Archiwum 9 Październik 2009

Zmiany w PrawieProjekty Ustaw • fotPełnomocnicy pomogą wybrać prezydenta RP

  Osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku - aby skorzystać z prawa wyborczego - nie będą musiały udawać się do lokali wyborczych osobiście. Platforma Obywatelska (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1326 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1325 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw Poz. 1324 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1323 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

 • Monitor Polski Poz. 856 z 2009

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 października 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 855 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 2 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

 • Monitor Polski Poz. 854 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Poz. 853 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 852 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 37 zł upamiętniających 25 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Oświadczenie Niderlandów dotyczące art. 28 decyzji ramowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i siedmiu zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki nr 1/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej dotyczącej Somerset Cider Brandy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/C-3/39.530 – Microsoft (sprzedaż wiązana) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” na rok 2010 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 733/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2009 z dnia 8 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Sprawozdanie Komisji dotyczące napromieniania żywności za rok 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 923/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: Urzędnik ds. badań – Warunki życia — Nr ref.: EF/TA/09/08

NA SKÓTY