e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Maj 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

  Lekarz orzecznik oddziału ZUS w R. wydał orzeczenie, iż wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. Uzasadnienie orzeczenia jest bardzo lakoniczne i właściwie nic z niego nie wynika. Wnioskodawca nie zgadza się z tą decyzją i chce wnieść sprzeciw. Czy w sytuacji jeśli wskutek sprzeciwu komisja (...)

 • Prawo do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym

  W najbliższym czasie odbędzie się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, ale ewentualny spadek został wcześniej (2 lata temu) przekazany w formie darowizny jednemu ze spadkobierców ustawowych. Co można zrobić i w jakiej formie, aby wystąpić o zachowek, jeśli taki należałby się jeszcze innym (...)

 • Powołanie nowych dowodów w apelacji

  Sąd orzekł rozwód na niekorzyść pozwanego. Pozwany wniósł apelację i w piśmie procesowym wnioskował o powołanie świadków, którzy posiadali istotne informacje na temat powódki i wcześniej nie zeznawali. Sąd apelacyjny ich nie wezwał. Pozwany czeka na uzasadnienie wyroku. Czy Sąd miał (...)

 • Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

  Chciałbym wrócić do wcześniej przedstawionego problemu. Dziadkowie zostali zobowiązani przez sąd do płacenia alimentów na wnuki (raty alimentacyjne w wysokości 150 zł od każdego ściąga komornik poprzez zajęcie ich rent). W chwili obecnej ojciec dzieci (syn płacących alimenty dziadków) (...)

 • Odpowiedzialność materialna zleceniobiorcy

  Prowadzę saloniki prasowe będące własnością firmy, z którą jestem związany umową partnerską. Zatrudniam sprzedawców na umowę zlecenie. Za powierzony towar ponoszę pełną odpowiedzialność materialną przed firmą, z którą współpracuję. Czy w przypadku wystąpienia strat w towarze (...)

 • Zwrot nadpłaty - bezpodstawne wzbogacenie

  Z firmowego rachunku został wykonany przelew do osoby fizycznej - przelew tytułem zwrotu za reklamowany towar. Jednak kwota przelewu pomyłkowo została dokonana na większą kwotę (900zł). Po zauważeniu błędu przekazano odbiorcy przelewu informację o w/w błędzie z prośbą o zwrot nadpłaty (...)

 • Dziedziczenie z ustawy osoby niepełnoletniej

  Osoba zmarła stanu wolnego pozostawia spadek w postaci niewysokiej kwoty (kilkaset złotych) na rachunku bankowym bez klauzuli wypłaty na wypadek śmierci. Nie sporządziła testamentu. Bezpośredni spadkobiercy (dzieci) odrzucają spadek w całości, składając przed sądem stosowne oświadczenia. (...)

 • Sektor Transportu a pomoc de minimis

  Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest produkcja betonowych materiałów budowlanych i produkcja masy betonowej. W cenie sprzedaży wytwarzanych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 580 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 580 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Poz. 576 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 576 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2008

  Umowa Wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzona w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2008

  Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie planowanej na rok 2008 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityki zatrudnienia przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Litwy i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1713)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1712)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1711)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1710)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i na Słowacji dotyczącego wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1709)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 469/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 maja 2008 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 314/2008 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5159 — Apax Partners/D+S europe) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5105 — SEPI/CDTI/INTA/Abertis/Hispasat) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające na importerów i producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2008 z dnia 28 maja 2008 r. nakładające zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 obowiązki w zakresie przeprowadzania badań i przedstawiania informacji na importerów i producentów określonych substancji uznanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne oraz ujętych w Europejskim spisie istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za pomidory w Bułgarii na rok gospodarczy 2007/2008 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Komunikat Komisji w sprawie wyników oceny ryzyka następujących substancji: chlorodifluorometan, eter bis(pentabromofenylu) i urotropina oraz strategii ograniczania ryzyka stwarzanego przez urotropinę (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1484/95, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 346/2008, w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2008 z dnia 28 maja 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia Komisji z dnia 27 maja 2008 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzonego przez Finlandię zakazu dotyczącego kombajnu zrębowego noszącego znak towarowy HARVERI MD-2007-144 (1)