e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kabel linii telefonicznej

  Kabel linii telefonicznej nad wjazdem do posesji. Nad bramą wjazdową do posesji na której prowadzę działalność gospodarczą przechodzi kabel linii telefonicznej na wysokości ok. 3m co bardzo utrudnia wjazd samochodów ciężarowych. Pomimo licznych interwencji w telekomunikacji sprawa pozostaje (...)

 • Osoba prawna jako członek zarządu

  Belgijska spółka prawa handlowego zakłada spółkę w Polsce. Jedynym członkiem zarządu Spółki Belgijskiej jest inna spółka belgijska reprezentowana przez jednego Belga. Tak, w Belgii spółka może być członkiem zarządu w innej Spółce. Czy nie jest to sprzeczne z jakimiś zasadami prawa (...)

 • Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

  Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). Kobieta chce, aby to mieszkanie było kiedyś wyłączną własnością jej córki. Właścicielka (...)

 • Podział nakładów w postępowaniu spadkowym

  (SPR PL)Małżonek planuje planuje kupić samochód. Ten samochód kupi z odrębnego majątku (posiadanego przed zawarciem małżeństwa). Po zawarciu małżeństwa mają wspólnotę majątkową. Jeśli pierwszy umrze to czy żona będzie musiała jego dzieciom (dorosłym, nie przysposobionym, nie mieszkającym (...)

 • Skarga kasacyjna a postanowienie sądu II instancji

  Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Sąd rejonowy wydział cywilny orzeka eksmisję pana x z lokalu mieszkalnego. W przepisanym terminie apelacja nie została przez pana x wniesiona. Po upływie terminu (...)

 • Wynagrodzenie za nadgodziny

  Pracownik po przepracowaniu 8 godzin pracuje w nadgodzinach po 5 nadgodzinach płatnych w związku z awarią pracuje nadal np. 7 godzin. Czy po 5 nadgodzinach w dniu roboczym płatnych 50 % kolejne będą płacone jako 50 % czy jako 100 %.

 • Przestępstwo popełnione przez nieletniego

  Mój syn syn ma 16 lat i popełnił przestępstwo i ma postawiony zarzut z art. 279 pkt 1 kk. Jaką realną karę może otrzymać?

Artykuły i poradniki

 • Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1484 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1484 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1483 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1482 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1482 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1481 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1481 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1480 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1480 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 1478 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 115 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 112 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 99 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 87 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów komunikat Komisji Europejskiej „Silna europejska polityka sąsiedztwa”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 83 z 2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Program »Bezpieczniejszy internet« (2009–2013)”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 76 z 2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2008

  Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów „Prawa obywateli: Upowszechnianie praw podstawowych i praw wynikających z obywatelstwa europejskiego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 73 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Umiejętność korzystania z mediów” oraz „Kreatywne treści online”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu (2007–2010)”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Emisje przemysłowe”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Zarządzanie i partnerstwo w dziedzinie polityki regionalnej na szczeblu krajowym i regionalnym oraz na szczeblu projektów”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, jakie skutki dla samorządu terytorialnego?”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” oraz „Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2008

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (  Dz.U. L 91 z 2.4.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Wnioski legislacyjne Komisji w sprawie wspólnej polityki rolnej po przeprowadzeniu oceny jej funkcjonowania”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Handel przydziałami emisji”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 40/08 (ex N 163/08) — Pomoc na restrukturyzację spółki PZL Hydral S.A. — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Zaproszenie ze strony Organu Nadzoru Europejskiego GNSS do składania wniosków w ramach programu prac „Współpraca” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Promocja energii odnawialnej”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Komunikat Komisji do rolników w sprawie odłogowania począwszy od roku 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5357 — GKN/Airbus Filton Wing Component Operation) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5283 — Sappi/M-real) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5160 — Apax Partners/Altran Technologies) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Opinia Komitetu Regionów „Pakiet dotyczący transportu towarowego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania i zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia (ELARG) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Instrumenty Finansowe i Programy Regionalne” (w Brukseli) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10156

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia z inicjatywy własnej Komitetu Regionów „Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w skuteczniejsze zwalczanie terroryzmu”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

1

2