Archiwum 7 Styczeń 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nota prowizyjna z UE

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (pełną księgowość). Mając od lat kontakt z klientem z Niemiec (S-ka z o.o. - GmbH), doprowadziłem do kontraktu między tą firmą a firmą polską, która zakupiła partię towaru i odebrała własnym sumptem z Duisburga w grudniu ub. roku. Z (...)

 • Darowizna od matki

  3 grudnia otrzymałam darowiznę od matki (przelew na konto), miałam zglosić ten fakt do urzędu skarbowego na druku SD-Z1 do 30 dni, niestety nie zgłosiłam tego (byłam dłuższy czas w szpitalu z dzieckiem). Co mogę zrobić, by uniknąć podatku od spadków i darowizn? Czy mogę zwrócić matce (...)

 • Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

  Mam w umowie o pracę zapisane, że nie będę zdradzał tajemnic firmy przez 2 lata po upływie zatrudnienia. Nie mam umowy o zakazie konkurencji. Czy jeśli podejmę działalność konkurencyjną po rozwiązaniu umowy z obecnym pracodawcą to mi coś grozi? Przecież nie ujawniam nikomu tajemnic, tylko (...)

 • Przedawnienie weksla płatnego za okazaniem

  Weksel własny, płatny za okazaniem został wystawiony 01 marca 2008 roku. W jakim terminie ulegnie przedawnieniu roszczenie z powyższego weksla (od kiedy biegnie i ile trwa termin przedawnienia). Proszę określić graniczną datę, do której remitent może dochodzić swych praw na drodze sądowej (...)

 • Odsetki ustawowe od weksla własnego

  Jestem posiadaczem weksla własnego. Termin wykupu weksla upłynął w dniu 01 grudnia 2008 roku. Z uwagi, iż weksle nie został wykupiony, wezwałem wystawce do jego wykupu zakreślając datę jako termin ostateczny na 15 stycznia 2009 roku. Załóżmy, iż wystawca nie dokona wykupu weksla w wyznaczonym (...)

 • Dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemców

  Mieszkam od kilkunastu lat w Niemczech i mam obywatelstwo niemieckie. Moi rodzice mieszkają w Polsce i mają duży dom. Jaka jest wysokość podatku od spadku, który musiałabym zapłacić w przypadku dziedziczenia tego domu w Polsce po moich rodzicach Polakach? Czy byłoby dla mnie korzystniejsze (...)

 • Wynajem lokalu w budynku stanowiącym współwłasność

  Jestem współwłaścicielem budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy. W lokalu tym zgłosiłam własną działalność gospodarczą o różnym zakresie. W tym momencie chciałabym wynająć w/w lokal na usługi gastronomiczne. Jest to spora inwestycja dla najemcy (remont, adaptacja, wyposażenie), (...)

 • Cesja umowy na telefony komórkowe

  Posiadam umowę z operatorem w ramach której mam kilka telefonów na firmę. Zamykam swoją działalność a żona otwiera na siebie nową działalność gospodarczą. Chciałbym przepisać umowę na firmę żony. Posiadamy z żoną rozdzielność majątkową. Czy mogę spisać z żoną umowę cesji (...)

 • Kilka działalności gospodarczych

  Prowadzę działalność gospodarczą (solarium), jestem płatnikiem VAT. Chciałbym w najbliższym czasie założyć firmę remontowo - budowlaną ( jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam uprawnienia elektryka do 1 KV. Jak wygląda procedura założenia firmy? Czy potrzebuje jakieś specjalne (...)

 • Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

  Instytucja przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży przez producenta została uregulowana w Księdze I - Rozdział Przedawnienie roszczeń Kodeksu Cywilnego. W przedmiocie porządkowania i inwentaryzacji należności spółka spisuje salda powyżej dwóch lat jako przedawnione. Spółka dokonuje (...)

 • Podział kosztów postępowania nieprocesowego

  Sąsiad, wystąpił do Sądu z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Razem z małżonką i innymi współwłaścicielami zostaliśmy wezwani do Sądu jako strony postępowania. Czy Sąd może obciążyć kosztami postępowania mnie z małżonką oraz innych sąsiadów, (...)

 • Wyznaczenie następców prawnych

  Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem wniosku o rozgraniczenie zmarł przed wszczęciem postępowania, co ujawniło się dopiero w toku postępowania, i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi dalej własność obydwojga (...)

 • Wada a transakcja kupna-sprzedaży

  Zawarłem przedwstępną umowę notarialną kupna nieruchomości. Niestety w umówionym czasie na zawarcie transakcji nie otrzymałem kredytu i nie przystąpiłem do zawarcia ostatecznej umowy notarialnej w związku z czym sprzedający zatrzymał zadatek. Po upłynięciu terminu zawarcia umowy okazało (...)

 • Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

  Uiściłem wpis od pozwu i następnie miałem wysłać pozew (wraz z potwierdzeniem przelania wpisu) ale akurat pozwany dokonał zapłaty w wyniku czego całkowicie spłacił roszczenie i pozwu oczywiście nie będę składał. Czy sąd po jakimś czasie sam zwróci mi ten wpis czy mam wystąpić o jego (...)

Zmiany w Prawie • Ograniczenia w poborze gazu ziemnego

  Jakie przepisy przewidują ograniczenia w poborze gazu ziemnego? 7 stycznia weszło w życie przyjęte dzień wcześniej przez Radę Ministrów rozporządzenie dające możliwość (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 2.5 % na dzień 1 stycznia 2009 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Monitor Polski Poz. 8 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 7 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Monitor Polski Poz. 7 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

 • Monitor Polski Poz. 6 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmującego plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie (  Dz.U. L 268 z 9.10.2008)

 • Dziennik Ustaw Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 2009

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 4 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/29)

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 2009

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Monitor Polski Poz. 3 z 2009

  Zarządzenie Nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 2009

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Monitor Polski Poz. 2 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu i z innych technologii komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 2009

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

 • Monitor Polski Poz. 1 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 5/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych powstałych w reaktorze badawczym JULES HOROWITZ oraz magazynie materiałów rozszczepialnych MAGENTA, położonych na terenie centrum Cadarache we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)