e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Luty 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaliczki na imprezy

  Otrzymujemy wpłaty zaliczek od klientów (firmy, szkoły) na organizowane przez nas imprezy. Nie zawsze wiadomo nam jednak, czy klient po wpłacie zaliczki nie będzie chciał korzystać z dodatkowych atrakcji i czy w końcowym rozliczeniu impreza będzie opodatkowana VAT marżą, czy na zasadach ogólnych. (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu

  Otrzymałem właśnie od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty na wniosek wierzyciela W. - Zarząd Transportu Miejskiego. W sumie są to 3 nakazy zapłaty z 2000 r. zaopatrzone w klauzule wykonalności z dnia 22.12.2008 r. na kwotę całkowitą około 1500 zł. Oznacza (...)

 • Czas na ukaranie mandatem i nałożenie punktów

  Pół roku temu przekroczyłem prędkość i fotoradar zrobił mi zdjęcie. Teraz policja chce mnie ukarać mandatem za tamto wykroczenie. Po jakim okresie od wykroczenia policja może ukarać mandatem i czy może nałożyć punkty karne, bo wykroczenie było w zeszłym roku, a punkty niwelują się (...)

 • Ograniczenie egzekucji

  Prowadzona jest egzekucja na mocy prawomocnego wyroku. Komornik zajął wierzytelności dłużnika jednak bezskutecznie. Dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi całą należność i wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji w związku z całkowitą spłatą należności. Czy w tym przypadku (...)

 • Kilka egzekucji do wynagrodzenia a alimenty

  Pracownik jest zatrudniony w spółce z o.o., należne mu wynagrodzenie jest przekazywane komornikowi na podstawie zajęcia. Do spółki zgłosiła się matka córki tego pracownika, posiadająca uprawomocniony wyrok Sądu Rejonowego zasądzającego alimenty od naszego pracownika na rzecz jego córki. (...)

 • Podjęcie przez strażaka działalności gospodarczej

  Jestem strażakiem pełniącym służbę w służbach mundurowych Państwowej Straży Pożarnej. Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wystarczy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatelowi skutecznie doręczono wezwanie burmistrza do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2004-2008, stosownie do art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obywatel jest podatnikiem z tytułu posiadania części nieruchomości, stanowiącej własność gminy. (...)

Artykuły i poradniki

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  Nowe regulacje odstępują od wymogu posiadania świadectwa homologacji oraz dopuszczalnej ładowności, wprowadzając masę całkowitą jako przesłankę kwalifikacji pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej (...)

 • Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

  Czas pracy lekarzy uregulowany jest w sposób szczególny odbiegający od regulacji zawartej w Kodeksie pracy dotyczącej czasu pracy osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę. Lekarzy obowiązują inne normy i wymiary czasu pracy niż przewidziane w Kodeksie pracy oraz inaczej uregulowana (...)

 • Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

  Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy zatrudnieni w następujących Biurach np: Trybunału Konstytucyjnego, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także komornicy (...)

 • Wygrane nagrody a podatek dochodowy

  Często słyszymy, zwłaszcza w mediach, o rozmaitych konkursach, w których można wygrać np. nagrody rzeczowe. W niniejszym artykule przedstawiono zasady opłacania podatku dochodowego z tego tytułu w różnych stytuacjach oraz zwolnienia od takiego podatku. Przykładowo nie trzeba placić podatku (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2009 r. sygn. akt SK 10/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 204 z 2009

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 203 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 202 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 201 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 200 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Poz. 199 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2009

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5468 — GDF Suez/GEK) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5470 — Gilde/Plukon) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zawiadomienie dotyczące wdrożenia przepisów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Publikacja decyzji państw członkowskich ustanawiających funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 21.6.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie pożyczki w kwocie 300 mln EUR udzielonej przez Włochy spółce Alitalia nr C 26/08 (ex NN 31/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6743) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)