Archiwum 13 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). Na tym terenie prowadzono wcześniej działalność związaną z wydobyciem kopaliny pospolitej. (...)

 • Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

  Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, jestem płatnikiem VAT. Nie posiadam żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, na której mógłbym (...)

 • VAT przy sprzedaży mieszkań

  Spółka z o.o. zajmuje się zakupem nowych mieszkań od deweloperów i następnie ich sprzedażą. Część mieszkań została kupiona w 2008 r., a część teraz. Mieszkania spółka kupuje ze stawką VAT 7%. Jaką należy zastosować stawkę VAT przy sprzedaży mieszkań przez spółkę w okresie (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia 2009 r. Czy dochody osiągnięte za granicą w 2008 r. muszę rozliczyć w PIT za 2008 rok w Polsce, czy można uznać, iż skoro (...)

 • Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

  Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim od 15.01.2009. W marcu będzie likwidowany zakład pracy, w którym pracuję od stycznia 1999 roku. Obecnie mam 23 lata pracy (17 lat okres składkowych i 6 lat okres nieskładkowych). 21 czerwca 2009 kończę 56 lat, jestem kobietą. Chciałabym skorzystać ze (...)

 • Nieświadome posłużenie się podrobionym dokumentem

  Jako cesjonariusz, na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności, często kieruję pozwy w oparciu o kserokopie dokumentów, nie widząc wcześniej oryginałów. Jeszcze nie było takiego przypadku, aby pozwany zarzucił, iż kserokopia dotyczy sfałszowanego dokumentu, jednak nie można (...)

 • Budowa wędzarni

  Czy na wsi można wybudować wędzarnię gospodarczą do własnych celów bez zgłaszania tego, czy należy zgłosić ten zamiar w starostwie? Wędzarnię zamierzam pokryć zadaszeniem o pow. ok. 8 mkw. Czy budowa wędzarni wymaga zgłoszenia?

 • Egzekucja przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym

  Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko dwóm dłużnikom (solidarnie) mieszkającym na obszarze właściwości różnych sądów apelacyjnych. Chciałbym, aby wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko im obu, ale nie chcę ponosić dodatkowych kosztów z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych (...)

 • Droga konieczna gdy działka ma dostęp do drogi

  Jestem właścicielem ponad 1 ha. ziemi w tym przyległa do tej ziemi działka o powierzchni 500 m. która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (obecnie budowlana). Mój sąsiad wystąpił do sądu o ustanowienie drogi koniecznej na obrzeżach tej działki o szerokości 6 metrów i 27 metrów (...)

 • Samowolne opuszczenie stanowiska pracy

  W dniu dzisiejszym pracownik opuścił samowolnie stanowisko pracy. Fakt ten został zauważony przez przełożonego o godz. 12:30. Pracownik pracuje w godzinach od 7:00 do 14:00. Czy pracodawca może potrącić wynagrodzenie za cały dzień czy tylko za część godzin tj. od 12:00 do 14:00? Czy możemy (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju agencji, która będzie odbierała płatności od klientów w Polsce i przekazywała pieniądze do Chin (po odliczeniu sobie prowizji). (...)

 • Posiadanie samoistne

  Mam zamiar zostać samoistnym posiadaczem nieruchomości (gruntu). Na podstawie jakiej umowy (np. kupna, użyczenia, najmu) mogę zrealizować mój zamiar?

 • Emerytura ZUS a KRUS

  Kobieta 60-letnia przepracowała 10 lat, dodatkowo ma zaliczone 3 lata nieskładkowe i 7 lat opłacania KRUS. Czy taki staż pracy można zaliczyć jako 20 lat pracy do emerytury w ZUS? W jaki sposób wylicza się emeryturę w takiej sytuacji?

 • Umowa notarialna przedwstępna

  Jesteśmy w trakcie rozwodu. Od dwóch lat mamy rozdzielność majątkową małżeńską. Żona zarządza całym naszym wspólnym majątkiem. Ponieważ to ja odszedłem od żony jej zależy na rozwodzie z orzekaniem o winie ( kilkakrotnie zmieniała już stanowisko) chyba że zatrzyma prawie w całości (...)

 • Umowa o dzieło a delegacje

  Osoba wykonująca Umowę o dzieło, w celu wykonania dzieła była zmuszona wyjechać na tzw. \"delegację\". Czy Wykonawcy umowy o dzieło firma może dokonywać zwrotu należności: z tytułu podróży służbowej (hotel, wyżywienie, parking-autostrada)? Czy należy wypłacać Wykonawcy delegację (...)

