e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Październik 2009

 • 29.10.2009

  ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ABW. Według biura funkcjonariusze służb zignorowali zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  W wyniku postanowienia sądu spadkobiercą całego majątku po Panu Z. została jego niepełnoletnia córka, w imieniu której działa jej matka (rodzice dziewczynki nie byli małżeństwem). Matka dziewczynki zwróciła się do urzedu gminy o umorzenie zaległości podatkowej, którą zmarły nie regulował (...)

 • Wykup pojazdu z leasingu

  Prowadzę jednoosobową firmę z wpisem do ew. gosp.Właśnie kończy się leasing samochodu ciężarowego.Czy po wykupie ostatecznym mam obowiązek wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych firmy, który będzie miał znikomą wartość księgową? Po jakim okresie pojazd niewprowadzony do (...)

 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  Zatrudniony pracownik , pracował na 1/2 etatu jak i 1/1 w ciągu roku/ Ile miesięcy przyjąć do podstawy licząc urlop wypoczynkowy?

Opinie prawneProjekty Ustaw • fotCo będzie, a co nie będzie "prasą"?

  Blogi, fora internetowe, serwisy społecznościowe czy kroniki filmowe nie znalazły się w nowej definicji prasy, przedstawionej w projekcie nowelizacji prawa prasowego. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1407 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1406 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1405 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1404 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Poz. 1403 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie znaku graficznego Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1402 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1401 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1400 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Poz. 1399 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1398 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1397 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 132 z 2009

  Budżet na rok 2009, Sekcja III — Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009 (2008/2024(BUD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2009

  Dostosowanie wieloletnich ram finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych (COM(2008)0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 126 z 2009

  Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową (COM(2007)0298 — C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2009

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dalszej realizacji europejskich programów radiowej nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2009

  Europejskie programy radiowej nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dalszej realizacji europejskich programów radiowej nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (COM(2007)0535 — C6-0345/2007 — 2004/0156(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 122 z 2009

  Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (15003/5/2007 — C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2009

  Protokół do Układu WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii o stabilizacji i stowarzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16731/2007 — COM(2007)0623 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2009

  Stosowanie art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi (konsorcja) (wersja skodyfikowana) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi (konsorcja) (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0753 — C6-0475/2007 — 2007/0265(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2009

  Statut Rzecznika Praw ObywatelskichProjekt decyzji Parlamentu Europejskiego przyjętej dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającej decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 111 z 2009

  Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Federalną Niemiec w sprawie przyjęcia decyzji Rady dotyczącej wdrożenia decyzji 2008/…/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2009

  CzadRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rezolucji w Czadzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2009

  Prawa kobiet w IranieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie praw kobiet w Iranie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 101 z 2009

  ZimbabweRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Zimbabwe

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2009

  Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i zarządzanie przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów RachunkowościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zarządzania przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) (2006/2248(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiskaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zielonej księgi na temat instrumentów rynkowych na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych (2007/2203(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Umowa o wolnym handlu WE/Rada Współpracy Państw Zatoki PerskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między WE a Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2009

  Ku zreformowanej Światowej Organizacji HandluRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r.„Ku zreformowanej Światowej Organizacji Handlu” (2007/2184(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2009

  Bioróżnorodność i bezpieczeństwo biologiczneRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przygotowań do spotkań COP-MOP w sprawie bioróżnorodności i bezpieczeństwa biologicznego (Bonn, Niemcy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2009

  Sytuacja w BirmieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie sytuacji w Birmie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  V szczyt Ameryka Łacińska i Karaiby/UE w LimieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie V szczytu Ameryka Łacińska i Karaiby/UE w Limie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2009

  Katastrofa statku New FlameRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie katastrofy statku New Flame i jej skutków dla zatoki Algeciras

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Roczna strategia politycznaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Polityka Chin i jej skutki dla AfrykiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie polityki Chin i jej skutków dla Afryki (2007/2255(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5652 – GIP/Credit Suisse Group/General Electric Company/Gatwick Airport Limited) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (2007/2268 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5641 – Apollo/Pliant) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Pomysły” na 2010 r. stanowiącego część siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i częścią I art. 1 ust. 3 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Realizacja dziesiątego Europejskiego Funduszu RozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie realizacji dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (2007/2138(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Rola społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Zielonej księgi w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej (2007/2212(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Rozwiązanie kwestii bezdomnościOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwiązania kwestii bezdomności ulicznej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006 (2007/2251(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (2007/2149 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5580 – Blackrock/Barclays Global Investors UK Holdings) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5636 – Mcjunkin/Transmark) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5608 – Advent/Median Clinics) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UERezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów: działania polityczne na poziomie UE (2007/2210(INI))