e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Grudzień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Interpretacja art. 1037 kpc

  Po przejęciu na własność nieruchomości po drugiej bezskutecznej licytacji i zaliczeniu na jej cenę własnej wierzytelności Sąd zasądził ode mnie na rzecz Komornika opłatę stosunkową w trybie art.1037 KPC. Czy Komornikowi należy się opłata stosunkowa ściągana w tym trybie? Komornik stałby (...)

 • Obowiązek dostarczenia dokumentów do PIP

  Firma jeszcze nie zgłosiła wniosku do sądu o upadłość. Wskutek zgłoszeń pracowników (aktualnie w firmie pozostali na etatach: Prezes i dyrektor techniczny -ja). PIP przysłało żądanie (drugi raz) dostarczenia dokumentacji pracowniczej przez osobę zajmującą się sprawami pracowniczymi. (...)

 • Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

  Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności nabyłem prawa do wierzytelności wynikającej z aktu notarialnego - przeniesienia własności nieruchomości. W tym dokumencie dłużnik (nabywca nieruchomości) zobowiązał się do zapłaty reszty ceny w określonym terminie (który upłynął (...)

 • Wpłaty na konto wierzyciela zamiast komornika

  Nabyłem wierzytelność, skierowałem wniosek egzekucyjny do nieruchomości dłużnika. Komornik zajął nieruchomość i wezwał dłużnika do zapłaty długu. Wkrótce otrzymałem od dłużnika pismo w którym prosi mnie o rozłożenie płatności na raty. Czy mogę, odpowiadając na pismo dłużnika (...)

 • Opłata stosunkowa w przypadku umorzenia egzekucji

  W listopadzie 2003 roku komornik wszczął wobec mnie z wniosku wierzyciela postępowanie egzekucyjne. Egzekucja, zgodnie z wnioskiem wierzyciela, została skierowana do ruchomości i rachunków bankowych. Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego. W marcu 2004 komornik dokonał też zajęcia wierzytelności (...)

Opinie prawneZmiany w Prawie • Restrukturyzacja PKP SA

  Jakie nowe przepisy dotyczą PKP?Obszerna nowelizacja ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1380 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 1379 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1378 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1377 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 • Dziennik Ustaw Poz. 1376 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1375 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1374 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1373 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1372 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1371 z 2008

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 1370 z 2008

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1369 z 2008

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1368 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1367 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 178 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 172 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 164 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 156 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 149 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 142 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Eurojustu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego (Bramshill) za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Kolegium

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 130 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 122 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 107 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Organu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 92 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/B-1/39.402 — RWE Gas Foreclosure (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego, zwane „zezwoleniem Est Champagne”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Zawiadomienie Komisji uaktualniające wykaz stron badanych na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zwolnienia przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzonego cła antydumpingowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Praw Podstawowych za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danychw sprawie inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej i Królestwa Szwecji mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu i zmiany decyzji 2002/187/WSiSW

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 27/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)