e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Lipiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Spadek od wujka zza granicy

  Umarł w Niemczech mój wujek posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie, ostatnio na stałe mieszkający w Niemczech, gdzie przebywał przez większą część swojego życia, tam pracował i w tej chwili otrzymywał emeryturę niemiecką (po prostu był traktowany jako zwykły, normalny obywatel (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia za długi męża

  Mąż prowadził działalność gospodarczą w roku 2002 do lutego 2004 r., następnie zlikwidował działalność. Nie wpłacał składek do ZUS i podatku do urzędu skarbowego. W miesiącu kwietniu 2004 nastąpiła między nami rozdzielność majątkowa. W 2004 r. została złożony wniosek o rozwód; (...)

 • Niewypłacalność pracodawcy a roszczenia pracownika

  Jeżeli podam do sądu pracodawcę o niewypłacanie mi pensji, a pracodawca okaże się, iż jest niewypłacalny, to w jaki sposób odzyskam swoje zaległe wynagrodzenia?

 • Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

  W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym dniu zawiadomiłem ubezpieczyciela sprawcy. Zawiadomiłem, że chcę, aby naprawa odbyła się bezgotówkowo (...)

 • Odwieszenie kary a informacja dla pokrzywdzonego

  Mojemu dłużnikowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu z 2005 r. z klauzulą wykonalności i obowiązkiem naprawienia szkody do pół roku od uprawomocnienia wyroku, odwieszono karę pozbawienia wolności i 4.08. ma zacząć odsiadywać dwuletni wyrok. O tym wszystkim dowiedziałam się w rozmowie (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 838 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2008

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt K 33/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Poz. 831 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu

 • Monitor Polski Poz. 488 z 2008

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 486 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 485 z 2008

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 484 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Poz. 483 z 2008

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Monitor Polski Poz. 482 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski Poz. 481 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 480 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 479 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Monitor Polski Poz. 478 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 477 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 476 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2008 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2008

  Sprostowanie do informacji o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati (  Dz.U. L 165 z 26.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprostowanie do zawiadomienia dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (  Dz.U. C 179 z 16.7.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5242 — Zurich/Caixa Sabadell/Sabadell Vida/Sabadell Generales) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5268 — Goldman Sachs/PAI/Xella International) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5155 — Mondi/Loparex Assets) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (  Dz.U. L 186 z 15.7.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5201 — Total Produce/Haluco/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Decyzja Rady 2008/605/WPZiB z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu sodu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Regulamin nr 34 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa w odniesieniu do tuńczyka konserwowanego i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3568)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Komunikat Komisji do rolników w sprawie odłogowania począwszy od roku 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5179 — Eramet/Tinfos) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.5046 — Friesland/Campina) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca architekturę fizyczną i wymogi dotyczące interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności między Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) i interfejsami krajowymi w fazie rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2693)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu