e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Październik 2009

 • 20.10.2009

  Pierwsza przegrana Agencji Mienia Wojskowego

  Kłodawa jest pierwszą gminą w Polsce, która wygrała proces o zwrot bonifikat udzielonych przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży gruntów wojskowych. AMW rozważa teraz możliwość odwołania się od wyroku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prywatne pieniądze w firmie

  Jesteśmy spółką cywilną (3-osobową) opodatkowaną na zasadach ogólnych - podatek liniowy. Każdy z nas ma swoje konto bankowe osobiste prywatne i chce ze swojego konta przelać pieniądze na konto firmowe spółki w której jest wspólnikiem .Czy użycie prywatnych pieniędzy w firmie podlegają (...)

 • Przesyłanie wypisów aktów notarialnych do urzędu

  Urząd Miejski zwrócił się do Kancelarii Notarialnych na terenie gminy z prośbą o przesyłanie wypisów wszystkich aktów notarialnych powstających w kancelariach. Czy notariusz ma prawo przekazywać urzędowi miejskiemu wypisy wszystkich aktów notarialnych podpisanych w jego kancelarii?

Artykuły i poradniki

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowią wszystkie jego części. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 873 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Poz. 872 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 871 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 870 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Komunikat rządu Republiki Francuskiej wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis de Provence”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Pomoc państwa – Zjednoczone Królestwo (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 13/08 (ex N 589/07) – Pomoc spółce Channel 4 Television Corporation w związku z przejściem na nadawanie cyfrowe (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5607 – Avaya/Nortel Enterprise Solutions) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)