e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Data doręczenia decyzji administracyjnej

  W październiku br użytkownicy sąsiednich działek otrzymali wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Ponieważ do mnie to wypowiedzenie nie dotarło, skontaktowałam się z urzędem miasta. Dowiedziałam się, że urzędnicy wysłali pismo na stary adres siedziby (...)

 • Samochód w firmie niewprowadzony jako ŚT

  Zakupiłem używane auto na firmę. W związku z tym, iż nie zamierzałem używać go dłużej jak rok czasu, zgodnie z przepisami, nie wprowadziłem go jako ŚT, tylko dokonałem wpisu do ewidencji wyposażenia (bez amortyzacji). Niedawno dowiedziałem się, że takie przepisy dotyczą komisów itp. (...)

 • Finansowanie studiów prezesa sp. z o.o.

  W spółce z o.o. prezes swoją funkcję sprawuje bez jakiejkolwiek umowy. Czy istnieje możliwość sfinansowania studiów na kierunku zarządzanie, pomimo że nie jest pracownikiem na umowie o pracę? Jak to rozwiązać z punktu widzenia przepisów podatkowych?

 • Biometryczny system rejestracji czasu pracy

  Spółka X zakupiła w celu ewidencjonowania obecności pracowników Biometryczny System Rejestracji Czasu Pracy na odcisk palca. Wartość tego urządzenia przewyższa wartość 3.500 zł netto. Do jakiej grupy w klasyfikacji środków trwałych przyporządkować urządzenie i jaką stawkę amortyzacji (...)

 • Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

  Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (co potwierdził podpisem). Następnie, tuż po podpisaniu wypowiedzenia, przedstawił (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  W październiku otrzymałam od pracodawcy Oświadczenie o zmianie warunków pracy. W oświadczeniu tym napisano, że zmienia mi się warunki pracy ( konkretnie praca ma odbywać się w zupełnie innych godzinach, niż było to określone w umowie o pracę, dla mnie zupełnie niemożliwe do zrealizowania) (...)

 • Zaświadczenie o zarobkach dla banku

  Pracownik poprosił o wystawienie zaświadczenia o zarobkach celem przedłożenia do banku wnioskując o kredyt. Formularz zaświadczenia zawiera klauzule "wynagrodzenie jest, nie jest obciążone z tytułów wyroków sądowych lub innych tytułów w kwocie …". Czy należy wpisywać kwoty obciążenia (...)

 • Zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem

  Pani X jest nauczycielem w szkole publicznej. Do sądu wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko Państwu Y. W trakcie roku szkolnego może wykorzystać 2 dni wolnego tzw. opieka nad dzieckiem do lat 14. Czy w trakcie korzystania z tych 2 dni wolnych od pracy jest zobowiązana faktycznie opiekować (...)

 • Kabel telefoniczny na prywatnej działce

  W roku 1997 na mojej działce , która była nieogrodzona w tym czasie i trwała budowa domu wkopano kabel telefoniczny. Uczyniono to bez mojej zgody. Na pytanie, które skierowałam do urzędu miasta udzielono mi odpowiedzi, że nie wydawano żadnego pozwolenia oraz że opinia ZUD, na którą powołuje (...)

 • Autorski program nauczania jako utwór

  Jesteśmy szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Na stronie internetowej publikujemy opis przygotowanych przez nas kursów (szczegółowa metoda kształcenia nie jest ogólnie dostępna; sposób prowadzenia poszczególnych lekcji opracowują nauczyciele na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne). (...)

 • Podatek od nieruchomości od ruiny

  Zakupiłem działkę z ruiną budynku z lat 30-tych (brak okien, braki w dachu, cały zagruzowany). Urząd chce, abym płacił podatek od powierzchni użytkowej takiego budynku, kwalifikując go jako "budynki pozostałe". Czy Urząd ma rację, czy też od ruin nie powinienem płacić podatku (tj. tylko (...)

 • Odprawa pośmiertna a polisa na życie

  Zmarł na zawał pracownik w delegacji zagranicznej (Ukraina) podczas powrotu do domu na lotnisku. Pracował w firmie ponad 30 lat. Objęty był ubezpieczeniem zbiorowym w tym na wypadek śmierci. Kwota ubezpieczenia do wypłaty to 22500zł + 40% z kwoty 3660 zł na nieletnie osierocone dziecko. Zmarły (...)

 • Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

  Moi rodzice przekazują mi w styczniu 2009 r. darowiznę pieniężną. Mam zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. Zamierzam za te pieniądze kupić mieszkanie dla swojej rodziny. Czy przy zakupie US nie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2008

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1280 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1279 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1278 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1277 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2008

  Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 765 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 764 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 763 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającego dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (  Dz.U. L 273 z 17.10.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 807/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniającego załączniki I–III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 118 z 27.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3 tom 32, s. 135)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Umowa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Rady 2008/868/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (operacja EUFOR Tchad/RCA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5298 — Dow/Rohm and Haas) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5357 — GKN/Airbus Filton Wing Component Operation) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5737)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Wyciąg z decyzji w sprawie Landsbanki Islands HF na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6732) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia chloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6587) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Lista osób mianowanych przez Radę — Październik 2008 r. (dziedzina społeczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5286 — Lion Capital/Foodvest) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. dotycząca projektu dekretu Republiki Czeskiej ustanawiającego wymogi dotyczące suplementów diety i wzbogacania środków spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3963) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14) – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Heraklion – COM/2008/10132

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Sprawozdanie z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u (czerwiec 2007 r. – maj 2008 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)