e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Październik 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umorzenie zwrotu kosztów studiów podyplomowych

  Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę na sfinansowanie studiów podyplomowych. W ww. umowie znalazł się zapis o konieczności zwrotu zapłaconych przez pracodawcę kosztów w ściśle określonych przypadkach. Ze względu, iż jedna z takich przesłanek zaistniała, pracodawca zażądał od pracownika (...)

 • Forma upoważnienia administracyjnego

  W państwowej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej dyrektor zakładu chce upoważnić swojego zastępcę na podstawie art. 268a kpa do, np. podpisywania umów. Sądzę, że powinien to uczynić w formie decyzji, a nie zarządzenia. Czy powinien to uczynić w formie (...)

 • Obowiązek stawiennictwa i zwrot kosztów

  Dostałem wezwanie na komisariat w charakterze świadka. Miejsce zamieszkania oddalone jest od komendy ponad 40km, a dojazd jest czasochłonny. Wiem, że na podstawie wezwania pracodawca ma obowiązek udzielić płatnego dnia wolnego, jednak czas i koszty stawiennictwa są znaczne. Czy istnieje możliwość (...)

 • Mienie przesiedleńcze z USA

  Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać?

 • Odliczenie kosztów operacji wzroku od podatku

  W ciągu najbliższego roku planuje poddać się operacji wzroku w klinice. Klinika pobiera opłatę według cennika dla pacjentów nieubezpieczonych i wystawia fakturę za wykonane usługi. Czy wg obecnego prawa podatkowego istnieje możliwość odliczenia kosztów operacji wzroku od podatku dochodowego (...)

 • Stawka amortyzacji urządzenia

  Spółka zakupiła urządzenie potrzebne do wyznaczania współrzędnych w terenie do celów geodezyjnych. Jaką stawką amortyzacji należy amortyzować, jeśli chodzi i amortyzację podatkową i bilansową?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 664 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 663 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 662 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 661 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 660 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 659 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 marca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 658 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 657 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2008 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 24/2008 z dnia 15 września 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 23/2008 z dnia 15 września 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 22/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5550)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 2 października 2008 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5328 — Goldman Sachs/Appliances Components Company, Bianchi Vending & Finder) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5283 — Sappi/M-real) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2008 z dnia 3 października 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w systemie TARIC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego „Clinacox” należącego do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2008 z dnia 6 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5305 — Strabag/DeTe Immobilien) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5164 — MSREF/Crowne Plaza Wiesbaden Hotel) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 21/2008 z dnia 19 maja 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)