e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Październik 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od opłaty licencyjnej i sprzedaży know-how

  Prowadzę działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna dokonałem zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym RP. Obecnie trwa procedura udzielenia (lub nie) patentu. Rozwiązaniem opisanym w zgłoszeniu patentowym zainteresowane są firmy krajowe i zagraniczne. Mam zamiar dokonać odpłatnego (...)

 • Pomówienie przez pracowników

  Pracownice , które zwolniły się w zeszłym roku, po roku czasu zaczynają żle mówić o zakładzie, przychodząc do byłego miejsca pracy informują pracowników o sprawach które nie miały miejsca. Nadmieniam , że pogorszyły sobie wynagrodzenie i mają gorszą , cięższą pracę. Nadmieniam (...)

 • Udostępnienie prognozy skutków finansowych

  Zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym \"Burmistrz\" sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Obecnie została zakończona procedura składania uwag do wyłożonego projektu m.p.z.p. Do końca tygodnia \"Burmistrz\" ma czas zapoznać (...)

 • Konsultacja z radcą prawnym

  Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana mapa jest w formacie cyfrowym. Otrzymuję odpowiedź wymijającą tzn. \"muszę skontaktować się (...)

Artykuły i poradniki

 • Czynsz najmu mieszkania

  Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego. Niezależnie od sposobu ustalenia czynszu, istnieją określone prawnie zasady dotyczące możliwości jego podwyższenia. Przykładowo właściciel może podwyższyć czynsz (albo inne opłaty za (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1322 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1321 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1320 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1319 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1318 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Decyzja nr 581 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie otwarcia procedury udzielenia koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku „Kilifarewo” położonym na terytorium Bułgarii północno-centralnej, oraz w sprawie powiadomienia o przetargu na udzielenie koncesji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/25/09 – Działanie 4.1 – wsparcie dla organizacji aktywnych w dziedzinie młodzieży na płaszczyźnie europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale – Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale – Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 10 maja 2007 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4381 – JCI/FIAMM) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2007) 1863 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4381 – JCI/VB/FIAMM (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 149. posiedzeniu Komitetu w dniu 19 kwietnia 2007 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4381 – JCI/VB/FIAMM (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające po raz 113. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Lista osób mianowanych przez Radę: marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2009 r. (dziedzina społeczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 7 października 2009 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Polski zakazu dotyczącego następujących rodzajów indywidualnych urządzeń wypornościowych (środków asekuracyjnych): Prolimit Floating Vest Standard Waist, Prolimit Floating Jacket Waist FR oraz Prolimit Floating Jacket Waist STD (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2009 r.