Archiwum 9 Lipiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

  Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. Zgodnie z umową najmu, wynajmujący, czyli nasza firma, obciążała najemcę na dostawę wody (...)

 • Zakup auta przez spółkę z o.o.

  Spółka z o.o. zamierza kupić kilkuletnie auto od osoby fizycznej, która zakupiła to auto za granicą w tym roku od osoby fizycznej i bez faktury VAT, a jedynie na podstawie umowy sprzedaży. Jaki dokument powinien dokumentować taki zakup (faktura, umowa) i w jakiej formie ma zostać uiszczona zapłata (...)

 • Rozwód w UE

  Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

 • Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

  Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)?

 • Czas podróży a nadgodziny

  Chodzi pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Miejscem wykonywania pracy jest S. Wyjeżdżam na delegację o 6 rano w poniedziałek, przyjeżdżam do P. o godzinie 13. Otrzymuję polecenie pracodawcy, by pracować przez następne 8 godzin, tj. do 21. Następnie udaję się do hotelu. (...)

 • Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej w KW

  Spółka z o. o. jest właścicielem działki rolnej dla której prowadzona jest księga wieczysta. Spółka chce wydzielić kilka działek z tej działki i następnie te działki sprzedać. Obecnie poszczególne działki nie mają osobnych ksiąg wieczystych. Ma być zawarta umowa przedwstępna w formie (...)

 • Nowy Fundusz Alimentacyjny a konkubinat

  Od 1 października wchodzi w życie nowy Fundusz Alimentacyjny. Mieszkam w związku nieformalnym z kobietą z dziećmi, na które ich ojciec nie płaci alimentów. Czy po wejściu w życie Funduszu nie uzyska ona już świadczeń z niego (jak otrzymuje teraz zaliczkę alimentacyjną) ponieważ osiągam (...)

 • Własność a skarga pauliańska

  Będąc w tarapatach finansowych nieświadomie podarowałem notarialnie zajętą nieruchomość nieletnim dzieciom. Kilka dni wcześniej - obecnie już była - żona odebrała korespondencję z informacją o zajęciu, a ja nie mieszkałem w tej nieruchomości, byłem w separacji. Wierzyciel korzystając (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2008

  Obwieszczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2008

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

 • Monitor Polski Poz. 459 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 457 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii

 • Monitor Polski Poz. 456 z 2008

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Zająca

 • Monitor Polski Poz. 455 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powstania Związku Walki Czynnej

 • Monitor Polski Poz. 454 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku

 • Monitor Polski Poz. 453 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5204 — Vion/Grampian) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/3/2008 (2008/412/WPZiB) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającej decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (  Dz.U. L 144 z 4.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3081)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju ze żmijowca jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3049)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Polsce w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3047)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania ptasiej grypy w Portugalii w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2978)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 54/07 (ex NN 55/07) — Pomoc państwa dla Emsländische Eisenbahn GmbH — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach ICES VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5161 — Renova Industries/OC Oerlikon) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 645/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. otwierające autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi kontyngentami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

NA SKÓTY