e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana adresu spółki z o.o.

  Spółka z o.o. otrzymała wymówienie lokalu, który jest siedzibą spółki wpisaną do KRS. Do końca roku muszę opuścić lokal. W najbliższym czasie spółka złoży wniosek o upadłość. Praktycznie nie ma możliwości obecnie zmiany siedziby, zwołania zebrania wspólników (2 osoby - z tego (...)

 • Towar na wyłączność

  Chciałbym sprzedawać pewien przedmiot na moim sklepie internetowym, zaznaczam, że towar będzie wysyłany z Anglii. Firmę będę miał zarejestrowaną w Anglii, natomiast będę posiadał tylko konto internetowe w Polsce, na które klienci będą wpłacać pieniądze. Dowiedziałem się, że na ten (...)

 • Prawo pierwokupu wynajmowanego lokalu

  Od 18 lat wynajmujemy mieszkania w należącym do gminy budynku, płacąc czynsz za lokale mieszkalne. W budynku znajdują się 4 mieszkania bez samodzielności lokalowej (wynika to z faktu, iż pomieszczenia mieszkalne nie mają określonej normą wysokości 2,50m lecz jedynie 2,45m). Rada gminy podjęła (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne

  Jesteśmy lokatorami czterech mieszkań w budynku stanowiącym własność gminy. Pomimo dwukrotnie składanego pisma o sprzedaż wójt nie przedstawił nam oferty cenowej mieszkań. W końcu w wyniku pomiarów mieszkań wykonanych na zlecenie wójta okazało się, że są zbyt niskie (245 cm) i z budynku (...)

 • Odmowa wpisu hipoteki

  Złożyłem wniosek o wpis hipoteki przymusowej zwykłej na podst. tytułu wykonawczego. Wniosek obejmował zasądzony dług oraz koszt wpisu hipoteki 200 zł. Sąd oddalił wniosek uzasadniając, że 200 zł. kosztów hipoteki nie jest objęte tytułem wykonawczym. Czy Sąd postąpił prawidłowo? (...)

 • Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

  Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując usługę ponosimy znaczne straty. Czy możemy odstąpić od umowy? Umowa nie przewiduje możliwości (...)

 • Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną

  Nie odbyła się licytacja ruchomości z mojego wniosku egzekucyjnego. Telefonicznie dowiedziałem się u komornika że nie odbyła się ponieważ nastąpił zbieg egzekucji z postępowaniem administracyjnym. Prawdopodobnie komornik skarbowy skierował egzekucję do rachunku bankowego do którego (bezskutecznie) (...)

 • PCC od samochodu

  Osoba prywatna kupiła samochód osobowy w salonie, płacąc zawarty w cenie VAT. Osoba ta, będąca wspólnikiem spółki cywilnej, wprowadziła następnie ten samochód do majątku tej spółki. Czy konieczna jest zapłata w tej sytuacji PCC?

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1354 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 1353 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1352 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1351 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1350 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1349 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1348 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Poz. 1347 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1346 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1345 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1344 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1343 z 2008

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2008

  Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, zwane „zezwoleniem Pays de Buch”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Komunikat rządu francuskiego zgodnie z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „zezwoleniem Trois Chênes”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,25 % na dzień 1 grudnia 2008 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1167/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (COM(2007) 625 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)