e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkowanie wynajmu i użyczenia

  Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy wynajem / użyczenie tego lokalu przez komandytariusza na potrzeby spółki będzie powodowało konieczność zapłaty podatku? Jeśli tak, przez kogo?

 • Samochód - faktury na 2 współwłaścicieli

  Prowadzimy z żoną odrębne firmy. Kupiliśmy we współwłasności samochód ciężarowy. Na fakturze VAT jesteśmy oboje jako nabywcy. Będziemy ten samochód używać zarówno do jednej, jak i do drugiej działalności gospodarczej. Z tego, co się dowiedzieliśmy, samochód możemy ująć w środkach (...)

 • Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

  Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tyle że nie ujawnionym w księdze wieczystej. Czy mogę złożyć wniosek o wpisy do księgi w systemie elektronicznym na jednym wniosku KW-WPIS o ujawnienie mojego dłużnika w dziale drugim i jednocześnie o wpis hipoteki przymusowej (posiadam wszystkie (...)

 • Cofnięcie wniosku o wpis do KW a zwrot kosztów

  Złożyłem i opłaciłem wniosek o wpis do księgi wieczystej. Czy jeżeli cofnę wniosek przed jego rozpoznaniem to sąd powinien oddać mi wpis od wniosku? Jaki przepis reguluje taką sytuację?

 • Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

  Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy musi zostać zawarta umowa na wynajem lokalu między wspólnikiem a spółką, czy wystarczy oświadczenie o użyczeniu lokalu?

 • Wprowadzenie w posiadanie nabywcy nieruchomości

  Kupiłem mieszkanie od komornika z byłym właścicielem mieszkania własnościowego, ale zaciągnął kredyt konsumpcyjny i nie spłacał go. W jaki sposób mogę się go pozbyć z tego mieszkania?

 • Szkoda wyrządzona sąsiadowi przez wykonawcę

  W lipcu 2008 zleciłem wykonanie ogrodzenia mojej posesji firmie D, która w zakresie swojej działalności prowadzi takie prace budowlane. Przed rozpoczęciem robót firma otrzymała ode mnie wyrys z mapy geodezyjnej z zaznaczonym przebiegiem mediów na mojej działce i w jej pobliżu. Podczas wykonywania (...)

 • Opłata od apelacji

  W sprawie gospodarczej wnosiłem o zasądzenie 30 517 zł. Sąd zasądził 24 085 zł. Chciałbym wnieść apelację od wyroku tak, żeby uwzględniał roszczenie w kwocie 30 507 zł (ponieważ zgadzam się z obniżeniem roszczenia jedynie o 10 zł). Jaka jest opłata od takiej apelacji? Które konkretnie (...)

 • Odliczenie podatku od systemu grzewczego

  Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie mieszkają państwo M, należy dokonać gruntownej przeróbki i modernizacji systemu grzewczego, (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

  Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Okoliczności te muszą dotyczyć obojga rodziców dziecka, choćby przyczyny nieprzysługiwania tej władzy były po stronie każdego z rodziców odmienne. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2008

  Decyzja Rady 2008/852/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu korupcji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Zalecenie Komisji z dnia 15 października 2008 r. w sprawie notyfikacji, terminów i konsultacji przewidzianych w art. 7 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5925) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. przeznaczonego na działania OIE w dziedzinie identyfikacji i identyfikowalności zwierząt

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 14/07 (ex NN 15/07) udzielonej przez Włochy na rzecz NGP/SIMPE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3528) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1075/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5314 — Robert Bosch/Hägglunds Drives) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5397 — Veolia Transport/SNCM) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz w odniesieniu do wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bœuf de Bazas (ChOG), Kainuun rönttönen (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5340 — KING/CAPVIS III/KVT) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2008 z dnia 11 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)