e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Wrzesień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak odpowiedzi na pytania zadane w przetargu

  Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Ogłosił przetarg. Po zapoznaniu się ze SIWZ oraz pozostałymi załącznikami zadaliśmy pytania które zostały wysłane do Zakładu Gospodarki Komunalnej faksem. Pytania zostały nadane w ustawowym terminie przed terminem złożenia ofert. Jednak (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1009 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1008 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1007 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1006 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1005 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 588 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

 • Monitor Polski Poz. 587 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 586 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2008 r. w sprawie kryzysu gruzińskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5292 — Tata/Mubadala/Lochmore/Piaggio) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Alghero — Rzym, Alghero — Mediolan, Cagliari — Rzym, Cagliari — Mediolan, Olbia — Rzym i Olbia — Mediolan (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Trapani — Rzym, Trapani — Mediolan, Trapani — Bari i Trapani — Cagliari (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Alghero — Bolonia, Alghero — Turyn, Cagliari — Bolonia, Cagliari — Turyn, Cagliari — Florencja, Cagliari — Werona, Cagliari — Neapol, Cagliari — Palermo, Olbia — Bolonia i Olbia — Werona (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria — Trapani (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasach Pantelleria — Palermo, Lampedusa — Palermo, Lampedusa — Katania, Lampedusa — Rzym i Pantelleria — Rzym (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Komunikat Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana wprowadzona przez Włochy dotycząca obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Crotone — Rzym — Mediolan (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (  Dz.U. L 58 z 1.3.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2008 z dnia 8 września 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1962/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5204 — Vion/Grampian) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5227 — Robert Bosch/Samsung/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2008 z dnia 8 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5278 — Banque Fédérative du Crédit Mutuel/Citibank Private Banking Germany) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Sprawozdanie Komisji w sprawie Programu Wspólnoty Europejskiej SAFA (Ocena bezpieczeństwa zagranicznych statków powietrznych) (Informacje zbiorcze – Sprawozdanie – 1 stycznia 2007 r.–31 grudnia 2007 r.) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)