e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wydanie paszportu rodzicom dziecka

  Mam dziecko z kobietą, ale nie żyjemy razem i dziecko nosi moje nazwisko. Zgodziłem się na paszport dziecka i złożyliśmy wniosek o paszport dla dziecka; kartkę do odebrania dostała matka i teraz chciałem odebrać sam paszport, ponieważ matka chce wyjechać na stałe za granicę. Nie mogłem (...)

 • Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

  Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki tego ubezpieczenia. W wieku 55 lat mam zamiar ubiegać się wraz z żoną o rentę strukturalną. Czy (...)

 • Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

  Mam sklep internetowy, który przynosi mi małe dochody. Płacę składki ZUS. W marcu urodzę dziecko, więc po urlopie macierzyńskim chcę zawiesić swoją działalność na jakiś czas, żeby nie pożyczać pieniędzy na składki ZUS. Czy jeśli zawieszę swoją działalność na jakiś czas, mogę (...)

 • Pierwszeństwo w ściągalności alimentów

  Ojciec dziecka ma zasądzone świadczenia alimentacyjne na pierwsze dziecko w wieku lat 14. Matka tego dziecka otrzymuje zasiłek z funduszu, a komornik ściąga od ojca zadłużenie z przeznaczeniem na spłaty zaległości wobec funduszu. Ten sam ojciec jest ojcem drugiego dziecka (w wieku lat 5) z (...)

 • Darowizna samochodu a VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła (na firmę, na fakturę VAT) samochód, który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzowany. Firma jest płatnikiem podatku VAT i odliczyła podatek VAT przy zakupie ww. środka trwałego. Środek trwały został (...)

Artykuły i poradniki

 • Co zrobić jeśli niezasadnie rozwiązano z tobą umowę o pracę?

  Każde naruszenie przez pracodawcę przepisów o trybie i podstawach rozwiązania umowy o pracę skutkuje tym, że umowa została niezasadnie rozwiązana i powoduje przyznanie pracownikowi określonych uprawnień. Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może nastąpić wówczas, gdy umowa (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1118 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1117 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1116 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1115 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1114 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 2008

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1112 z 2008

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dziennik Ustaw Poz. 1111 z 2008

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1110 z 2008

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 2008

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1108 z 2008

  Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 • Monitor Polski Poz. 674 z 2008

  Uchwała Nr 196 Rady Ministrów z dnia 9 października 2008 r. w sprawie reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w obradach Rady Europy

 • Monitor Polski Poz. 673 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisana w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 672 z 2008

  Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisana w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3790) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. ustanawiająca odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszająca proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii w odniesieniu do pożyczek długoterminowych przyznanych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii – FRJ) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 959/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2008 z dnia 9 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy C 7/06 (ex NN 83/05) przyznanej przez Finlandię dla przedsiębiorstwa Tieliikelaitos/Destia(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6073) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF), Turyn, Włochy – (COM/2008/10118)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)