Archiwum 4 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  X po odmowie przyznania zasiłku celowego złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak odwołanie to nie było ani napisane ani też podpisane przez samą zainteresowaną. Podpisała je jej matka. Czy w takiej sytuacji odwołanie jest ważne? Czy wysyłając komplet dokumentów (...)

 • Spadek po żonie

  Żona zmarła w listopadzie 2003 r. W tym momencie miałem już lokatę bankową na swoje nazwisko. Postępowanie spadkowe przeprowadziłem dopiero teraz, w związku z koniecznością wykupu mieszkania - po uregulowaniu przez Spółdzielnię statusu ziemi pod blokiem. Orzeczenie uprawomocniło się 15.X.08 (...)

 • Wartość przedmiotu sporu od roszczenia w EURO

  Będę składał do polskiego sądu pozew o zapłatę za fakturę, w której należność wyrażona została w EURO. Rozumiem, że muszę podać w pozwie wartość przedmiotu sporu w złotówkach. Czy przelicznikiem ma być średni kurs NBP z dnia wniesienia pozwu i wpis od pozwu mam obliczyć od przeliczonej (...)

 • Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

  W roku 2006 wraz z rodzeństwem odziedziczyliśmy gospodarstwo rolne. Podjęliśmy decyzję o spłacie jednego ze współwłaścicieli. Ponieważ kwota spłaty przekracza nasze możliwości finansowe, jesteśmy zmuszeni sprzedać część ziemi. Jak wygląda sprawa podatku od sprzedaży ziemi w tym przypadku?

 • Sprostowanie świadectwa pracy

  Wypowiedziałam pracodawcy umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, ponieważ nie wypłacił mi wynagrodzenia za miesiąc maj 2008 (przepracowany) i czerwiec 2008 (pierwszy miesiąc zwolnienia lekarskiego). Otrzymałam świadectwo pracy, w którym umieszczony jest zapis (typowy szablon): (...)

 • Kapitalizacja odsetek a ustawa antylichwiarska

  Osoba A udziela pożyczki osobie B w kwocie 100 tys. zł, na okres 20 lat, oprocentowanej 10% w skali roku. Umowa mówi, że odsetki będą zapłacone po zakończeniu umowy. Bez kapitalizacji odsetek kwota do zwrotu koniec wyniosłaby 300 tys. zł. (100 tys. zł kapitału i 200 tys. zł odsetek). Jeżeli (...)

 • Sprzedaż alkoholu a wspólnota mieszkaniowa

  Dzierżawię lokal od 1995 r. Od samego początku sprzedawany jest tam alkohol i nigdy nie było żadnych problemów. Do Urzędu Miasta były pisane skargi odnośnie zakłócania porządku, jednak w raportach Policji i Straży Miejskiej nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń. Z moich ustaleń wynika, że (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AD/140/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia bromukonazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6290) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 pażdziernika 2008 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6266) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 21/07 (ex N 578/06) planowanej przez Węgry na rzecz IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1342) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych danych o rybołówstwie i zarządzania nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa Rady 2004/39/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,75 % na dzień 1 listopada 2008 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 26/2008 z dnia 2 października 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

1

2