 • Umowy najmu a samoistne posiadanie

  Od 1997 r. gmina zarządzająca prywatną nieruchomością działając w złej wierze przekształciła posiadanie zależne na samoistne posiadanie bez tytułu prawnego. Ten stan faktyczny nieruchomości trwa do dziś i nie budzi wątpliwości. Obecnie spadkobiercy właścicieli wystąpili o zwrot nieruchomości, (...)

 • Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy czynszowej (23 lokale mieszkalne) nabytej w drodze spadku, posiadającym 1/4 udziałów. Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, nie określono umownego sposobu korzystania z niej ,nie wyodrębniono żadnego lokalu a więc (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w takim wypadku jest właściwym adresatem skargi na radę powiatu o bezczynność?

 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki

  (SPR-OK)Spółka z o.o. w umowie spółki i w krs ma następujący zapis jeśli chodzi o sposób reprezentacji "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu działający razem z prokurentem". (...)

 • Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

  Znajomy otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd drugiej instancji skrócił zakaz do jednego roku, przy czym wydanie wyroku niewiele wyprzedza termin upływu zakazu. Z innej Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że sąd przesyła wyrok do organu administracji a ten na wniosek skazanego zwraca (...)

 • Odsetki od debetu a koszty

  Prowadząc działalność gospodarczą mam obowiązek posiadania rachunku bankowego. Prowizje bankowe, jak i koszty związane z obsługą konta zaliczam w koszty uzyskania przychodów. Na rachunku pojawiają się również naliczane przez bank odsetki od salda ujemnego. Czy te odsetki od tzw. debetu (...)

 • Polisa a komornik

  Kobieta posiada polisę z funduszem kapitałowym, ze składką jednorazową, gdzie Sumę Ubezpieczenia stanowi wartość wpłaconej kwoty, np. 50.000 zł. Jeśli umarłaby, osoby uposażone dostaną kwotę znajdującą się na koncie, lecz nie mniej, niż dokonana wpłata. Czy, gdyby wobec kobiety wszczęto (...)

 • Dzierżawa gruntu a podatek od nieruchomości

  Mam zamiar dzierżawić grunt od osoby prywatnej, która prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Grunt nie jest własnością firmy (tzn. w KW jako właściciel nie jest wpisana firma). Na tym terenie prowadzono wcześniej działalność związaną z wydobyciem kopaliny pospolitej. (...)

Opinie prawne • Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

  Stan faktycznyW zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 466 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8119)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 393 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8049)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 245 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8046)

 • Dziennik Ustaw Poz. 151 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 150 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 146 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Zduńska Wola w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 145 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Monitor Polski Poz. 116 z 2009

  Komunikat Nr 2/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 115 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 114 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 113 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 w sprawie kwoty bazowej w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 112 z 2009

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 111 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 110 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

 • Monitor Polski Poz. 109 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

 • Monitor Polski Poz. 108 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 107 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 106 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 105 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 104 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 103 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 102 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 100 z 2009

  Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Sprostowanie do aktualizacji kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 33 z 10.2.2009)

 • Monitor Polski Poz. 99 z 2009

  Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 98 z 2009

  Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 97 z 2009

  Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 96 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 95 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 93 z 2009

  Porozumienie z dnia 22 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 92 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., oraz o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 91 z 2009

  Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r., oraz Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu, podpisanej w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 90 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 1130-5-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 89 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 1130-4-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 88 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 1130-3-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2009

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na czarnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7974)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (  Dz.U. L 114 z 24.4.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 26, s. 270)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7973)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie pomoru małych przeżuwaczy w Maroku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. powołująca reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. odrzucająca wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych z tuszek drobiowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Obwieszczenie Komisji zgodnie z art. 18a ust. 3 lit. a) dyrektywy 2003/87/WE — Wstępny wykaz operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Decyzja nr 655 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1-12 „Kneża” położonym w regionach Wraca, Plewen, Łowecz, Gabrowo i Wielkie Trnowo oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielenie zezwolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej) (notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawach COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. w związku z projektem decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej i COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej — Sprawozdawca: Niderlandy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji płatniczych lub agencji interwencyjnych (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na panoński region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7918)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 126/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

NA SKÓTY