Archiwum 7 Listopad 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Autorski program nauczania jako utwór

  Jesteśmy szkołą prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Na stronie internetowej publikujemy opis przygotowanych przez nas kursów (szczegółowa metoda kształcenia nie jest ogólnie dostępna; sposób prowadzenia poszczególnych lekcji opracowują nauczyciele na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne). (...)

 • Kwota do opodatkowania

  Pięć lat temu w momencie śmierci żony istniała wspólna lokata bankowa. Środki z tej lokaty wypłaciłem w kilka dni po śmierci żony, aby ponownie wpłacić, udzielając pełnomocnictwa synowi na wypadek złych zdarzeń. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone we wrześniu br., uprawomocniło (...)

 • Mandat z fotoradaru a ujawnienie kierującego

  Wypożyczyłem samochód mojej siostrze. Została ona sfotografowana przez fotoradar. Jako właściciel zostałem wezwany, aby prawdopodobnie podać, komu udostępniłem samochód. Czy jeżeli na zdjęciu twarz nie będzie możliwa do zidentyfikowania, mogę odmówić odpowiedzi na pytanie komu użyczyłem (...)

 • Zachowek od wnuków dla wnuków

  Dziadek mający trójkę dzieci, chce jedno dziecko wydziedziczyć. Majątek chce zapisać wnukom, czyli synowi syna, oraz synowi córki. Czy wnukowie też będą zobowiązani zapłacić zachowek zstępnym trzeciego dziecka dziadka?

 • Koszty w leasingu finansowym

  Prowadzimy Przychodnię Lekarską, rozliczamy się na podstawie KPiR, nie jesteśmy VAT-owcami. Podpisaliśmy Umowę Leasingu Finansowego na aparat wykonujący badania odczynników do laboratorium. Zostały przez nas uiszczone opłaty: opłata wstępna z tytułu leasingu finansowego, opłata manipulacyjna (...)

 • Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

  Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekazać samochód osobowy z majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników na jego osobiste cele inne niż prowadzona działalność gospodarcza. Udokumentowane to zostanie fakturą VAT sprzedaży (stawka VAT-zw.). Czy taka operacja powinna zostać uwzględniona (...)

Artykuły i poradniki

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  Co czeka dłużnika alimentacyjnego, który nie płaci alimentów? Jakie inne formy nacisku na dłużnika alimentacyjnego przewidują przepisy? Czy ktoś będzie płacił alimenty za dłużnika, który nie płaci? Co to jest zaliczka alimentacyjna? Kiedy i komu należy się zaliczka (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1231 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań

 • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów prowadzących ewidencję żołnierzy, którzy polegli, zmarli lub zostali uznani za zmarłych albo zaginęli w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1229 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1228 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 • Dziennik Ustaw Poz. 1227 z 2008

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Decyzja EUPM/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 24 października 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji/komendanta policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energia) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5353 — Thyssenkrupp/Thyssenkrupp Röhm Kunststoffe) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu operacyjnego ESPON 2013

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zaproszenie otwarte — Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na przywóz w sektorze ryżu w związku z problemami zaistniałymi na rynku międzynarodowym w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań (zarządzanie zasobami ludzkimi) – Nr referencyjny: EF/TA/08/09

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego – soli sodowej monenzyny (Coxidin) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań (Jednostka ds. Zatrudnienia i Konkurencyjności) – Nr referencyjny: EF/TA/08/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie projektów dwóch rozporządzeń Rady dotyczących medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: urzędnik ds. badań – ekonomia pracy – Nr referencyjny: EF/TA/08/05

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)