 • Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

  Babcia chce przekazać mi w formie darowizny działeczkę. Działkę podarowali jej rodzice w latach pięćdziesiątych i ma to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Na początku lat 70 gmina nadawała akty własności ziemi, na którym to akcie bezpodstawnie widnieje tylko dziadek, który notabene (...)

 • Umowa o pracę zawarta pod wpływem błędu, podstępu

  Zakład pracy zatrudniając pracownika otrzymał od niego ustne oświadczenie o posiadanym wykształceniu (pielęgniarka). Umowa o pracę został podpisana 3 dni wcześniej przed datą rozpoczęcia pracy. W dniu rozpoczęcia pracy pracownik miał złożyć wszystkie dokumenty do akt osobowych (prawo (...)

 • Zaskarżenie wyceny nieruchomości w egzekucji

  Jeżeli wpisów do księgi jest kilka, o łącznej wartości np. 800 000 zł, a oszacowanie nieruchomości przygotowanej do licytacji jest o wiele niższe np. 600 000 zł, to czy ktoś z wierzycieli, np. wpisany ostatni, może nie zgodzić się z wyceną nieruchomości, bowiem jest to za mała suma dla (...)

 • Bankructwo banku a kredyt

  Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca umowy pozostało jeszcze wiele lat?

 • Umowa z członkiem zarządu-sp. z o.o. w organizacji

  Wspólnicy zawiązują spółkę z o. o. Spółka nie jest jeszcze zarejestrowana w KRS. Spółka zamierza prowadzić działalność w pomieszczeniu wynajętym lub użyczonym przez jednego ze wspólników spółki , który został wybrany na jedynego członka zarządu tej spółki. Już na etapie organizacji (...)

 • Akt notarialny przed notariuszem za granicą

  Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce przed belgijskim notariuszem? Czy skuteczna będzie sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Polsce (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1085 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5105) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/22/08 — Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich Śieć dystrybutorów europejskich schemat „Selektywny”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Przedłużenie i zmiana obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w odniesieniu do dziesięciu regularnych połączeń lotniczych na terytorium Grecji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Przedłużenie i zmiana obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w odniesieniu do dziewięciu regularnych połączeń lotniczych na terytorium Grecji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2408/92 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. rozwoju zasobów ludzkich – Nr referencyjny: EF/TA/08/02

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 pażdziernika 2008 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku w celu utworzenia listy rezerwowej: dyrektor Działu Kadr – Numer referencyjny: 08/EJ/176 – Pracownik tymczasowy – AD 9 M/F

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)