Archiwum 22 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od nieruchomości

  W pierwszej deklaracji dot. podatku od nieruchomości zgłosiłem do opodatkowania budynek. Wedle tego została wydana decyzja. Doszedłem jednak do wniosku, że zgłoszony budynek jest częściowo bez dachu, a więc jest budowlą. Zgodnie z Państwa wcześniejszą informacją podatek od budowli niezwiązanej (...)

 • Odmowa przyznania alimentów a kolejny pozew

  Złożyłam do sądu wniosek o przyznanie alimentów na dziecko od ojca. Sąd odmówił. Termin na odwołanie od decyzji już minął. Czy mogę ponownie starać się o uzyskanie alimentów droga sądową od tej samej osoby (ojca dziecka)? Jeżeli tak, to kiedy ponownie mogę złożyć taki wniosek do (...)

 • Postępowanie rozwodowe a zabezpieczenie alimentów

  Sąd rodzinny, w postępowaniu o alimenty na rzecz małżonki, wydał postanowienie zabezpieczające nakazujące małżonkowi na czas procesu płacenie alimentów na rzecz małżonki w wysokości wskazanej przez sąd. Małżonek złożył pozew o rozwód, a sąd rejonowy orzekający w sprawie alimentów (...)

 • Zwrot partycypacji TBS a rozwód

  W kwietniu 2003 r. wyszłam za mąż, w sierpniu 2003 r. podpisaliśmy z mężem umowę najmu z PTBS, wpłaciliśmy kaucję. Partycypantem została moja mama i jest nim do dzisiaj. Cesja partycypacji nie została przeprowadzona. W umowie najmu , jako najemca widniejemy razem z mężem ze spójnikiem (...)

 • Klauzula na wekslu

  Dłużnicy podpisują nam weksle, z treścią \"za ten sola weksel...\". Są to weksle własne, nie in blanco. Czy może lepiej pisać w treści weksla \"za ten własny weksel...\". Czy jest jakaś różnica między słowem \"sola\" a \"własny\", poza tym, że \"sola\" znaczy pojedynczy? Czy \"sola\" (...)

 • Kabel linii telefonicznej

  Kabel linii telefonicznej nad wjazdem do posesji. Nad bramą wjazdową do posesji na której prowadzę działalność gospodarczą przechodzi kabel linii telefonicznej na wysokości ok. 3m co bardzo utrudnia wjazd samochodów ciężarowych. Pomimo licznych interwencji w telekomunikacji sprawa pozostaje (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1503 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1502 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt K 33/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1501 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1500 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1499 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1498 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1497 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1496 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1495 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników

 • Dziennik Ustaw Poz. 1494 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1492 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1491 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1490 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1489 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1488 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1487 z 2008

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1486 z 2008

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1485 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

NA SKÓTY