e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Komisyjne otwarcie wspólnego schowka

  Jestem właścicielką mieszkania w budynku, w którym dla każdych sześciu lokali mieszkalnych jest przydzielony jeden schowek dostępny z klatki schodowej. Wkrótce po przekazaniu kluczy paru mieszkańców porozumiało się i wymienili zamek nie przekazując kluczy pozostałym. Ja (...)

 • Najem lokalu od cudzoziemca

  Sp. z o.o. chce wynająć lokal w Warszawie od osoby fizycznej, mieszkającej na stałe w Szwajcarii. Osoba ta ma obywatelstwo polskie i szwajcarskie i stale przebywa w Szwajcarii. Umowa najmu lokalu zostanie zawarta w Szwajcarii lub w Polsce. 1. Czy i gdzie taka umowa najmu lokalu powinna być zarejestrowana? (...)

 • Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

  Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte zostały w różnym stopniu (czasami brakuje tylko niewielkiej części odsetek , czasem (...)

 • Wartość przedmiotu sporu od roszczenia w EURO

  Będę składał do polskiego sądu pozew o zapłatę za fakturę, w której należność wyrażona została w EURO. Rozumiem, że muszę podać w pozwie wartość przedmiotu sporu w złotówkach. Czy przelicznikiem ma być średni kurs NBP z dnia wniesienia pozwu i wpis od pozwu mam obliczyć od przeliczonej (...)

 • Likwidacja kasy fiskalnej

  Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa ma być zniszczona, jeżeli jest prawie nowa. Przecież po usunięciu modemu fiskalnego jest bezużyteczna (...)

Zmiany w Prawie • Ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej

  Czemu ma służyć komercjalizacja Poczty Polskiej?10 listopada 2008 r. wchodzi w zasadzie w życie ustawa o komercjalizacji Poczty Polskiej. Celem komercjalizacji Poczty (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1225 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu prowadzenia badań naukowych oraz na sporządzanie wyciągów ze słomy makowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1224 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1223 z 2008

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2008

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Monitor Polski Poz. 751 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 747 z 2008

  Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Poz. 746 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 745 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 744 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 743 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 742 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2008 r. nr 1131-15-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 741 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2008 r. nr 1130-15-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2008 — Program Kultura (2007–2013) — Wdrożenie działań programowych: wieloletnie projekty współpracy, działania w ramach współpracy, działanie specjalne (kraje trzecie) oraz wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu europejskim (  Dz.U. C 141 z 7.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5384 — BNP Paribas/Fortis) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5371 — Raiffeisen Informatik/PC-Ware) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5326 — PTT Chemical/Sime Darby/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5348 — Aegon/Caixa Terrassa/Caixa Terrassa Vida) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5181 — Delta Airlines/Northwest Airlines) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5200 — Strabag/Kirchner) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)